Ryzyko bankowe - charakkterystyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1638
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ryzyko bankowe - charakkterystyka  - strona 1 Ryzyko bankowe - charakkterystyka  - strona 2 Ryzyko bankowe - charakkterystyka  - strona 3

Fragment notatki:


9. Ryzyko bankowe, elementy zarządzania ryzykiem bankowym.
Termin zapadalności - termin, w którym powinna nastąpić spłata konkretnych należności od klientów.
Termin wypłacalności - termin, w którym bank realizuje podjęte zobowiązanie wobec klientów.
Okres zapadalności - przedział czasowy pomiędzy datą, na którą sporządzona jest informacja, a datą spłaty należności.
Okres wymagalności - przedział czasowy pomiędzy datą, na który sporządzona jest informacja, a datą realizacji przez bank zobowiązań.
Płynność to zdolność banku do:
- terminowego realizowania zobowiązań wobec klientów;
- pokrycia zgłaszanego przez klientów popytu na kredyt.
Horyzont czasowy:
• płynność natychmiastowa - w okresie najbliższego dnia;
• płynność bieżąca w okresie do 7 dni;
• płynność krótkoterminowa - do 1 miesiąca;
• płynność średnioterminowa - od 1 do 3 miesięcy;
• płynność długoterminowa - powyżej 3 miesięcy.
Ryzyko płynności - należy rozumieć przez nie zaangażowanie nie wywiązania się przez bank w terminie ze swoich zobowiązań finansowych z powodu braku w danym momencie płynnych środków pieniężnych na pokrycie wypłat wynikających z warunków umów podpisanych z klientami.
Przyczyny straty płynności przez bank:
 trudności ze spłaty kredytów przez klientów;
 duże koncentracje po stronie aktywów i pasywów - duże kredyty, duże depozyty;
 przedterminowe i często masowe wycofywanie przez klientów depozytów. Niespodziewany spadek dochodowych aktywów wrażliwych na zmiany stóp procentowych.
Reguły zabezpieczania płynności banku:
a. Złota reguła płynności.
Zapadalność aktywów i wymagalność pasywów musi być dopasowana do kwot i terminów. Reguła:
 wyklucza jakąkolwiek transformację terminów w działalności bankowej;
 nie uwzględnia możliwości prolongaty istniejących wkładów;
 nie bierze pod uwagę możliwości pozyskania nowych wkładów, które mogą być również wykorzystane do zabezpieczenia płynności;
 nie uwzględnia możliwości refinansowania się banku, czyli pozyskania środków na rynku pieniężnym;
 rezygnuje z transformacji terminów i stosuje złotą regułę bankową bank wcale nie musi być bezpieczny, ponieważ istnieje ryzyko niepłacenia kredytów.
Złota reguła bankowa:
- zakłada zgodność ... kapitału na terminy, na jakie został on przekazany;
- wyklucza transformację terminów w działalności banku;
- nie bierze pod uwagę możliwości refinansowania się banku na rynku międzynarodowym


(…)

… ... przy przedterminowej sprzedaży aktywów;
 bardziej stabilna cena aktywów banku;
 bardziej aktualny jest plan awaryjny zabezpieczenia płynności;
 większy jest osad środków zdeponowanych w banku;
 dłuższe terminy wymagalności zobowiązań.
Ryzyko kredytowe - zagrożenie, że płatności związane z obsługą kredytu (raty kapitałowe i/lub odsetki) nie zostaną uregulowane przez klienta w terminie przewidzianym umową, w całości lub częściowe.
Ryzyko kredytowe sensu stricto - odnosi się tylko do działalności stricte kredytowej.
Ryzyko kredytowe sensu largo - obejmuje również operacje międzybankowe, zakup dłużnych papierów wartościowych.
Konsekwencje:
W przypadku kryzysu kredytobiorcy i powstaniu trudnego kredytu ponosi potrójne konsekwencje kosztowe:
- koszt niespłaconej części kredytu;
- koszt utrzymania rezerw złotowych.
Aktywne ryzyko kredytowe występuje:
→ niespłacenie kredytu i odsetek przez klienta;
→ spłacenie kredytu i odsetek w terminie późniejszym niż określony w umowie kredytowej;
→ częściowego spłacenia kredytu i odsetek.
Proces analizy i redukcji ryzyka:
I faza - badanie zdolności kredytowej przed udzieleniem kredytu.
II faza - badanie zdolności kredytowej po udzieleniu kredytu.
Pod pojęciem zdolności…
… wymaga spełnienia dwóch warunków:
 wartość podlegających likwidacji aktywów musi być większa lub równa wielkości wymaganych zobowiązań;
 suma strat wynikająca z wcześniejszego upłynnienia aktywów nie może być większa niż kapitał własny banku.
Metody pomiaru ryzyka płynności:
 zestawienie luki płynności;
Aktywa zapadalne w danym przedziale czasowym - Pasywa wymagalne w danym przedziale czasowym = Luka…
…. w zakresie płynności nadzór bankowy nie stosuje norm ilościowych (wskaźników, których należałoby bezwzględnie przestrzegać), ale podejście jakościowe, rekomendacja dotycząca systemu monitorowania płynności finansowej banku.
Płynność w banku jest lepiej zabezpieczona im:
 krótsze są terminy zapadalności aktywów;
 bardziej płynny jest rynek, na którym można przed terminem zbywać aktywa;
 mniejsze…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz