Automatyzm ustawowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1575
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Automatyzm ustawowy - strona 1 Automatyzm ustawowy - strona 2

Fragment notatki:

AUTOMATYZM USTAWOWY W przypadkach wskazanych w ustawie treść stosunku pracy może ulec zmianie poza działaniami pracodawcy i pracownika, a więc niejako z urzędu. Wiąże się to w szczególności z uniknięciem masowych wypowiedzeń warunków pracy i płacy z chwilą wprowadzania lub zmiany układów zbiorowych pracy zakładowych i ponadzakładowych ( art. 241 13 §1 KP). Automatyzm ten dotyczy wyłącznie postanowień korzystniejszych dla pracownika względem tych, które ma on zapisane w umowie. Postanowienia umów i innych aktów na podstawie których powstaje stosunek pracy, mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy, są nieważne z mocy prawa. Zamiast nich stosuje się odpowiednio przepisy prawa pracy. Warto tutaj zwrócić uwagę na art. 9 KP, który wprowadza pojęcie prawa pracy i hierarchizuje ważność aktów zawierających te przepisy. Rozdział XII Ustanie Stosunku Pracy Stosunek pracy ma charakter ciągły i jest realizowany przez dłuższy czas. W przypadku umowy terminowej (czas ok. lub okres próbny) z góry jest określony. Czasami zdarza się, że mogą wystąpić okoliczności uniemożliwiające pracę. Z ustaniem zatrudnienia ustawodawca łączy 2 terminy:
Rozwiązanie stosunku pracy- pojęcie szerokie, obejmuje czynności prawne stron(wypowiedzenie itp.) oraz skutki, które wynikają dla stron stosunku z mocy prawa-wygaśnięcie.
Wygaśnięcie stosunku pracy-każe jest zarazem rozwiązaniem stosunku, nie każde rozwiązanie jest wygaśnięciem. Tylko wygaśnięcie niezależne od woli pracodawcy lub pracownika (np. wygaśnięcie umowy z powodu dłuższego niż 3 mies. okresu aresztowania)
Roszczenia są odnoszone do wadliwej wykładni przepisów o wygaśnięciu przez strony stosunku, a nie do wadliwości wygaśnięcia umowy o pracę, skoro następuje z mocy prawa.
Art. 30 KP- stosunek pracy rozwiązuje się:
Na mocy porozumienia stron,
Przez oświadczenie jednej ze stron z zachowanie ok. wypowiedzenia -tzw. rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
Przez oświadczenie 1 ze stron bez zachowania ok. wypowiedzenia- tzw. rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia)
Z upływem czasu, na który został zawarty (czas ok., okres próbny)
Z dniem ukończenia pracy, dla której był zawarty
Odwołanie pracownika z zajmowanego stanowiska (art. 70)
Rozwiązanie umowy o pracę może odbywać się na 2 sposoby:
- oświadczenie woli o rozw. umowy (jednostronne-wypowiedzenie, dwustronne-porozumienie stron)
- występowanie zdarzeń, z którymi umowa wiąże skutek w postaci rozw. umowy np. upływ czasu
Stosunek pracy wygasa:
Z dniem śmierci pracownika lub pracodawcy będącego os. fiz (chyba, że pracownicy będą przejęci przez nowego pracodawcę zg. z art. 23
Z upływem 3 mies. nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania, chyba, że zakład wcześniej bez wypowiedzenia umowy rozwiązał ją z winy pracownika (wcześniej nie może rozw., bo to jest obecność usprawiedliwiona)


(…)

… w razie:
- odmowy złożenia ślubowania
- utraty obywatelstwa państwa należącego do UE lub innego państwa (umowa międzynarodowa lub prawo wspólnotowe) przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia w RP
- prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej wydalenia
-prawomocne go skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
- prawomocnego orzeczenia o utracie praw publicznych lub zakazu wyk. pracy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz