Rozwiązywanie umowy o pracę bez wypowiedzenia-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwiązywanie umowy o pracę bez wypowiedzenia-opracowanie  - strona 1 Rozwiązywanie umowy o pracę bez wypowiedzenia-opracowanie  - strona 2 Rozwiązywanie umowy o pracę bez wypowiedzenia-opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:

Rozwiązywanie umowy o pracę bez wypowiedzenia Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia Uprawnienie przysługują zarówno pracodawcy jak i pracownikowi Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę. Bezzwłoczne rozwiązanie umowy przez pracodawcę może nastąpić: Z przyczyn niezawinionych przez pracownika - omówione przy ochronie szczególnej np. przedłużająca się choroba, odbywanie kary pozbawienia wolności itp. Art. 53np Z przyczyn zawinionych przez pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne). Dosłowne brzmienie art. 52 k.p. odnosi się tylko do rozwiązania umów o pracę zasady przy innych podstawach zatrudnienia : Mianowanie - zazwyczaj te same przyczyny stanowią podstawę do najsurowszej kary dyscyplinarnej jaką jest wydalenie z urzędu - w przypadku służby cywilnej przepisy wprost odsyłają do regulacji kodeksowej niezależnie od odpowiedzialności dyscyplinarnej. Wybór przepis nie ma zastosowania, stosunek wygasa tylko z wygaśnięciem mandatu . Powołanie - stosuje się przepis art. 52 k.p. i dokonuje odwołania bez wypowiedzenia. Spółdzielcza umowa o pracę - przepis daje podstawę do pozbawienia członkowstwa w spółdzielni co jest równoznaczne z wygaśnięciem stosunku pracy.
Przyczyny uzasadniające wypowiedzenie bezzwłoczne z winy pracownika : Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika. Popełnienie przestępstwa. Zawinione utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy . Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika Ciężkie naruszenie - jest to pewna kwalifikowana forma naruszenia obowiązków , można w tym wypadku mówić o dwóch ujęciach: Podmiotowe(subiektywne) - ważna jest wina i stopień zawinienia pracownika . Musi to być wina umyślna lub rażące niedbalstwo, nie kwalifikuje się natomiast zwykła nieostrożność. Przedmiotowe(obiektywne) - ocena sposobu w jaki zachowanie godzi w interes pracodawcy i stopień zagrożenia dla tego interesu. Obowiązki podstawowe -naruszenie ich może stanowić podstawę do wystąpienia wypowiedzenia.
obowiązki podstawowe są zawarte w art. 100 k.p. katalog otwarty. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
Pracownik jest obowiązany w szczególności:
1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,


(…)

…. Przywrócenia do pracy nie orzeka się w przypadku umowy na okres próbny lub umowy na czas określony jeśli termin już upłynął lub wkrótce upłynie. Wobec osób pod ochroną szczególną sąd może zasądzić odszkodowanie w miejsce przywrócenia do pracy tylko wtedy kiedy przywrócenie jest niemożliwe ze względu na likwidację lub upadłość pracodawcy. Po przywróceniu do pracy pracownikowi przysługuje odszkodowanie…
… istnieją. Rozwiązanie umowy w tym trybie pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Pracownikowi przysługuje odszkodowanie za okres wypowiedzenia, a jeśli jest to umowa na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy to wynagrodzenie za 2 tygodnie. Pracownik nie musi udowadniać szkody związanej z rozwiązaniem stosunku pracy…
… zawodowy w tym przypadku wyraża opinię - w przypadku umowy na czas nieokreślony związek zgłasza tylko ewentualnie umotywowane zastrzeżenia. Termin jest inaczej ukształtowany - przy wypowiedzeniu 5 dni, przy rozwiązaniu niezwłocznym związek powinien wyrazić swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w przeciągu 3 dni. Termin w jakim może być złożone oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę…
… na jego ocenę może to być podstawa do niezwłocznego rozwiązania (np. magazynier okradł inną firmę). Sposób stwierdzenia popełnienia przestępstwa - przestępstwo ma być stwierdzone prawomocnym wyrokiem bądź oczywiste - to pracodawca sam ocenia co jest oczywiste a co nie, a więc nie jest to zgodne z domniemaniem niewinności i prawie do sądu, natomiast z pragmatycznego punktu widzenia można to obronić(np. zgodnie…
….
Jeżeli przyczyną rozwiązania jest mobbing, to pracownik może się domagać odszkodowania nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W przypadku nieuzasadnionego rozwiązania stosunku pracy odszkodowanie przysługuje pracodawcy bez względu na to czy w jego majątku wystąpiła szkoda z tym związana.
Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a w przypadku umów terminowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz