Rodzaje wkładów wnoszonych do majątku spółki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje wkładów wnoszonych do majątku spółki - strona 1

Fragment notatki:

RODZAJE WKŁADÓW WNOSZONYCH DO MAJĄTKU SPÓŁKI: wkład pienieżny
kapitałowy wkład niepieniężny (aport)
WKŁAD PIENIĘŻNY: jest to wkład wnoszony w pieniądzu
mamy z nim do czynienia wtedy, gdy w grę wchodzi pieniądz będący oficjalnym środkiem płatniczym ( np. złoty polski) nie ma znaczenie w jakiej formie wkład pieniężny zostaje wniesiony do spółki (np. gotówka, przekaz, forma bezgotowkowa - polecenie przelewu)
UWAGA ! wkład wniesiony w walucie obcej, także w wekslach i czekach jest aportem
KAPITAŁOWY WKŁAD NIEPIENIĘŻNY (APORT): Aportem może być każde dobro o charakterze majątkowym i zarazem zbywalnym. Zbywalność oznacza, że istnieje możliwość przejścia tego dobra z majątku wspólnika na majątek spółki.
Ponadto musi być możliwość skierowania do tego dobra egzekucji, czyli owe dobro musi mieć zdolność egzekucyjną (wkłady na kapitał wnosi się w związku z funkcją zabezpieczająca interesy wierzycieli, więc te wkłady muszą nadawać się do egzekucji).
Zdolność aportową mają dobra posiadające następujące cechy:
majątkowy charakter
zbywalny charakter
zdolność egzekucyjna
Dobra mające zdolność aportową: prawa do rzeczy
prawa nie odnoszące się do rzeczy
dopuszczone do obrotu dobra nie będące prawami
Ad. 1 - prawa do rzeczy
zdolność aportową mają prawa do rzeczy, a nie prawa rzeczowe (prawa do rzeczy są pojeciem szerszym niż prawa rzeczowe)
podkreślić należy, że aportem jest prawo do rzeczy, a nie sama rzecz, czyli np. aportem będzie prawo do nieruchomości (a nie nieruchomość), prawo do samochodu, itd.
prawami do rzeczy są : użytkowanie zwykłe i wieczyste, spółdzielcze prawo do lokalu, zastaw, hipoteka, prawa wynikające z najmu i dzierżawy i inne
prawo do rzeczy nie musi należeć do wspólnika, może być to prawo osoby trzeciej - np. użytkowanie wieczyste (jest zbywalne)
Ad. 2 - prawa nie odnoszące się do rzeczy
może być do nich skierowana egzekucja, ale nie odnoszą się do rzeczy
prawami nie odnoszącymi się do rzeczy są:
autorskie prawa majątkowe
prawa z zakresu własności przemysłowej ( patenty, prawa do wyłącznego korzystania z wynalazku, prawa ochronne
środki pienieżne w walutach obcych
papiery wartościowe ( weksle, czeki, akcje spółki akcyjnej)
udziały w spółce z o. o.
wierztelności majątkowe
Ad. 3 - dopuszczone do obrotu dobra nie będące prawami
są to takie dobra, które prawami nie są, ale mają majątkowy i zbywalny charakter oraz zdolność egzekucyjną
np: przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym (jako kompleks organizacyjny), ''know how'' - wiedza technologiczna chroniona tajemnicą handlową
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz