Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe - omówienie (sem. II)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2002
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe - omówienie  (sem. II) - strona 1 Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe - omówienie  (sem. II) - strona 2

Fragment notatki:

Formy rozliczeń gotówkowych:
Wpłaty i wypłaty gotówki do/z kasy/banku
Czek gotówkowy - dyspozycja wystawcy czeku (dłużnika) udzieloną trasatowi do obciążenia jego rachunku kwotą, na którą czek został wystawiony oraz wypłaty tej kwoty okazicielowi czeku (czek na okaziciela) lub osobie wskazanej na czeku (czek imienny). Formy rozliczeń bezgotówkowych (z udziałem banku)
Polecenie przelewu polega na tym, że zleceniodawca (dłużnik) składa dyspozycję bankowi, aby przelał z jego rachunku określoną kwotę pieniędzy na rzecz wyraźnie wskazanego odbiorcy, informując przy tym krótko o rodzaju regulowanego zobowiązania.
Polecenie zapłaty to udzielona bankowi dyspozycja wierzyciela obciążenia określoną kwotą rachunku bankowego dłużnika i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela.
Czek rozrachunkowy jest dokumentem, za pomocą którego wystawca (dłużnik) zleca bankowi przekazanie z jego rachunku określonej kwoty na rachunek odbiorcy czeku (wierzyciela).
Akredytywa to forma rozliczeń służąca przede wszystkim zabezpieczeniu interesów wierzyciela. Polega ona na wyodrębnieniu (zarezerwowaniu) przez bank dłużnika środków na rachunku dłużnika i przekazaniu ich do banku wierzyciela jako zapłaty za spełnione przez wierzyciela świadczenie. Zapłata jest uzależniona od spełnienia warunków określonych w umowie akredytywy (np. dostarczenia stosownych dokumentów - przy tzw. akredytywnie dokumentowej).
Okresowe rozliczenia saldami występują, gdy kontrahenci świadczą sobie wzajemnie dostawy i usługi. Są one formą rozliczeń kompensacyjnych, polegających na okresowym porównywaniu i rozliczeniu sald. Istota rozliczeń saldami polega na zaniechaniu regulowania poszczególnych należności i ewidencjonowania wzajemnych świadczeń. Kontrahenci zobowiązują się do prowadzenia w swojej ewidencji księgowej specjalnego rachunku okresowych rozliczeń saldami. Na tym rachunku księguje się faktury za dostarczone i otrzymane towary i usługi. Obliczanie i wyrównanie sald następuje w ustalonych terminach (np. miesięcznych). Ten uczestnik wzajemnych rozliczeń, na którego niekorzyść przypada saldo, przekazuje partnerowi nadwyżkę. Okresowe rozliczenie saldami następuje w drodze wystawienia żądania zapłaty lub polecenia przelewu.
Rozliczenia planowe polegają na tym, że strony w umowie ustalają okresy, w których rozliczenie będzie następowało i wysokość sumy rozliczeń (niezależnie od wartości dostarczonych towarów i usług). Rozliczenia planowe stosowane są do opłacania dostaw o stałym i regularnym charakterze (np. codzienna dostawa pieczywa do sklepów). Przy powtarzalnej wielkości dostaw istnieje bowiem możliwość planowego ustalania wysokości należności dostawcy. Odbiorca co pewien ustalony czas przelewał na rzecz dostawcy określoną kwotę jako zapłatę za planowane dostawy. Zwykle raz w miesiącu, w określonym dniu dostawca wystawia fakturę, którą płatnik porównuje z dokonanymi przelewami, a następnie różnicę przekazuje poleceniem przelewu lub podwyższa o nią następną planowaną zapłatę. Gdy saldo rozliczeń wypadnie na jego korzyść, to o wysokość tego salda zmniejsza on następny przelew. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz