Czynniki wpływające na rozpuszczalność związków chemicznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1582
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynniki wpływające na rozpuszczalność związków chemicznych - strona 1 Czynniki wpływające na rozpuszczalność związków chemicznych - strona 2 Czynniki wpływające na rozpuszczalność związków chemicznych - strona 3

Fragment notatki:

Czynniki wpływające na rozpuszczalność związków chemicznych w wodzie: W Tabeli 4 podano rozpuszczalności wybranych związków w wodzie. Uwagę zwraca  szeroki   przedział   wartości   przedstawionych   rozpuszczalności.   Stąd   też   często  mówimy o związkach bardzo dobrze rozpuszczalnych w naszym przypadku w wodzie  np.   NH4NO3  czy   KI,   słabo   rozpuszczalnych   (Na2C2O4)   czy   nierozpuszczalnych   w  wodzie   jak   np.   AgCl.   W   tym   ostatnim   przypadku   należy   jednak   pamiętać   o  umownym znaczeniu słowa nierozpuszczalny, gdyż zarówno przedstawiony w tabeli  chlorek srebra jak i siarczan(VI) baru rozpuszczają się w wodzie lecz w znikomych,  niewielkich   ilościach,   można   więc   powiedzieć,   iż   są   one   praktycznie  nierozpuszczalne w wodzie. rodzaj substancji rozpuszczonej  Wiele   ciekawych   wniosków   odnoszących   się   do   rozpuszczalności   związków  jonowych zawierających aniony tlenowe (czyli powszechnie występujące azotany,  fosforany,  węglany...)  możemy  wysunąć  analizując  ich   budową.  Związki jonowe  zawierające duże aniony o małych ładunkach np. NO3-  są często rozpuszczalne w  wodzie. Duży rozmiar anionu oznacza, iż odległości pomiędzy kationami i anionami  są   znaczne,   co   z   kolei   powoduje,   iż   słabe   są   oddziaływania   pomiędzy   nimi,  dodatkowo   mały   ładunek   anionu   powoduje,   że   jest   on   słabo   przyciągany   przez  kation,   tak   więc   rozpuszczalnik   może   łatwo   zniszczyć   sieć   krystaliczną   takiego  związku.   Konsekwencją   tego   jest   wysoka   rozpuszczalność   azotanów(V).   Jony  fosforanowe z kolei są większe od azotanowych(V) ale obdarzone również znacznie  większym ładunkiem stąd   rozpuszczalność fosforanów jest znacząco mniejsza .  Jednak   nierozpuszczalne   fosforany   np.   fosforan(V)   wapnia   –   Ca3(PO4)2  można  przeprowadzić w rozpuszczalne wodorosole. Jony HPO42- czy H2PO4- mają rozmiary  niewiele większe od PO43- ale mniejszy ładunek, tym samym oddziaływania kation- anion są znacznie słabsze, czyli   wodoro- i diwodorofosforany są znacznie lepiej  rozpuszczalne   od   fosforanów(V).    Podobnie   wodrowęglany   o   jonach   HCO3-  są  znacznie lepiej rozpuszczalne od węglanów – CO32-. rodzaj rozpuszczalnika Powszechnie znaną zasadą jest -   podobne rozpuszcza się w podobnym . Jest to  konsekwencją   faktu,   iż   rozpuszczanie   polega   na   zastąpieniu   przyciągających 

(…)

…, a nie mogą wniknąć pomiędzy
cząsteczki wody spajane wiązaniami wodorowymi.
temperatura
Złożoność zależności rozpuszczalności od temperatury wybranych soli
przedstawiono na Rysunku 2. Rozpuszczalność NaNO 3 oraz KNO3 rośnie ze wzrostem
temperatury, podczas gdy siarczanu(VI) ceru maleje, a chlorku sodu ulega zmianie
jedynie w niewielkim stopniu.
To różnorodne zachowanie związane jest z naturą procesu rozpuszczania.
Rozpuszczanie niektórych ciał stałych jest procesem egzotermicznym (ΔH < 0) i
zgodnie z regułą przekory (patrz rozdział Równowaga) dostarczenie do układu
ciepła poprzez podniesienie temperatury powoduje przesunięcie równowagi (1) w
lewo, czyli obniżenie rozpuszczalności. Podobne rozważania doprowadzą do
stwierdzenia, iż rozpuszczalność azotanu sodu rośnie ze wzrostem temperatury,
jako, że rozpuszczanie NaNO3…
… cząsteczki CS 2, a nie mogą wniknąć pomiędzy
cząsteczki wody spajane wiązaniami wodorowymi.
temperatura
Złożoność zależności rozpuszczalności od temperatury wybranych soli
przedstawiono na Rysunku 2. Rozpuszczalność NaNO 3 oraz KNO3 rośnie ze wzrostem
temperatury, podczas gdy siarczanu(VI) ceru maleje, a chlorku sodu ulega zmianie
jedynie w niewielkim stopniu.
To różnorodne zachowanie związane jest z naturą procesu rozpuszczania.
Rozpuszczanie niektórych ciał stałych jest procesem egzotermicznym (ΔH < 0) i
zgodnie z regułą przekory (patrz rozdział Równowaga) dostarczenie do układu
ciepła poprzez podniesienie temperatury powoduje przesunięcie równowagi (1) w
lewo, czyli obniżenie rozpuszczalności. Podobne rozważania doprowadzą do
stwierdzenia, iż rozpuszczalność azotanu sodu rośnie ze wzrostem temperatury…
… chemiczny, który posiada atom wodoru, albo dużo grup
hydroksylowych będzie się chętniej rozpuszczał w rozpuszczalnikach
protonowych niż aprotonowych (gliceryna czy glukoza łatwiej rozpuszczają się w
wodzie jak np. w benzenie). Z kolei niepolarny CS 2 jest znacznie lepszym
rozpuszczalnikiem siarki jak polarna woda. Niepolarne cząsteczki S 8 z łatwością
wnikają pomiędzy niepolarne cząsteczki CS 2…
… jest procesem endotermiczny (ΔH > 0).
Rozpuszczalność większości gazów maleje ze wzrostem temperatury (Rysunek 3), a
skutki takiego zachowania widzimy często w życiu codziennym. W szklance z zimną
wodą pozostawionej na pewien czas w ciepłym miejscu pojawią się małe
pęcherzyki. Jest to powietrze, które rozpuściło się w zimnej wodzie, ale przez
obniżenia jego rozpuszczalności na skutek wzrostu temperatury…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz