Rozwój regionalny - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój regionalny - wykład - strona 1 Rozwój regionalny - wykład - strona 2 Rozwój regionalny - wykład - strona 3

Fragment notatki:

1  Rozwój regionalny   Rozwój  (podstawowe znaczenia)    proces zmian stanu dotychczasowego na lepszy  (korzystniejszy);   proces zmian, w wyniku którego kraje lub regiony osiągają  stan doskonalszy od poprzedniego;    proces tworzenia dobrobytu społecznego;    zadanie dla władz publicznych,   jest to proces pozytywnych przemian w gospodarce;   obejmuje:   1) wzrost gospodarczy  (ilościowy) – proces zwiększania produkcji dóbr i  usług w gospodarce;  2) zmiany jakościowe  (strukturalne)  – zmiany zachodzące w dłuższym  okresie w strukturze ekonomicznej gospodarki.  Rozwój gospodarczy  Rozwój gospodarczy   =   wzrost gospodarczy + zmiany strukturalne  Rozwój społeczno-gospodarczy    obejmuje:  1) rozwój gospodarczy   2) rozwój  (postęp)  społeczny  (nowe postawy, wartości, aspiracje,  potrzeby, zmiana wzajemnych relacji międzyludzkich i międzygrupowych);    rezultatem rozwoju  społeczno-gospodarczego jest  jakość życia  Rozwój regionalny   trwały wzrost poziomu życia mieszkańców oraz  zwiększanie się potencjału gospodarczego regionów ,     proces zmian społeczno-gospodarczych, które prowadzą  do systematycznej poprawy konkurencyjności i potencjału  gospodarczego regionów oraz poziomu i jakości życia ich  mieszkańców.   Rozwój regionalny   trwały wzrost poziomu  życia mieszkańców i  potencjału gospod,  w skali danego regionu ,      trwały wzrost 3 elementów:     potencjału gospodarczego regionów,     konkurencyjności regionów,     poziomu i jakości życia  mieszkańców ,   przyczyniający się do   rozwoju całego kraju .   2  Płaszczyzny rozwoju regionalnego  zmiany ilościowe  (tj. wzrost produkcji, zatrudnienia,  inwestycji, dochodów, konsumpcji, itd.)  oraz zmiany  jakościowe  (m.in. postęp technologiczny, modernizacja GR,  doskonalenie powiązań gospodarczych, wzrost innowacyjności  firm, wzrost efektywności gospod., itd.).  1)   gospodarcza  poprawa jakości życia, rozszerzenie możliwości  zaspakajania potrzeb indywidualnych,   wzbogacenie  tożsamości kulturowej, wzrost mobilności zawodowej  i społecznej,   2)   społeczna  3)   przestrzenna  zwiększenia spójności terytorialnej, poprawa jakości  infrastruktury, poprawa ładu przestrzennego,  polepszenie jakości środowiska, zachowanie  bioróżnorodności …  Komponenty ( części składowe)  rozwoju regionalnego   wzrost gospodarczy i zatrudnienie,   rozwój technologiczny i procesy innowacyjne,   dywersyfikacja struktury gospodarczej,   restrukturyzacja działalności gospodarczych, 

(…)

….
Czynniki egzogeniczne

położenie w przestrzeni geograficznej

warunki środowiskowe

stan i struktura osadnictwa

jakość kapitału ludzkiego

poziom rozwoju kapitału społecznego
 polityka regionalna państwa i UE, zakres pomocy publicznej,

struktura gospodarcza regionu
 terytorialna organizacja kraju oraz upodmiotowienie regionów

zaawansowanie technologiczne

infrastruktura komunikacyjna…
…,  mają charakter specyficzny, w otoczeniu regionalnym.
odpowiadający tylko danemu
 twarde i miękkie,
regionowi.
 ogólne i unikatowe.
Czynniki endogeniczne Czynniki egzogeniczne
 położenie w przestrzeni geograficznej  globalizacja, integracja europejska,
 warunki środowiskowe
 warunki makroekonomiczne, koniunktura gospodarcza,
 stan i struktura osadnictwa
 popyt zewnętrzny na produkty i usługi GR,
 jakość kapitału ludzkiego
 poziom rozwoju kapitału społecznego  polityka regionalna państwa i UE, zakres pomocy publicznej,
 struktura gospodarcza regionu  terytorialna organizacja kraju oraz upodmiotowienie regionów
 zaawansowanie technologiczne (m.in. zakres zadań własnych),
 infrastruktura komunikacyjna
 napływ kapitału inwestycyjnego (BIZ),
 struktura instytucjonalna
 inwestycje
Czynniki rozwoju…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz