Zarządzanie aktywami i pasywami banku

Nasza ocena:

5
Pobrań: 952
Wyświetleń: 4991
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie aktywami i pasywami banku - strona 1 Zarządzanie aktywami i pasywami banku - strona 2 Zarządzanie aktywami i pasywami banku - strona 3

Fragment notatki:


Zarządzanie aktywami i pasywami definiuje się jako proces planowania, wdrażania i kontrolowania działań kształtujących wolumen, strukturę, jakość i płynność aktywów i pasywów banku oraz terminów płatności (zapadalności / wymagalności), i stopień wrażliwości na zmiany stóp procentowych. Wymaganym rezultatem skutecznego zarządzania aktywami i pasywami są stabilne i odpowiednio duże dochody odsetkowe netto osiągane przez bank dzięki efektywnemu pozyskiwaniu i wykorzystywaniu zasobów finansowych (to jest dzięki posiadaniu właściwej struktury aktywów i pasywów) przy optymalnym poziomie ryzyka finansowego (bankowego).
Zarządzanie aktywami i pasywami stanowi finansowe serce banku. Wszelkie decyzje i działania podejmowane w ramach procesu zarządzania aktywami i pasywami muszą być podporządkowane nadrzędnemu celowi, dla którego istnieje bank, a którym jest osiągnięcie zysku netto. Dzięki prawidłowemu zarządzaniu bank może osiągnąć również inne cele strategiczne. Wśród nich najważniejsze to:
osiągniecie przez bank wysokiej pozycji w systemie krajowym i zagranicznym;
osiągnięcie dominującej pozycji na rynku regionalnym
zapewnienie aktywów banku o optymalnym zysku zaangażowanego kapitału
oferowanie usług bankowych najwyższej jakości. Dobre zarządzanie aktywami i pasywami może zwiększyć: naszą atrakcyjność na rynku międzynarodowym; daje nam możliwość konkurowania na rynku wewnętrznym (rynek też tworzą państwa członkowskie Unii Europejskiej); wpływa na osiągnięcie dominującej pozycji w regionie (zajęcie pozycji wygodnej); zapewnienie wysokiej pozycji w systemie krajowym i zagranicznym. Celem nadrzędnym, do którego dąży dobre zarządzanie aktywami i pasywami jest sukces, czyli maksymalizacja zysku i zapewnienie jak największej dywidendy akcjonariuszom.
Wpływy zasobów finansowych
Pula zasobów finansowych
Wypływy zasobów finansowych przyrosty w depozytach (pieniądze, różne waluty)
przyrosty środków pożyczanych (np. między oddziałami, międzybankowe)
przyrosty długoterminowego zadłużenia (emisja papierów wartościowych)
zatrzymanie zysku (są 3 możliwości, które może podjąć rada nadzorcza: podzielić zysk; częściowo podzielić zysk a pewną część zatrzymać lub w całości zatrzymać zysk)
spłaty kredytowe (wraca do nas kapitał, który wyłożyliśmy wraz z odsetkami)
przypadające do wykupu inwestycje
zmniejszenia innych aktywów przyrosty kredytów (musimy wyłożyć pieniądze na kredyty)
przyrosty inwestycji (np. w papiery wartościowe)
przyrosty aktywów gotówkowych (pożyczki)
przyrosty innych aktywów


(…)

… procentowej, ryzyko walutowe)
internacjonalizacja i globalizacja rynków finansowych, polegająca na integracji narodowych i międzynarodowych rynków finansowych
rosnące deficyty budżetów krajów rozwiniętych i konieczność ich finansowania na rynku finansowym
sekurytyzacja - zabezpieczanie należności papierami wartościowymi, w tym przede wszystkim sekurytyzacja bez udziału baku polegająca na ponoszeniu…
… banku - odpowiada za budowę systemu informatycznego; budowę kolejnych placówek
Elementy (fazy; etapy) zarządzania ryzykiem:
analiza ryzyka
sterowanie ryzykiem
nadzór nad ryzykiem
finansowanie ryzyka
administrowanie ryzykiem
Analiza ryzyka - tutaj zaliczamy: identyfikację ryzyka oraz wycenę (kwantyfikacje ryzyka). Istotne jest odróżnienie ryzyka pojedynczej transakcji od ryzyka łączonego…
… i ocena efektywności przedsięwzięć polegających na ograniczaniu ryzyka. W ramach kontroli ocenia się: przejrzystość systemu dla osób podejmujących decyzję; czy regulacje wewnętrzne i zewnętrzne są przestrzegane; funkcjonowanie systemu informowania; stosowanie metody analizy ryzyka; efektywność zastosowanych instrumentów sterowania ryzykiem oraz funkcjonowanie systemu informowania kierownictwa dla potrzeb…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz