Rynki finansowe - Instytucje polskiego rynku kapitałowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 378
Wyświetleń: 4319
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynki finansowe - Instytucje polskiego rynku kapitałowego - strona 1 Rynki finansowe - Instytucje polskiego rynku kapitałowego - strona 2 Rynki finansowe - Instytucje polskiego rynku kapitałowego - strona 3

Fragment notatki:

Rynki finansowe - materiały na egzamin - dwa pliki doc z pytaniami testowymi oraz dwa pliki z omówieniem zagadnień z finansów, rynków finansowych. W sumie 25 stron materiałów. W treści notatek pojawiają się następujące zagadnienia: papiery wartościowe, rynki finansowe, instrumenty finansowe, rynek pieniężny, kapitałowy, obrót papierami wartościowymi, rynek pierwotny, rynek wtórny, instytucje polskiego rynku kapitałowego, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., domy maklerskie, Centralna Tabela Ofert S.A., rynek pozagiełdowy, ekran CeTO, organy GPW, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., WIG 20, Indeks Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, system kursu jednolitego, system notowań ciągłych, wybrane instrumenty rynku kapitałowego, bon skarbowy jako przykład instrumentu rynku pieniężnego, strategie inwestowania na giełdzie, kontrakty futures, obligacje komunalne, wartość majątkowa, kryteria przyjęcia do dyskonta weksla przez bank, weksel trasowany, operacje walutowe, funkcje rynku finansowego, struktura rynków finansowych, rynek papierów wartościowych, rynek funduszy inwestycyjnych, rynek depozytowo-kredytowy, historia polskiego systemu bankowego, ryzyko towarzyszące przy inwestowaniu w obligacje, obligacje o kuponie zerowym, Krótkoterminowe Papiery Dłużne Przedsiębiorstw, handel parami walut na giełdzie forex, mechanizm ?rolowania? papierów komercyjnych i inne.

RYNEK FINANSOWY
Rolą rynku finansowego jest umożliwienie sprawnego przeprowadzenia transakcji finansowych. Jest to możliwe poprzez skonkretyzowanie w odpowiednio przygotowanych miejscach ( np. giełdach ) popytu i podaży na kapitał. Jest to zatem miejsce , gdzie przeprowadzane są operacje kupna i sprzedaży różnych instrumentów finansowych.
Dzięki temu nadwyżki finansowe mogą być zainwestowane , a podmioty poszukujące kapitału mają szansę uzyskać go i zrealizować swoje plany.
INSTRUMENT FINANSOWY
To kontrakt pomiędzy podmiotami zawierającymi umowę , regulujący zależność finansową w jakiej pozostają obie strony umowy.
Pierwotnie używane pojęcie „ papier wartościowy „ jest coraz częściej wypierane przez pojęcie „ instrument finansowy „.
Wg polskiego prawa papierami wartościowymi są :
akcje ;
prawa do akcji ;
obligacje ;
certyfikaty inwestycyjne ;
inne papiery wartościowe wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub zagranicznego ;
zbywalne prawa majątkowe wynikające z papierów wartościowych oraz inne prawa majątkowe , których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny papierów wartościowych ( prawa pochodne ) .
Ze względu na okres wykorzystywania kapitału można mówić o rynku :
pieniężnym
kapitałowym
Instrumenty rynku pieniężnego służą do finansowania bieżącej działalności . Są to zazwyczaj krótkoterminowe kredyty i pożyczki , bądź instrumenty o krótkim ( do roku ) terminie zapadalności , takie jak bony skarbowe , commercial papers ( bony komercyjne ) itp. Termin zapadalności instrumentów finansowych rynku kapitałowego wynosi umownie ponad rok i służą one generalnie do finansowania inwestycji.
Obrót papierami wartościowymi odbywa się w obrocie :
publicznym
niepublicznym
Publicznym obrotem jest proponowanie nabycia lub nabywanie emitowanych w serii papierów wartościowych , przy wykorzystaniu środków masowego przekazu albo w inny sposób , jeżeli propozycja skierowana jest do więcej niż 800 osób albo do nieoznaczonego adresata.
Papiery wartościowe można nabywać na rynku :
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz