Zasady rejestrowania przedsiębiorców i skutki wpisów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady rejestrowania przedsiębiorców i skutki wpisów - strona 1

Fragment notatki:

ZASADY REJESTROWANIA PRZEDSIĘBIORCÓW i SKUTKI WPISÓW
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY (ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o KRS)
# do 01 stycznia 2001 r (czy wtedy weszła w życie w/w ustawa ????) podmioty były rejestrowane w sposób rozproszony, rejestry były prowadzone w oparciu różne procedury rejestracyjne, inne były skutki wpisów w zależności od podmiotu, rejestry były prowadzone przez różne sądy i ogólnie był bałagan - upożądkowała stan w/w ustawa
# cel ustawy: stworzenie 1 centralnego rejestru, który jest prowadzony przez sąd rejestrowy w systemie centralnym - przez sądy rejonowe (sądy gospodarcze) na danym obszarze (w województwie lub jego części)
- jedna centralna baza danych
- każdy podmiot otrzymuje unikalny w skali kraju nr KRS
# KRS powszechnym, jednolitym i jawnym źródłem informacji # poza KRS pozostały m.in. następujące rejestry: zastawów (sądy rejonowe), dzienników i czasopism (wydziały cywilne sądów okręgowych), ewidencja partii politycznych (Sąd Okręgowy w Warszawie), rejestr funduszy emerytalnych i rejestr funduszy inwestycyjnych + Ewidencja Działalności Gospodarczej (gminy)
# CENTRALNA INFORMACJA KRS -jednostka wyodrębniona w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości; oddziały przy sądach rejestrowych
zadania: - utworzenie i eksploatacja połączeń rejestru w systemie informatycznym
- prowadzenie zbioru informacji z rejestru
- udzielanie informacji z rejestru + ich przekazywanie właściwym miejscowo organom samorządu gminnego(o wpisaniu i wykreśleniu)
a tak przede wszystkim umożliwia dostęp do rejestru - na żądanie wydaje odpisy (tresć wszystkich wpisów od chwili I wpisu; odpis aktualny - treść wpisów aktualnych), wyciągi (aktualna treść wpisów we wskazanych działach) i zaświadczenia (że dany podmiot jest / nie jest wpisany; o wykreśleniu
# STRUKTURA KRS:
rejestr przedsiębiorców - wpisowi podlegają: handlowe spółki osobowe i kapitałowe, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, spółki europejskie, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, jednostki badawczo - rozwojowe, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, główne zakłady zagranicznych zakładów ubezpieczeń, stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne i zawodowe jeśli podejmują działalność gospodarczą
rejestr podmiotów typu non profit - m.in. stowarzyszenia, fundacje, kółka rolnicze, zrzeszenia handlu i usług, związki pracodawców, związki sportowe
celem w/w podmiotów nie jest działalność gospodarcza, ale mogą takową podjąć i wtedy wpis w 1) i w 2) (w obu ma ten sam numer)
rejestr dłużników niewypłacalnych - wpisy z urzędu lub na wniosek
z urzędu wpisuje się: - osoby fizyczne prowadzące dział. gosp, jeśli ogłoszono ich upadłość (ew. gdy wniosek o ogłoszenie upadłości został oddalony z powodu braku majątku na pokrycie kosztów albo umorzono z tego powodu egzekucję)


(…)

… stosuje się przepisy ustawy o KRS + przepisy KPC o post. nieprocesowym i rejestrowym
WNIOSEK składa się na urzędowym formularzu, a dokumenty poza formularzem składa się z zachowaniem przepisów o pismach procesowych; jeśli wniosek podlega opłacie to załączamy dowód wpłaty, a jeśli obowiązek ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - dowód uiszczenia opłaty i tu badanie formularzowe: sąd bada…
…, które nie zostały wpisane lub zostały wykreślone z rejestru
------------------------------------------------------------------------------------
EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ # do 31 grudnia 2006 roku obowiązują w tym temacie przepisy ustawy - Prawo działalności gospodarczej, od 01 stycznia 2007 roku - ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
# wpisowi do EDG podlegają osoby fizyczne mające zamiar…
…) - do przeglądania akt podmiotów innych niż przedsiębiorcy stosuje się art. 525 KPC, tj. akta w pozostałych 2 rejestrach są dostępne dla tych podmiotów, a dla innych za zgodą przewodniczącego po dostatecznym uprawdopodobnieniu potrzeby
zasadą jest obowiązek ogłoszenia każdego wpisu (art. 13 ust 1) - w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Obowiązkowi temu nie podlegają: wpis do działu IV rejestru przedsiębiorców; wpis…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz