Zmiana warunków płacy i pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zmiana warunków płacy i pracy - strona 1 Zmiana warunków płacy i pracy - strona 2 Zmiana warunków płacy i pracy - strona 3

Fragment notatki:

35.Zmiana warunków płacy i pracy Zmiana warunków płacy i pracy pracowników zatrudnionych w administracji publicznej odbywa się albo w trybie powszechnym w oparciu o KP albo w trybie szczególnym uregulowanym w pragmatykach urzędniczych. Tryb szczególny dotyczy, co do zasady, pracowników mianowanych. Podlegają mu również urzędnicy z umowę o pracę, do których stosuje się ustawę o pracownikach urzędów państwowych. Do pracowników administracji publicznej znajdują zastosowanie pewne instytucje powszechnego PP. Chodzi tu o porozumienie stron zmieniające warunki płacy i pracy, wypowiedzenie zmieniające czy tzw. automatyzm ustawowy , polegający na przenikaniu do umowy o pracę, z mocy samego prawa, korzystniejszych warunków zawartych w układzie zbiorowym pracy czy regulaminie wynagradzania. Automatyzm ustawowy może również zmienić warunki umowy na niekorzyść umownego pracownika administracji publicznej w związku z porozumieniami zbiorowymi, zawieranymi w dobie kryzysu finansowego pracodawcy. Takie porozumienia zawieszają w całości bądź części akty prawa zakładowego.
Przepisy powszechnego PP o wypowiedzeniu warunków płacy nie mają zastosowania do stosunku pracy z wyboru. Przepisów KP o wypowiedzeniu zmieniającym nie stosuje się też do pracownika z powołania.
Urzędnikowi państwowemu jak i mianowanemu pracownikowi samorządowemu nie można wypowiedzieć warunków pracy i płacy. Jednakże w całym obszarze stosunków pracy w administracji publicznej jest dozwolona zmiana warunków pracy i płacy na zasadzie porozumienia stron . Istnieje możliwość przeniesienia urzędnika państwowego (także umownego), na jego wniosek lub za jego zgodą, do pracy w innym urzędzie w tej samej lub innej miejscowości. Także w przypadku trwałej utraty zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku urzędnika państwowego mianowanego można za jego zgodą przenieść na inne stanowisko, z tym że przez okres 3 m-cy zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia, jeśli na nowym stanowisku miałby niższe.
Możliwe są również działania jednostronne pracodawcy :
gdy wymagają tego potrzeby urzędu, urzędnikowi państwowemu i mianowanemu pracownikowi samorządowemu można zlecić na okres do 3 m-cy w roku kalendarzowym, wykonywanie innej pracy niż określona w akcie mianowania lub w umowie o pracę. W okresie tym przysługuje mu wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie niższe niż dotychczasowe
w razie reorganizacji urzędu urzędnika państwowego mianowanego można przenieść na inne stanowisko służbowe, jeżeli ze względu na likwidację stanowiska zajmowanego przez urzędnika nie jest możliwe dalsze jego zatrudnienie na tym stanowisku
jeżeli jest to konieczne ze względu na konieczne potrzeby urzędu, urzędnika państwowego mianowanego można przenieść na inne stanowisko, odpowiadające kwalifikacją urzędnika i równorzędne pod względem wynagrodzenia


(…)

…, w razie:
prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu
prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z pracy w urzędzie
zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku
utraty obywatelstwa polskiego
Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z urzędnikiem państwowym mianowanym może nastąpić także w razie…
…:
prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu
prawomocnego ukarania karą dyscyplinarna wydalenia z pracy w urzędzie
zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku
utraty obywatelstwa polskiego
Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej może nastąpić w drodze porozumienia stron lub za 3 m-cznym wypowiedzeniem…
… się skuteczne z chwilą, gdy doszło do pracownika w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. Jest też możliwe rozwiązanie takiego stosunku pracy na mocy porozumienia stron. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę, a pracownik w okresie wypowiedzenia jest z mocy ustawy zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. W takim przypadku pracodawca nie ma obowiązku określać w piśmie…
… stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej bez wypowiedzenia (bez winy) może nastąpić w razie jego nieobecności w pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż rok.
Są też sytuacje, gdy możliwe jest rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy urzędnika służby cywilnej, w przypadku:
ciężkiego naruszenia przez urzędnika podstawowych obowiązków członka korpusu służby cywilnej, jeżeli wina urzędnika…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz