Rozwiązanie, wygaśnięcie stosunku pracy - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwiązanie, wygaśnięcie stosunku pracy - omówienie - strona 1 Rozwiązanie, wygaśnięcie stosunku pracy - omówienie - strona 2 Rozwiązanie, wygaśnięcie stosunku pracy - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

36.Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy
Rozwiązanie:
Osoby zatrudnione na innej postawie prawnej niż mianowanie podlegają w tym zakresie przepisom KP:
stosunek pracy z wyboru- rozwiązuje się z wygaśnięciem mandatu ( upływ kadencji, zrzeczenie się mandatu, jak i odwołanie) lub w drodze postanowienia stron. Nie mają tu zastosowania przepisy o rozwiązaniu umowy o pracę w drodze wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia. Pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu w ramach stosunku pracy w związku z upływem kadencji, przysługuje odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, o ile nie zostanie on ponownie, w najbliższej kadencji zatrudniony na podstawie stosunku pracy z wyboru w tym samy urzędzie
powołanie- pracownik zatrudniony na tej podstawie może być w każdym czasie odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał. Dotyczy to również powołania na stanowisko na czas określony. Odwołanie ze stanowiska staje się skuteczne z chwilą, gdy doszło do pracownika w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. Jest też możliwe rozwiązanie takiego stosunku pracy na mocy porozumienia stron. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę, a pracownik w okresie wypowiedzenia jest z mocy ustawy zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. W takim przypadku pracodawca nie ma obowiązku określać w piśmie o odwołaniu przyczyny rozwiązania stosunku pracy. Natomiast odwołanie ze stanowiska równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia wymaga takiego uzasadnienia
umowny stosunek pracy może ulec rozwiązaniu wskutek wypowiedzenia umowy, jej rozwiązania bez wypowiedzenia, porozumienia stron, wskutek upływu czasu, na jaki umowa była zawarta lub wykonania określonego zadania
W administracji publicznej odrębne uregulowania w zakresie rozwiązania stosunku pracy odnoszą się do pracowników z mianowania. Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem państwowym mianowanym może nastąpić za porozumieniem stron lub w drodze wypowiedzenia dokonanego przez urzędnika państwowego. W okresie wypowiedzenia urzędnik państwowy mianowany może być zwolniony z pełnienia obowiązków, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Jednostronne rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę może nastąpić w drodze 3 m-cznego wypowiedzenia, kończącego się ostatniego dnia miesiąca, w razie:
otrzymania ujemnej oceny kwalifikacyjnej, potwierdzonej ponowną ujemna oceną
likwidacją urzędu lub jego reorganizacją, jeżeli nie jest możliwe przeniesienie urzędnika państwowego mianowanego na inne stanowisko w tym samym urzędzie
niezawinionej utraty uprawnień wymaganych do wykonywania pracy na zajmowany stanowisku
trwałej utraty zdolności fizycznej lub psychicznej do pracy na zajmowanym stanowisku, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia pracownika na innym stanowisku, odpowiednim dla jego stanu zdrowia


(…)

… pracy z urzędnikiem państwowym mianowanym ulega z mocy prawa rozwiązaniu z jego winy bez wypowiedzenia, w razie:
prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu
prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z pracy w urzędzie
zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku
utraty obywatelstwa polskiego
Rozwiązanie…
… lub emerytury
Obowiązkowe niezwłoczne rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy następuje w razie:
prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu
prawomocnego ukarania karą dyscyplinarna wydalenia z pracy w urzędzie
zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku
utraty obywatelstwa polskiego
Rozwiązanie stosunku pracy…
… pełniąca funkcję publiczną, niedozwolona działalność gospodarczą. Wygaśnięcie mandatu jest równoznaczne z wygaśnięciem stosunku pracy.
Stosunek pracy urzędnika służby cywilnej wygasa w razie:
odmowy złożenia ślubowania
zrzeczenia się obywatelstwa polskiego
prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby cywilnej
prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo…
… naruszenia przez urzędnika podstawowych obowiązków członka korpusu służby cywilnej, jeżeli wina urzędnika jest oczywista
popełnienia przez urzędnika w czasie trwania stosunku pracy przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnienia, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem
zawinionej przez urzędnika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku…
… z urzędnikiem służby cywilnej może nastąpić w drodze porozumienia stron lub za 3 m-cznym wypowiedzeniem na skutek rezygnacji urzędnika służby cywilnej, jak też w drodze czynności jednostronnej z zachowaniem 3 m-cznego okresu wypowiedzenia. w razie:
dwukrotnej, następującej po sobie, negatywnej oceny kwalifikacyjnej
trwałej niezdolności do pracy uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków urzędnika służby cywilnej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz