Roztwory i hydrosfera (konspekt)

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Roztwory i hydrosfera (konspekt) - strona 1 Roztwory i hydrosfera (konspekt) - strona 2 Roztwory i hydrosfera (konspekt) - strona 3

Fragment notatki:

Zawartość składników węglanowego systemu buforowego
wody morskiej (3,5 % zasolenia) w zależności od pH i
temperatury wody.
pH
7.6
8.0
8.4
temperatura
0
20
0
20
0
20
C02+ H2C03
3,3
2,2
1,3
0,9
0,5
0,3
HCO3-
94,6
94,3
93,5
90,3
87,5
80,0
C032-
2,1
3,5
5,2
8,8
12,0
19,7
Σ%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
SKŁAD CHEMICZNY WÓD MORSKICH – pierw. gł.
Składniki główne
S k ła d n ik
%
w a g . ś r e d n io
O
H
C lN a+
M g2+
S O 42(= S )
C a 2+
K +
H C O 3-
8 5 ,7 7
1 0 ,7 3
1 ,9 4
1 ,0 6
0 ,1 3
0 ,2 7
(0 ,0 9 )
0 ,0 4
0 ,0 3 8
0 ,0 1 4
C o gó łe m *
B r --
0 ,0 0 3
0 ,0 0 7
SKŁAD CHEMICZNY WÓD MORSKICH – skł.podrz.
Składniki podrzędne
R ząd zaw artości
( % w a g .)
n * 10
n *10
-4
-8
-1 0
L i, R b , N
-6
n * (1 0
10
B a , M o , J, P
-7
%
-1 4
F , S i, S r , B
-5
n * 10
P ie r w ia s t k i
- 10
- 10
%
-8
-1 3
)
A l , F e , T i, C u , V , Z n , U , A s ,
C r , M n , N i, S e , A g , S b , C s , W
%
C o , G a , G e , Z r, S e , C d , S n ,
H g, T l, P b , N b , B e , R e , A u ,
Th,
l a n t a n o w c e i in n e , n p . R a -
Skład rozpuszczonych gazów oraz wartości pH i Eh w źle
przewietrzanych basenach morskich (wg Roslera, Langego
1976)
Średnie czasy pobytu (t) w wodzie morskiej różnych
pierwiastków.
Rząd czasu pobytu
[t - w latach]
Pierwiastki
108
Na, Cl, Br
107
Mg, K
106
Li, Rb, Sr, U, Ca
105-104
Cs, J, W, Au, Cd, Hg,
Ti, V, Mn, Co, Ni, Cu,
Ag, Mo, Zn, Ga, Si, P,
As, Se
Ba, Cr, Fe, Al, Ptr, Zr,
Sc, Y
Th, Ce
103-102
poniżej
102
Wody podziemne
1- Pierwiastki główne: zwykle 10-3 % wag. - H, O, C jako HC032-, S
jako SO42-, Cl, Na, K, Mg, Ca, Mn, Fe, Br, J.
2- Pierwiastki rzadkie, 10-3 - 10-6 % wag. - Li, B, F, Al, Si, P, Cu, Ti, As,
Cr, Co, Ni, Ag, Sr, Ba, Pb. Czasem mogą pojawiać się w wyższych
zawartościach.
3- Pierwiastki śladowe, poniżej 10-6 %. m.in.: Rb, Au, Hg.
4- Pierwiastki promieniotwórcze: Ra, Th, U, radon.
d18O w wodzi
emorskiej
kenozoiku - jak to jest z
tym ociepleniem?
No to jak to jest z tym
ociepleniem? The long-term
increase in δ18O
values reflects cooling of the
deep ocean and growth of ice
sheets at high latitiudes.
Mechanizm?
Age curves for isotopes of S, C and Sr through
Phanerozoic time
Residence Times of Elements in the Modern aOcean
Element Whole Ocean Surface Ocean
S
b
Sr
Ccarb
c
Corg
H 2O d
Nd e
45 Ma
4.1 Ma
55 ka
1000 a
1000 a
300 a
1.5 Ma
140 ka
1.8 ka
33 a
100 a
10 a
a - Preanthropogenic. Holser et al.. (1988); b - Data from Veizer (1989);
c - New productivity: „biological pump” (Kump, 1991); d - Mixing time
e - Elderfield and Greaves (1982)
Porównanie udziału głównych kationów i anionów w średnim składzie
chemicznym soli rozpuszczonych w wodzie morskiej i wodzie
rzecznej
Składnik
Woda morska [%]
Stężenie soli [%] 3,5
Woda rzeczna [%]
0,012
Kationy:
Na+ Mg2+ Ca2+ K+ Ca2+ Na+ Mg2+ K+
Na+
30,6
5,3
Mg2+
3 ,7
3,4
Ca2+
1,2
12,5
K+
1,1
2,0
Aniony:
CI- S04- HC03
HC03 SO42- CI-
CI-
55,0 ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz