rynki finansowe u prof. dr hab. inż. Stanisław Szydło

Nasza ocena:

5
Pobrań: 728
Wyświetleń: 8904
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
rynki finansowe u prof. dr hab. inż. Stanisław Szydło - strona 1 rynki finansowe u prof. dr hab. inż. Stanisław Szydło - strona 2 rynki finansowe u prof. dr hab. inż. Stanisław Szydło - strona 3

Fragment notatki:

W pliku znajdują się pytania i odpowiedzi na egzamin. Jest ich w sumie 152 a dotyczą takich tematów jak: podział rynków, papiery wartościowe i ich cechy, wierzytelności pieniężne, cechy systemu finansowego opartego na funkcjonowaniu rynków papierów wartościowych, weksel - jego funkcje i rodzaje, kryterium przyjęcia do dyskonta weksla przez bank, weksel trasowany, weksel handlowy, bony skarbowe, obligacje, rodzaje obligacji, obligacja komunalna, akcje, kontrolny pakiet akcji, instrumenty bazowe, opcje finansowe, inżynieria finansowa, bank centralny, rating, teoria procentu, stopa dyskontowa, teoria klasyczna procentu, WIBOR, WIBID, kredyt redyskontowy, kredyt lombardowy, rezerwa obowiązkowa, \\\\\\\\\\\\\\\"stylizowane fakty\\\\\\\\\\\\\\\", forex, giełda, Krótkoterminowe Papiery Dłużne Przedsiębiorstw, rynek pierwotny, rynek wtórny, mechanizm ?rolowania? papierów komercyjnych, dyskonto papierów komercyjnych, rynek wierzytelności przedsiębiorstw, papiery komercyjne, podział giełd, cechy towarów giełdowych, podmioty działające na giełdzie, ceduła giełdowa, Centralna Tabela Ofert, uczestnicy rynku kapitałowego, funkcje giełdy, instrumenty hybrydowe, kwit depozytowy, bony oszczędnościowe, system anglosaski, bańki kredytowe.

Ze względu na zakres uregulowań prawnych rynki dzielimy na:
formalne nieformalne
giełdowe Papiery wartościowe są dokumentami:
nośnikami stwierdzającymi określone prawa majątkowe
nośnikami stwierdzającymi określone prawa finansowe Wierzytelności pieniężne to:
weksle obligacje Papiery wartościowe pełnią funkcje:
kredytowej płatniczej obiegowej gwarancyjnej legitymacyjnej Podstawowe cechy papierów wartościowych to:
ryzyko płynność rentowność
czas amortyzacji (trwania) Główne cechy systemu finansowego opartego na funkcjonowaniu rynków papierów wartościowych to:
Operacje otwartego rynku
Funkcje weksla:
Funkcja kredytowa Funkcja płatnicza Funkcja obiegowa Funkcja gwarancyjna Funkcja refinansowa Wyróżniamy weksle:
własne (zwane sola proste lub suche)
trasowane (zwane ciągnionymi trasowanymi lub tratami)
handlowe (kupieckie)
weksle towarowe z bieżącego obrotu weksle akceptowane (akcepty bankierskie) weksle kwalifikowane weksle finansowe Weksel ma charakter:
bezwarunkowy
Samodzielny Solidarny abstrakcyjny Dla ważności weksla in blanco konieczne jest by zawierał on:
nazwisko wystawcy i trasata
Kryterium przyjęcia do dyskonta weksla przez bank jest:
obligatoryjne
tylko pochodzące z obrotów gospodarczych odpowiadające wymogom prawa wekslowego od których uiszczono opłatę skarbową,
których termin płatności upływa nie później niż 3 m-cc od daty przyjęcia do dyskonta i nie wcześniej niż to jest potrzebne do zawiadomienia dłużnika w przeddzień terminu płatności,
z terminem płatności w oznaczonym dniu, opatrzone - w przypadku weksli trasowanych - bezwarunkowym akceptem obejmującym całą sumę wekslową, opatrzone indosem in blanco (otwartym), bez wzmianek w tekście lub indosach, ograniczających prawo przeniesienia własności weksla lub prawo zwrotnego poszukiwania, bez skreśleń i poprawek podpisane w sposób umożliwiający bezsporną identyfikację podmiotów, które je podpisały podpisane przez solidnych płatników (wystawców i akceptantów).
Dodatkowe przez niektóre banki
podpisanie umowy z bankiem o dyskonto weksli,
upoważnienie banku do obciążenia rachunku klienta składającego weksel do dyskonta w przypadku zaprotestowania weksli nie wykupionych przez wystawców lub akceptantów posiadanie przez klienta r-ku bieżącego w banku przyjmującym weksle d

(…)

… centralnym (bon skarbowy, obligacja skarbowa, komunalny papier wartościowy, papier wartościowy NBP), bankowy papier wartościowy
uprawnienia do rozporządzenia towarami - konosamenty, dowody składowe, warranty subskrypcyjny
prawa udziałowe - uprawnienia do kapitału - akcje, świadectwa udziałowe NFI Papiery wartościowe według sposobu wskazania osoby uprawnionej oraz trybu zbywania papierów dzielimy na:
imienne…
… to:
Perspektualne
konsensualne
Podział obligacji ze względu na kryterium emitenta to:
skarbowe
korporacyjne (przedsiębiorstw)
komunalne (gminne, municypalne)
Do cen obligacji zaliczamy ceny:
nominalna
emisyjna
rynkowa (kurs giełdowy)
rozliczeniowa
Cechy obligacji to:
Termin wykupu
Cena emisyjna
Wartość nominalna
oprocentowanie
Czynnik oprocentowania określamy wzorem:
(1+s)2
Czynnik dyskontujący określamy wzorem:
1…
… emitować papiery komercyjne, bez nadmiernie skomplikowanej procedury prawnej.
duża elastyczność jeżeli chodzi o kwoty emisji,
terminy wykupu w zależności od potrzeb finansowych emitenta
krótki okres upływający od momentu rozpoczęcia prac nad emisję do uzyskania środków pieniężnych ze sprzedaży papierów komercyjnych
Wady inwestowania w papiery komercyjne to:
- wysoki poziom ryzyka, - słaba płynność rynku wtórnego i wysoki koszt utrzymania płynności.
Rynek wierzytelności przedsiębiorstw obejmuje:
Wady papierów komercyjnych jako źródła finansowania to:
- w przypadku podmiotów nie notowanych na giełdzie występuje konieczność ujawnienia danych finansowych szerszemu gronu inwestorów - emisja papierów komercyjnych to możliwość dostępna jedynie dla dużych przedsiębiorstw, małe firmy są skazane na inne źródła…
… (LIBOR, EURIBOR)
stopy depozytowo - kredytowe
Ze względu na termin rozliczenia opcje dzielą się na:
amerykańska
europejska
Ze względu na charakter rynku na którym funkcjonują opcje dzielą się na:
giełdowe
pozagiełdowe Ze sposobem określania wartości opcji związany jest:
model Blacka Scholesa
Instrumentami bazowymi dla opcji mogą być:
waluty indeksy giełdowe
stopy procentowe Rating jest:
formą ochrony…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz