Rozwiązanie umowy przygotowującej do zawodu

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 392
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwiązanie umowy przygotowującej do zawodu - strona 1 Rozwiązanie umowy przygotowującej do zawodu - strona 2 Rozwiązanie umowy przygotowującej do zawodu - strona 3

Fragment notatki:

Rozwiązanie umowy przygotowującej do zawodu: można rozwiązać stosunek pracy w każdy sposób jak wszystkie inne umowy o pracę
jedynie w kwestii wypowiedzenia pracodawca jest ograniczony przez kodeks pracy do zamkniętego katalogu przyczyn(w wypadku umowy o pracę zwyczajnej ustawodawca przewiduje generalną klauzulę zasadności wypowiedzenia):[196]
niewypełnienie przez młodocianego obowiązków
likwidacja zakładu
zmiana rodzaju działalności zakładu, tak że nie może już zatrudniać młodocianych
młodociany jest nieprzydatny do zawodu(bo np. jest chory lub czegoś tam mu brakuje). Art. 196. [Przesłanki wypowiedzenia] Rozwi ą zanie za wypowiedzeniem umowy o prac e zawartej w celu przygotowania zawodowego dopuszczalne jest tylko w razie: 1) niewypełnienia przez młodocianego obowi ą zków wynikaj ą cych z umowy o prac e lub obowi ą zku dokształcania si ę , pomimo stosowania wobec niego ś rodków wychowawczych, 2) ogłoszenia upadło ś ci lub likwidacji pracodawcy, 3) reorganizacji zakładu pracy uniemo ż liwiaj ą cej kontynuowanie przygotowania zawodowego, 4) stwierdzenia nieprzydatno ś ci młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas określony: z zasady jest niewypowiadalna , wyjątkowo dopuszczalna jako podstawa zatrudnienia młodocianego. można wypowiedzieć jeśli będą spełnione warunki dotyczące wypowiadania umów terminowych (art.33) w połączeniu z przesłankami z art. 196 - w tym wypadku nie jest to określone dokładnie, dlatego też należy dostosować wykładnię celowościową. Art. 33. [Wypowiedzenie umowy na czas okre ś lony] Przy zawieraniu umowy o prac e na czas okre ś lony, dłu ż szy ni ż 6 miesi ę cy, strony mog ą przewidzie ć dopuszczalno ść wcze ś niejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Wypowiedzenie zmieniające: chodzi o zmianę warunków umowy (i to najczęściej na gorsze).Jeżeli pracownik przyjmie nowe warunki to po okresie wypowiedzenia zmieniającego umowa trwa na nowych zasadach, jeśli odrzuci to kończy się stosunek pracy. co do zasady jest możliwość wypowiedzenia w takiej sytuacji, żeby uratować miejsce pracy dla młodocianego, kiedy np. zakład upada i potrzebne są zmiany. Wygaśnięcie umowy: młodociany po zakończeniu nauki zawodu lub po ukończeniu 18 lat jest cały czas związany stosunkiem pracy, ale przekształca się ona w umowę o pracę na czas nieoznaczony, bo odpada cel.
jeśli jest przyuczenie do zawodu to mimo, że umowa trwa 6 miesięcy to i tak może się przekształcić jedynie w umowę o prace lekkie.


(…)

…:
z zasady jest niewypowiadalna, wyjątkowo dopuszczalna jako podstawa zatrudnienia młodocianego. można wypowiedzieć jeśli będą spełnione warunki dotyczące wypowiadania umów terminowych(art.33) w połączeniu z przesłankami z art. 196 - w tym wypadku nie jest to określone dokładnie, dlatego też należy dostosować wykładnię celowościową. Art. 33. [Wypowiedzenie umowy na czas określony] Przy zawieraniu umowy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz