Rodzaje eksperymentów stosowanych w naukach społecznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1848
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje eksperymentów stosowanych w naukach społecznych - strona 1 Rodzaje eksperymentów stosowanych w naukach społecznych - strona 2 Rodzaje eksperymentów stosowanych w naukach społecznych - strona 3

Fragment notatki:

Pi_at-Borcuch. Notatka składa się z 5 stron.
RODZAJE EKSPERYMENTÓW STOSOWANYCH W NAUKACH SPOŁECZNYCH Ze względu na sposób przeprowadzania eksperymentu i jego charakter można wyróżnić kilka
rodzajów eksperymentów, z jakimi spotykamy się w naukach społecznych. Rodzaje te możemy ująć w
takie oto pary:
a) eksperymenty projektowane w terenie i eksperymenty laboratoryjne;
b) eksperymenty ex— post — facto i eksperymenty projekcyjne oraz
c) eksperymenty j e d n o c z e s n e i eksperymenty sukcesywne. Eksperyment projektowany w terenie Jest on najbardziej zbliżony do tego rodzaju eksperymentu, z jakim spotykamy się w naukach
przyrodniczych. Jego istotną cechą jest to, że badany zespół ludzi nie jest wyobcowany ze swego
środowiska naturalnego w czasie przeprowadzanych badań.
Przy przeprowadzaniu eksperymentu omawianego rodzaju posługujemy się z reguły dwoma zbiorami
ludzi: grupą eksperymentalną i grupa kontrolną, która dobiera się tak, aby były ze sobą
porównywalne, na zasadzie podobieństwa cech społeczno-demograficznych i in. właściwości ważnych
dla badającego. Cechy te, czyli tzw. „zmienne", powinny być ściśle określone i ujęte w mierzalne
kategorie.
Przed przeprowadzaniem zamierzonego eksperymentu oba wybrane zbiory, tzn. „eksperymentalny" i
„kontrolny", poddaje się badaniom dla ustalenia porównywalnych cech i wspólnych właściwości
każdego z nich, które są ważne ze względu na dany rodzaj doświadczenia. Po dokonaniu powyższych
ustaleń na zbiór eksperymentalny oddziałuje się w sposób przewidziany w planie badań, np. stosuje
się określone bodźce, przekazuje odpowiednie informacje itp. środki.
Po zakończeniu eksperymentu oba zbiory bada się ponownie, a uzyskane wyniki porównuje się z tymi, jakie zebrano przed przeprowadzeniem eksperymentów. Porównanie to pozwala stwierdzić, czy i w jakim stopniu różnice występujące między grupą eksperymentalną a kontrolną zostały spowodowane właśnie przez eksperyment, tzn. ściślej mówiąc, są następstwem działania zmiennej lub zmiennych modyfikowanych w czasie eksperymentu.
Zasadniczą sprawą w omawianym rodzaju eksperymentu jest objęcie kontrolą istotnych zmiennych
dla danej zbiorowości oraz takie zapewnienie izolacji pomiędzy wybranymi grupami, czyli badanymi
zbiorami, aby bodźce stosowane przez eksperymentatora na zbiór eksperymentalny nie przenikały do
zbioru kontrolnego.
Posłużymy się badaniami przeprowadzonymi w Stanach
Zjednoczonych nad możliwością kształtowania opinii i postaw poprzez przezwyciężanie istniejących
przesądów rasowych, jakie omawia E. R. Babbie. W tym celu wyłoniono pewien zbiór osób, które
zgodziły się na uczestnictwo w badaniach, a następnie podzielono go na dwie grupy — maksymalnie


(…)

… jest więc kształtowane przez badającego, a celem eksperymentu jest stwierdzenie czy dane
zmienne — zależne i niezależne, mają istotnie taki wpływ na zachowanie ludzi, jakie się im przypisuje.
Tworzenie określonych, sztucznych sytuacji ma na celu wykluczenie wpływu wszystkich innych
czynników poza tymi, jakie zamierzamy obserwować w badaniach.
W eksperymencie laboratoryjnym badający ma możliwość kontrolowania każdego…
… są charakterystyczne w każdej z nich i jakie powodują one opinie i postawy, po czym porównano wyniki tych badań i
stwierdzono zbieżności przesądów rasowych w obu grupach.
Kolejnym przedsięwzięciem badawczym było poddanie grupy eksperymentalnej odpowiednim
bodźcom przewidywanym w doświadczeniu. W tym celu posłużono się filmem dokumentalnym,
ukazującym doniosłą rolę Murzynów w historii Ameryki. Po tym eksperymencie…
… osób. Nieco później metody te zastosowano również w badaniach
socjologicznych, np. dla ustalenia wpływu stereotypów na opinie i postawy ludzi w stosunku do
przedstawicieli innych ras, grup etnicznych, kategorii społecznych itp. zbiorowości6. Okazywano
badanym np. kilka zdjęć osób nieznanych szerszemu ogółowi i proszono o wskazanie kto, spośród owych osób jest, a ściślej biorąc po prostu wygląda…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz