Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika - strona 1 Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika - strona 2

Fragment notatki:

ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY BEZ WYPOWIEDZENIA Z WINY PRACOWNIKA Potocznie nazywany zwolnieniem dyscyplinarnym lub natychmiastowym. Pracodawca może skorzystać z niego tylko wtedy, gdy zaistnieją przyczyny dopuszczające działanie w trybie i zasadach ok. w KP lub innej ustawie. SN ocenia, że stosowanie tego trybu powinno być wyjątkowe i ostrożnie. Muszą nastąpić szczególne okoliczności w zakresie winy polegające na złej woli lub rażącym niedbalstwie, działanie na szkodę w mieniu pracodawcy i zagrożenie jego interesów. Nie może być to błędne przekonanie, że działa się w interesie pracodawcy. Przykłady: korzystanie z tel służbowego w celu udziału w grach towarzyskich, bilet o niższej wartości niż zapłacona kwota, pożyczanie sobie pieniędzy z kasy, niewykonanie polecenia służbowego zagrażającemu porządkowi i dyscyplinie pracy. Nawet jednorazowa nie obecność w pracy, które nie jest usprawiedliwiona może stanowić przesłankę. Zwykłe zaniedbania lub nie sprostanie oczekiwaniom pracodawcy nie mogą stanowić przyczyny do zwolnienia. Wina pracownika jako bezwzględna przesłanka takiego rozwiązania musi być nasilona. Ta instytucja należy do uprawnień pracodawcy, a nie jego obowiązków. Nie musi być poprzedzone jakimś ostrzeżeniem, czy wytykiem. Tylko dobra wola pracodawcy może uzgodnić, że nie będzie to rozwiązanie umowy o pracę dyscyplinarnie, a za porozumieniem stron. Pracodawca może cofnąć oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika (za zgodą pracownika)i ponownie rozwiązać w taki sam sposób umowę o pracę, nawet z tej samej przyczyny, jeśli mieści się to w terminie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o tej okoliczności. Obowiązek udowodnienia winy spoczywa na pracodawcy (art 52KP). Przyczyny rozwiązania musza być wskazane w oświadczeniu pracodawcy skierowanym do pracownika. Nie może uzupełnić tej przyczyny po skierowaniu sprawy do sądu. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:
Ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków
Pełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnienie go na stanowisku, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone i jest oczywiste.
Zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Ad. 1 Najczęstsza przyczyna wypowiedzenia. Ustawodawca upoważnia do zwolnienia w przypadku ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych (usiłowanie nie). Art. 52 nie wylicza przypadków, w których można zastosować tą instytucję (zbyt kazuistyczne). Ustawodawca wymaga, by naruszenie obowiązków (bezprawne działanie) było ciężkie i dotyczyło nie jakiegokolwiek obowiązku, lecz tylko takiego, który ok. się mianem obowiązku podstawowego. Warunek ciężkości to znaczny stopień winy pracownika (umyślna lub rażące niedbalstwo).

(…)

… lub rażące niedbalstwo). Wina umyślna- ktoś chce świadomie wyrządzić szkodę (zamiar bezpośredni) lub przewiduje możliwość zaistnienia szkody i się na to decyduje (zamiar ewentualny). Rażące niedbalstwo- wina nieumyślna, której nasilenie wyraża się całkowitym ignorowaniu następstw swego działania, chociaż rodzaj stanowiska wymaga ostrożności w działaniu. Pracownik nawet w trakcie urlopu może popełnić czyn zabroniony. Typowymi przyczynami ustania stosunku na podstawie art. 52 są -bezzasadna odmowa wykonania polecenia - nietrzeźwość w pracy - samowolne opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia - zakłócanie porządku w miejscu pracy -organizowanie odejścia do zespołu konkurencji -przedłużanie sobie zwolnienia od pracy -usiłowanie kradzieży O tym decyduje nie wielkość majątku jaki się utraci, a same działanie…
… zatrudnienie oraz jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu. Przestępstwo jest oczywiste, gdy pracownik został złapany na gorącym uczynku lub przyznał się (fakt ten nie budzi wątpliwości). Nie każde przestępstwo uniemożliwia pracę- np. niepłacenie alimentów.
Tymczasowe aresztowanie pracownika nie stanowi przesłanki do zwolnienia z art. 52. Stosując ten artykuł należy wypisać…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz