Rynek pracy - prawo Okuna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1778
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek pracy - prawo Okuna  - strona 1 Rynek pracy - prawo Okuna  - strona 2 Rynek pracy - prawo Okuna  - strona 3

Fragment notatki:

Kosycarz. Notatka składa się z 5 stron.
Rynek pracy Przyczyny ingerencji państwa na rynku pracy: •niedostateczna przejrzystość na rynku pracy, •niedostosowania alokacyjne, •niedostateczna skłonność do ryzyka, •dyskryminacja grup problemowych , •zjawisko histerezy występujące na rynku pracy. Niedostateczna przejrzystość Niedostateczna przejrzystość rynku jest skutkiem bardzo zróżnicowanego wykwalifikowania osób pozostających bez pracy oraz różnych wymagań stawianych przez pracodawców, co przy słabym przepływie informacji skutkuje z jednej strony bezrobociem a z drugiej strony brakiem odpowiednich „rąk do pracy”. Ogromną rolę w zwiększeniu przejrzystości na rynku odgrywają sprawnie działające instytucje pośrednictwa pracy jak również doradztwo zawodowe.
Niedostosowania alokacyjne Brak przejrzystości generuje niedostateczną alokację. Innymi przyczynami problemów alokacyjnych mogą być: nierównowaga regionalna lub kwalifikacyjna. Zadaniem państwa w takim przypadku może być wybiórcze wspomaganie regionów dotkniętych bezrobociem oraz system szkoleń pozwalających na zdobycie odpowiednich kwalifikacji.
niedostateczna skłonność do ryzyka System doszkalania może też być rozwiązaniem dla niedostatecznej skłonności do ryzyka, która przejawia się w ograniczaniu kosztów szkolenia przez pracodawców. Obawiają się oni, że wydatki na zwiększanie kwalifikacji kadry pracowniczej nie przyniosą im zwrotu, ponieważ nie gwarantują, że pracownicy pozostaną w dotychczasowych zakładach pracy.
dyskryminacja grup problemowych W przypadku zatrudniania osób z grup problemowych, wydaje się, że rola państwa jest niezastąpiona. Osoby takie bardzo często kojarzone są z niższą wydajnością pracy. Stwarzanie dogodnych ekonomicznie warunków dla zatrudniania ich, w całkowitym efekcie i tak powinno być korzystne dla sektora finansów publicznych. Osoby niepełnosprawne mogą w ten sposób same zadbać o swoje utrzymanie. Zmniejsza się wtedy konieczność pomocy społecznej.
Wpływ obciążeń fiskalnych pracy na rynek pracy
Wpływ fiskalnych obciążeń pracy na relacje makroekonomiczne 1.Pojęcie kosztów pracy? 2.Co to jest klin podatkowy? 3.Czy istniejący w Polsce system obciążeń fiskalnych czynnika „ praca” jest progresywny? 4.Wpływ wysokości klina podatkowego na rynek pracy. 5.Sytuacja na polskim rynku pracy. 6.Zależność pomiędzy sytuacją na rynku pracy i wzrostem gospodarczym. Koszty pracy •Definicja w/g GUS: Koszty pracy stanowią sumę wynagrodzeń brutto (łącznie z zaliczkami na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych i ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne — emerytalne, rentowe i chorobowe, płaconymi przez ubezpieczonego pracownika) oraz pozapłacowych wydatków (składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe opłacane przez pracodawcę, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wydatki na doskonalenie, kształcenie i przekwalifikowanie kadr, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz pozostałe wydatki, obejmujące m.in.: delegacje służbowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). *

(…)

… przez pracodawcę + obciążenia płacy brutto ponoszone przez pracownika Płaca brutto + pozapłacowe obciążenia pracy ponoszone przez pracodawcę Zasadnym jest rozważanie również podatków pośrednich jako fiskalnych kosztów pracy, ponieważ bezpośrednio wpływają one na siłę nabywczą wynagrodzenia. Jest to ostatni etap opodatkowania dochodów z pracy. Klin podatkowy uwzględniający podatki pośrednie jest trudniejszy…
… gospodarczym a poziomem bezrobocia •prawo Okuna A. Okun analizując dane statystyczne dla rynku amerykańskiego zauważył, że wzrostowi stopy bezrobocia o 1 punkt procentowy ponad poziom bezrobocia naturalnego towarzyszy spadek produktu krajowego brutto o 3 punkty procentowe. Intensywność tej relacji zmienia się w czasie w związku z istnieniem dodatkowych czynników, takich jak długość dnia pracy, produktywność…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz