Rejestracja działalności gospodarczej według tzw zasady jednego okna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rejestracja działalności gospodarczej według tzw zasady jednego okna - strona 1 Rejestracja działalności gospodarczej według tzw zasady jednego okna - strona 2 Rejestracja działalności gospodarczej według tzw zasady jednego okna - strona 3

Fragment notatki:

Rejestracja działalności gospodarczej według tzw. zasady jednego okienka Z dniem 31 marca 2009 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisu dotyczące rejestracji działalności gospodarczej. Od tego dnia osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą będzie składać jeden zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej tylko w Urzędzie Gminy (EDG-1).
Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie wnioskiem o:
- wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON:
- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o których mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
- zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowania ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
- zgłoszenie informacji o zawieszeniu, o wznowieniu oraz zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej
Dane z wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej organ ewidencyjny nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyła do wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego, właściwego urzędu statystycznego oraz właściwej jednostki terenowej ZUS albo KRUS wraz z kopią zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Wniosek o wpis oraz o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.
Zgodnie z ustawą „Prawo działalności gospodarczej” wniosek EDG-1 o wpis do ewidencji działalności gospodarczej może wpłynąć do urzędu Gminy na cztery sposoby:
- jako formularz papierowy składany bezpośrednio w organie ewidencyjnym,
- jako formularz papierowy, przesłany listem poleconym, z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy,
- elektronicznie przesłany za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy i podpisany elektronicznie,
- elektronicznie przesłany za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy i niepodpisany elektronicznie.
Jeżeli wniosek nie jest podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym, organ ewidencyjny (Wójt Gminy) jest zobowiązany do jego wydrukowania i porozumienia się z wnioskodawcy w sprawie terminu i miejsca odręcznego podpisania wniosku. Podpis powinien być złożony nie później niż przed upływem trzech dni roboczych od jego wysłania, albo wskazanej we wniosku daty rozpoczęcia działalności.
Wniosek powinien być wypełniony wyraźnie, literami drukowanymi i bez skreśleń. Jeżeli wniosek jest składany przez pełnomocnika przedsiębiorcy, należy do niego dołączyć ważne pełnomocnictwo.
Zgłoszenie osoby ubezpieczonej, w tym prowadzącej działalność gospodarczą, do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego następuje niezależnie od złożonego wniosku EDG-1, w formie zgłoszenia ZUS ZUA albo ZUS ZZA, przekazywanego w formie elektronicznej lub pisemnej bezpośrednio do ZUS.


(…)

… wniosku EDG-1, w formie zgłoszenia ZUS ZUA albo ZUS ZZA, przekazywanego w formie elektronicznej lub pisemnej bezpośrednio do ZUS.
Zasada „Jednego okienka” nie zwalnia też przedsiębiorców od konieczności złożenia informacji w Urzędzie Skarbowym w przypadku podjęcia działalności w formie spółki cywilnej, czy też wykonywania działalności objętej podatkiem od towarów i usług VAT.
W KRS:
Wraz z wnioskiem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz