Rynki finansowe - pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 952
Wyświetleń: 5957
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynki finansowe - pytania i odpowiedzi - strona 1 Rynki finansowe - pytania i odpowiedzi - strona 2 Rynki finansowe - pytania i odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:

1. Ze względu na zakres uregulowań prawnych rynki dzielimy na:• formalne • nieformalne• giełdowe 2. Papiery wartościowe są dokumentami:• nośnikami stwierdzającymi określone prawa majątkowe• nośnikami stwierdzającymi określone prawa finansowe 3. Wierzytelności pieniężne to:• weksle • obligacje 4. Papiery wartościowe pełnią funkcje:• kredytowej • płatniczej • obiegowej • gwarancyjnej • legitymacyjnej 5. Podstawowe cechy papierów wartościowych to:• ryzyko • płynność • rentowność• czas amortyzacji (trwania) 6. Główne cechy systemu finansowego opartego na funkcjonowaniu rynków papierów wartościowych to:• Operacje otwartego rynku7. Funkcje weksla:• Funkcja kredytowa • Funkcja płatnicza • Funkcja obiegowa • Funkcja gwarancyjna • Funkcja refinansowa 8. Wyróżniamy weksle:• własne (zwane sola proste lub suche)• trasowane (zwane ciągnionymi trasowanymi lub tratami)• handlowe (kupieckie)weksle towarowe z bieżącego obrotu weksle akceptowane (akcepty bankierskie) weksle kwalifikowane weksle finansowe 9. Weksel ma charakter:• bezwarunkowy• Samodzielny • Solidarny • abstrakcyjny 10. Dla ważności weksla in blanco konieczne jest by zawierał on:• nazwisko wystawcy i trasata11. Kryterium przyjęcia do dyskonta weksla przez bank jest:• obligatoryjnetylko pochodzące z obrotów gospodarczych odpowiadające wymogom prawa wekslowego od których uiszczono opłatę skarbową,których termin płatności upływa nie później niż 3 m-ce od daty przyjęcia do dyskonta i nie wcześniej niż to jest potrzebne do zawiadomienia dłużnika w przeddzień terminu płatności,z terminem płatności w oznaczonym dniu, opatrzone - w przypadku weksli trasowanych - bezwarunkowym akceptem obejmującym całą sumę wekslową, opatrzone indosem in blanco (otwartym), bez wzmianek w tekście lub indosach, ograniczających prawo przeniesienia własności weksla lub prawo zwrotnego poszukiwania, bez skreśleń i poprawek podpisane w sposób umożliwiający bezsporną identyfikację podmiotów, które je podpisały podpisane przez solidnych płatników (wystawców i akceptantów).• Dodatkowe przez niektóre bankipodpisanie umowy z bankiem o dyskonto weksli,upoważnienie banku do obciążenia rachunku klienta składającego weksel do dyskonta w przypadku zaprotestowania weksli nie wykupionych przez wystawców lub akceptantów posiadanie przez klienta r-ku bieżącego w banku przyjmującym weksle do dyskonta 12. Ważny weksel trasowany powinien zawierać:• podpis akceptanta13. Weksle handlowe są wykorzystywane przez:• NBP• banki komercyjne• podmioty gospodarcze14. Przedsiębiorstwa wykorzystują weksle do:• kredytowania się 15. Bony skarbowe są wykorzystywane przez przedsiębiorstwa:• regulowania własnej płynności finansowej,• zyskownego lokowania wolnych środków pieniężnych,• pozyskiwania krótkoterminowego kredytu przez transakcje REPO,• dokonywania transakcji hedgingowych,

(…)

… porozumieniem dysponujący akcjami reprezentującymi 50% głosów plus jeden dodatkowy, mogą podejmować uchwały we wszystkich sprawach wymagających zwykłej większości głosów 29. Instrumenty bazowe oparte mogą być o: • towary • waluty • obligacje 30. Opcje finansowe mogą być: • typu amerykańskiego • typu europejskiego 31. Które z poniższych pojęć należą do zakresu pojęć z inżynierii finansowej: • transakcja forward • opcje • swapy • spekulanci • hedgres • arbitażyści 32. Które z poniższych pojęć należą do zakresu pojęć z inżynierii finansowej: • spot • caps • flors • collars • financial futures • standaryzacja 33. Które z poniższych pojęć należą do zakresu pojęć z inżynierii finansowej: • kontrakt futures • hybryda • warranty • futures oszczędnościowe • futures odsetkowe • futures na indeksy kursów akcji 34…
…, EURIBOR) • stopy depozytowo - kredytowe 37. Ze względu na termin rozliczenia opcje dzielą się na: • amerykańska • europejska 38. Ze względu na charakter rynku na którym funkcjonują opcje dzielą się na: • giełdowe • pozagiełdowe 39. Ze sposobem określania wartości opcji związany jest: • model Blacka Scholesa 40. Instrumentami bazowymi dla opcji mogą być: • waluty • indeksy giełdowe • stopy procentowe 41…
…, obligacja skarbowa, komunalny papier wartościowy, papier wartościowy NBP), bankowy papier wartościowy • uprawnienia do rozporządzenia towarami - konosamenty, dowody składowe, warranty subskrypcyjny • prawa udziałowe - uprawnienia do kapitału - akcje, świadectwa udziałowe NFI 75. Papiery wartościowe według sposobu wskazania osoby uprawnionej oraz trybu zbywania papierów dzielimy na: • imienne - prawa…
… • forward, • futures 99. Do transakcji rzeczywistych zaliczamy: • transakcje natychmiastowe SPOT • rzeczywiste transakcje terminowe (FORWARD, rzeczywiste transakcje swot) 100. Finansowe instrumenty pochodne sklasyfikowane według instrumentu bazowego możemy podzielić na: • Walutowe - oparte na kursach walut; • Procentowe - oparte na obligacjach, bonach lub depozytach; • Udziałowe - oparte na cenach akcji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz