Roztwór i jego rozpuszczalność

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Roztwór i jego rozpuszczalność - strona 1 Roztwór i jego rozpuszczalność - strona 2

Fragment notatki:

  Co to jest roztwór? są to mieszaniny jednorodne - znane są następujące rodzaje roztworów:  1)roztwory  w stanie gazowym lub mieszaniny gazowe 2) roztwory w stanie ciekłym lub roztwory właściwe 3) roztwory w stanie stałym lub roztwory stałe gazowe  – powietrze które można uważać za roztwór tlenu i innych gazów w azocie właściwe  –przykładem będą roztwory gazów, cieczy i ciał stałych w wodzie lub innych  cieczach; mają bardzo duże znaczenie w życiu codziennym . Każdy roztwór właściwy składa  się z rozpuszczalnika- cieczy, która stanowi główny składnik roztworu – i z substancji  rozpuszczonej w tym rozpuszczalniku. Substancjami rozpuszczonymi mogą być gazy, ciecze i  ciała stałe. stałe –  są różne stopy metali Co wpływa, a co nie na rozpuszczalność? Rozpuszczalność ciał stałych w cieczach zależy od rodzaju rozpuszczalnika, substancji  rozpuszczonej oraz od temperatury. Rozpuszczalność nie zależy natomiast od wielkości  kryształów , czyli od stopnia rozdrobnienia danej substancji . Na rozpuszczalność nie wywiera  również żadnego wpływu mieszanina roztworu. Zależność rozpuszczalności od temperatury,  rozpuszczalność rośnie ze wzrostem temp.  rozpuszczalność maleje ze wzrostem temperatury  rozpuszczalność wzrasta do pewnej temp. a powyżej tej temp. maleje. Wyjaśnić to można również za pomocą zasady przekory  La Chalteliera- Brauna Jeżeli proces rozpuszczenia ciała stałego jest związany z wydzielaniem ciepła , wzrost  temp. obniża rozpuszczalność. Natomiast jeżeli proces rozpuszczania ma charakter  endotermiczny , to wzrost temperatury zwiększa rozpuszczalność soli. Charakter rozpuszczalnika  wywiera duży wpływ na rozpuszczalność . Na ogół  obowiązuje zasada że dana substancja dobrze rozpuszcza się w rozpuszczalnikach zbliżonych  do niej  swoim charakterem chemicznym. Naftalen  dobrze rozpuszcza się w nie polarnym  rozpuszczalniku , jakim jest benzen , a nie rozpuszcza się w wodzie o polarnej budowie  cząsteczek. Prawo Henry’ego  – rozpuszczalność gazów zależy w znacznym stopniu od ciśnienia,  zależność tę wyraża właśnie to prawo; masa gazu zawartego w jednostce objętości  rozpuszczalnika , lub inaczej mówiąc stężenie gazu w roztworze   c  jest wprost proporcjonalne  do ciśnienia p pod jakim się ten gaz znajduje C = kp K – jest współczynnikiem proporcjonalności i charakteryzuje dany rozpuszczalnik Metody otrzymywania wodorotlenków metali a) prze bezpośrednią reakcję aktywnych metali z wodą  2 Na  + 2H 2 o = 2 NaOH  + H ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz