Rynki Finansowe - test - Wierzytelność pieniężna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 8764
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynki Finansowe - test - Wierzytelność pieniężna - strona 1 Rynki Finansowe - test - Wierzytelność pieniężna - strona 2 Rynki Finansowe - test - Wierzytelność pieniężna - strona 3

Fragment notatki:

Test wielokrotnego wyboru u dr Wiesława Szydło WSZIB Kraków. Test zawiera 158 odpowiedzi (na 17 stronach). Dokument porusza zagadnienia takie jak: papiery wartościowe, wierzytelności pieniężne, weksel, weksel trasowany, weksel in blanco, weksel handlowy, bony skarbowe, obligacje komunalne, emitent, akcje, kontrolny pakiet akcji, instrumenty bazowe, opcje finansowe, rating, bank centralny, teoria procentu, WIBOR, WIBID, funkcje rezerwy obowiązkowej, cechy obligacji, rynek pierwotny, rynek wtórny, dyskonto papierów wartościowych, giełda, ceduła giełdowa, forex, instrumenty pochodne, pośredni uczestnicy rynku.

Ze względu na zakres uregulowań prawnych rynki dzielimy na:
formalne nieformalne
giełdowe Papiery wartościowe są dokumentami:
nośnikami stwierdzającymi określone prawa majątkowe
nośnikami stwierdzającymi określone prawa finansowe w ujęciu wąskim to dokument o charakterze finansowym np. obligacje weksle, bony skarbowe,
w ujęciu szerokim to także niektóre dokumenty o charakterze handlowym np. listy przewozowe, warranty, konosamenty
Wierzytelności pieniężne to:
weksle obligacje Papiery wartościowe pełnią funkcje:
kredytowej płatniczej obiegowej gwarancyjnej legitymacyjnej kapitałowej
Podstawowe cechy papierów wartościowych to:
ryzyko płynność rentowność
czas amortyzacji (trwania) Główne cechy systemu finansowego opartego na funkcjonowaniu rynków papierów wartościowych to:
Operacje otwartego rynku anglosaskie Funkcje weksla:
Funkcja kredytowa Funkcja płatnicza Funkcja obiegowa Funkcja gwarancyjna Funkcja refinansowa Wyróżniamy weksle:
własne (zwane sola proste lub suche)
trasowane (zwane ciągnionymi trasowanymi lub tratami)
handlowe (kupieckie):
weksle towarowe z bieżącego obrotu :
weksle akceptowane (akcepty bankierskie) weksle kwalifikowane weksle finansowe Weksel ma charakter:
Bezwarunkowy,
Samodzielny Solidarny abstrakcyjny Dla ważności weksla in blanco konieczne jest by zawierał on:
nazwisko wystawcy i trasata
(nie musi mieć sumy wekslowej, miejsca wystawienia, daty płatności)
Kryterium przyjęcia do dyskonta weksla przez bank jest:
Obligatoryjne:
tylko pochodzące z obrotów gospodarczych odpowiadające wymogom prawa wekslowego od których uiszczono opłatę skarbową,
których termin płatności upływa nie później niż 3 m-ce od daty przyjęcia do dyskonta i nie wcześniej niż to jest potrzebne do zawiadomienia dłużnika w przeddzień terminu płatności,
z terminem płatności w oznaczonym dniu, opatrzone - w przypadku weksli trasowanych - bezwarunkowym akceptem trasata obejmującym całą sumę wekslową, opatrzone indosem in blanco (otwartym), bez wzmianek w tekście lub indosach, ograniczających prawo przeniesienia własności weksla lub prawo zwrotnego poszukiwania, bez skreśleń i poprawek podpisane w sposób umożliwiający bezsporną identyfikację podmiotów, które je podpisały podpisane przez solidnych płatników (wystawców i akceptantów).
Dodatkowe przez niektóre banki

(…)


financial futures
standaryzacja Które z poniższych pojęć należą do zakresu pojęć z inżynierii finansowej:
kontrakt futures hybryda warranty futures odsetkowe
futures na indeksy kursów akcji (futures walutowe)
Czynniki umożliwiające wprowadzenie derywatów:
nowoczesne techniki informatyczne postęp w telekomunikacji zwiększenie stopni przejrzystości rynków finansowych Która ze stóp jest stopą procentową banku centralnego:
referencyjna
lombardowa
redyskontowa
depozytowa
stopa rezerw obowiązkowych
Która ze stóp jest stopą procentową NBP:
stopy kredytów międzybankowych WIBOR - WIBID (LIBOR, EURIBOR) wg mnie żadna z tych????????
stopy depozytowo - kredytowe
Która ze stóp jest stopą procentową banku centralnego:
j/w
Ze względu na termin rozliczenia opcje dzielą się na:
amerykańska
europejska
Ze względu na charakter…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz