Rynek finansowy i aktywa finansowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1967
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek finansowy i aktywa finansowe - strona 1 Rynek finansowy i aktywa finansowe - strona 2 Rynek finansowy i aktywa finansowe - strona 3

Fragment notatki:

W1
Rynek finansowy - ogół transakcji instrumentami finansowymi, które są instrumentami udzielania kredytów krótko, średnio i długoterminowych i przyjmowania depozytów.
Rynek finansowy składa się z dwóch rodzajów podmiotów: Podmiotów mających nadwyżkę środków finansowych
Podmiotów, które potrzebują środków na aktywa realne
Aktywa realne dzielą się na Materialne (maszyny zapasy, wyposażenia)
Niematerialne (patenty, licencje)
Rynek finansowy :
Pieniężny (kredyty międzybankowe, bony skarbowe, pieniężne, komercyjne, certyfikaty depozytowe, weksle, czeki)
Walutowy (kupno - sprzedaż różnych walut)
Kapitałowy (bankowy - długoterminowe lokaty, kredyty i pożyczki; papierów wartościowych - akcje, prawa poboru, obligacje, certyfikaty inwestycyjne, kwity depozytowe)
Instrumentów pochodnych (transakcje terminowe - opcje, swapy, warianty)
Instrument finansowy - zobowiązanie finansowe w wyniku którego powstaje roszczenie kapitałodawcy w stosunku do kapitałobiorcy
Ze zobowiązań wynika istota papieru wartościowego, który jest podstawowym instrumentem finansowym.
Papier wartościowy - dokument potwierdzający prawa majątkowe właściciela. Jest podstawowym instrumentem finansowym. Ma formę materialną bądź zdematerializowaną. Papier wartościowy to pojęcie węższe niż instrument finansowy.
Ma zabezpieczenie na aktywach netto.
Rynek pieniężny: Rynek pieniężny- rynek płynnych aktywów finansowych, obejmuje transakcje pieniężnymi funduszami pożyczkowymi, o okresie finansowania do 1 roku.
Transakcje na rynku pieniężnym przeprowadzone są przez banki, jednostki samorządowe, państwo, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne.
Instrumentami rynku pieniężnego są: bony pieniężne, bony skarbowe, papiery komercyjne, weksle, czeki, depozyty, pożyczki międzybankowe, akcepty bankierskie, certyfikaty depozytowe.
Rynek kapitałowy: Rynek kapitałowy jest częścią rynku finansowego, który tworzą transakcje zawierane długoterminowymi instrumentami finansowymi, tzn. instrumentami o terminie realizacji dłuższym niż rok (choć wymóg ten ma coraz mniejsze znaczenie), przeznaczonymi na finansowanie inwestycji.
Do podstawowych funkcji rynku kapitałowego zalicza się:
Pozyskiwanie na długi okres kapitału przez emitentów i powiększanie ich majątku
Uzyskiwanie dochodów przez inwestorów nabywających instrumenty finansowe (ryzyko, możliwość straty)
Efektywną alokację kapitału


(…)

… finansowych
Raiting - ocena wiarygodności kredytowej emitenta (A-D), np.
Grecja D
Polska A
Podział rynku kapitałowego:
Rynek pierwotny- transakcje między emitentem papierów wartościowych i ich nabywcami, inwestorami (emitent, inwestorzy, pośrednicy)
Rynek wtórny- obrót wprowadzonymi na rynek pierwotny instrumentami finansowymi pomiędzy inwestorami, właścicielami papierów wartościowych (nie ma emitentów są tylko inwestorzy i pośrednicy)
Emisja publiczna i niepubliczna
Na rynku pierwotnym wyróżniamy emisję publiczną i niepubliczną. Głównym elementem różniącym emisję publiczną i niepubliczną jest liczba osób do których jest kierowana. Przy emisji publiczne wykorzystuje się środki masowego przekazu.
Emisja publiczna- oferta nabycia emitowanych w serii papierów wartościowych, skierowana do więcej niż 100 osób. Oznacza…
…, bankowym…………………
KDPW - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Instrumenty pochodne:
Arbitraż na Giełdzie Papierów Wartościowych
-rynek kasowy i terminowy
Jedną z fundamentalnych zasad finansów jest brak możliwości arbitrażu na rynku finansowym. Można tę zasadę wytłumaczyć tym, że gdyby istniała możliwość arbitrażu, to inwestorzy mogliby uzyskać nieograniczony majątek zajmując nieograniczona pozycję…
…”
Arbitraż indeksowy- zawieranie transakcji polegającej na typowaniu akcji wchodzących w skład danego indeksu i zajmowaniu jednocześnie krótkiej pozycji w kontrakcie futures na ten indeks, w celu osiągnięcia wolnego od ryzyka zysku.
W innej sytuacji transakcja arbitrażowa polega na dokonaniu krótkiej sprzedaży akcji wchodzącej w skład danego indeksu przy jednoczesnym zajęciu pozycji długiej w kontrakcie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz