Różnice kursowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Różnice kursowe - strona 1 Różnice kursowe - strona 2 Różnice kursowe - strona 3

Fragment notatki:

*Różnice kursowe - powstają na skutek wahań kursów-kupna sprzedaży waluty krajowej w stosunku do walut obcych, wzajemnych zmian poziomów kursów innych walut oraz wystąpienia odchyleń pomiędzy kursem średnim walut obcych, a faktycznymi rynkowymi kursami sprzedaży lub zakupu poszczególnych walut
*Różnica kursowa wg. MSR 21 - różnica kursowa to różnica, która wynika z wykazywania w walucie sprawozdawczej tej samej liczby jedn waluty obcej po różnych kursach wymiany
*Bieżąca wycena aktywów i pasywów w walucie obcej (art. 30 ust 2) - wyrażone w walutach obcych operacje gosp ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
- kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank - z którego usług korzysta jednostka - w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań
@ kurs sprzedaży - przy kupnie walut lub zapłącie zobowiązań
@kurs kupna - przy sprzedaży walut oraz operacji zapłaty należności
- średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten edzień, chyba że w zgłoszeniu ceny lub innym wiążącym jednostkę dokumencie został ustalony inny kurs - w przypadku pozostałych operacji
*Wycena wpływu środków wyrażonych w walutach obcych, których wpływ nastąpił na rachunek bankowy jednostki lub rachunek dewizowy
- kurs kupna banku z którego usług korzysta jednostka w przypadku wpływu należności - kurs sprzedaży banku z którego usług korzysta dana jednostka w przypadku zakupu walut obcych
*Wycena rozchodu walut obcych ze złotowego rachunku bankowego
- kurs sprzedaży banku z którego usług korzysta dana jednostka w przypadku spłaty zobowiązań zagranicznych
- kurs kupna banku z którego usług korzysta dana jednostka w przypadku sprzedaży walut obcych
*Wycena rozchodu walut obcych z rachunku dewizowego:
- wg cen przeciętnych ustalonych w wysokości średniej ważonej - kursów kupna lub sprzedaży banku z którego usług korzysta jednostka, po jakim wyceniane były kolejne wpłaty na rachunek dewizowy
- wg metody fifo, czyli wg kursów pierwszych wpłat na rachunek dewizowy banku z którego usług korzysta jednostka
- wg metody lifo - wg kursów ostatnich wpłat walut na rachunek dewizowy *Wycena aktywów i pasywów w walutach obcych, dla których brak kursu
- jeżeli aktywa i pasywa są wyrażone w walutach dla których bank z którego usług korzysta jednostka lub NBP nie ustalają kursu, to kurs tych walut określa się w relacji do wskazanej przez jedn waluty odniesienia, której kurs jest ustalany przez NBP
*Klasyfikacja różnic kursowych


(…)

… waluty odniesienia, której kurs jest ustalany przez NBP
*Klasyfikacja różnic kursowych
- kryterium momentu powstania
@ różnice kursowe powstałe w ciągu okresu sprawozdawczego @ różnice kursowe powstałe na koniec okresu sprawozdawczego @ różnice powstałe na dzień bilansowy
- kryterium wpływu na wartość aktywów, pasywów oraz na wynik finansowy
@ różnice kursowe dodatnie (przychody finansowe) i ujemne…
… należności - Wycena zobowiązań
Kurs średni NBP na dzień bilansowy >kurs na dzień powstania zobowiązania
*Ujęcie różnic kursowych w rachunku zysków i strat
- w rachunku zysków i strat różnice kursowe wykazuje się po ich skompensowaniu
- w przychodach finansowych wykazuje się nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ich ujemnymi - w kosztach finansowych wykazuje się nadwyżkę ujemnych różnic kursowych…
… rozliczeniowego  w wariancie tym różnice kursowe powstałe z wyceny na dzień bilansowy odnoszone są na konto rozliczenia różnic kursowych. Natomiast na moment bilansowy saldo tego konta w zależności od znaku przenoszone jest w przychody lub koszty finansowe, w ten sposób zgod z ust o rach ujmuje się w przychodach finansowych nadwyżkę dodatnich różnic nad ujemnymi, a w kosztach finansowych nadwyżkę różnic…
… uwzględniania w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym różnic kursowych naliczanych na dzień bilansowy - Jeżeli jednostka wybierze sposób ustalania różnic kursowych w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości to ustalone na dzień bilansowy różnice zaliczy się do kosztów lub przychodów podatkowych
- w przypadku gdy jednostka dokona wyboru ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów podatkowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz