Krajowy rejestr sądowy - Zasada wiarygodności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Krajowy rejestr sądowy - Zasada wiarygodności - strona 1

Fragment notatki:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY I REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Krajowy Rejestr Sądowy składa się z : rejestru przedsiębiorców,
rejestru organizacji społecznych i zawodowych,
rejestru dłużników niewypłacalnych.
KRS prowadzą w systemie informatycznym sądy rejonowe (sądy gospodarcze), zwane sądami rejestrowymi. Rejestr przedsiębiorców obejmuje wszystkie rodzaje spółek unormowanych w kodeksie spółek handlowych, spółdzielnie, przedsiębior­stwa państwowe, a także szereg innych jednostek wymienionych w ustawie o KRS.
W rejestrze przedsiębiorców zamieszcza się szereg danych dotyczących w szcze­gólności nazwy lub firmy przedsiębiorcy, oznaczenia jego formy prawnej, jego siedzi­by, adresu, a także oznaczenia organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu, oznaczenia organów nadzoru, ustanowienia prokury. Szczegółowe dane, jakie win­ny być zgłoszone do rejestru w odniesieniu do poszczególnych spółek handlowych precyzuje k.s.h. Wpisy do rejestru przedsiębiorców mają zróżnicowany charakter. Niektóre stwierdzają tylko istniejący stan rzeczy, np. wysokość kapitału zakładowego, imio­na i nazwiska członków zarządu. Takie wpisy nazywamy deklaratywnymi. Niektóre wpisy kreują nowy stan prawny. Na przykład od chwili wpisu spółki z o.o. lub spół­ki akcyjnej do rejestru uzyskują one osobowość prawną. Takie wpisy mają charak­ter konstytutywny. Rejestr przedsiębiorców wraz z dokumentami złożonymi do rejestru jest jaw­ny. Każdy może przeglądać rejestr, czynić odpisy i wyciągi. Nazywa się to jawnością formalną rejestru.
Obok zasady jawności formalnej rejestr przedsiębiorców oparty jest na zasadzie tzw. jawności materialnej. W myśl tej zasady przyjmuje się, że wszystko, co zosta­ło w rejestrze wpisane i ogłoszone, jest powszechnie znane i odwrotnie, że to, co nie zostało wpisane i ogłoszone, chociaż powinno być umieszczone w rejestrze, jest powszechnie nieznane. Od daty ogłoszenia wpisu nikt np. w sto­sunku do spółki nie może zasłaniać się nieświadomością zarejestrowanych da­nych, chyba żeby udowodnił, że nie mógł o nich wiedzieć. Z kolei spółka nie może się powoływać wobec osób trzecich na dane, które - choć powinny być wpisane i ogłoszone - nie zostały w powyższy sposób uwidocznione. Spółka może powo­łać się na takie dane wobec osób trzecich tylko wówczas, gdy udowodni, że o tych danych wiedziały.
Trzecią wreszcie zasadą, na jakiej oparty jest rejestr przedsiębiorców, jest za­sada wiarygodności (wiary publicznej) rejestru. W myśl tej zasady przedsiębiorca nie może się wobec osób trzecich, działających w dobrej wierze, zasłaniać zarzutem, że dane wpisane do rejestru zgodnie ze zgłoszeniem nie są prawdziwe. Nawet jeże­li pewne dane wpisano do rejestru niezgodnie ze zgłoszeniem lub bez zgłoszenia, przedsiębiorca nie może wobec osób trzecich zasłaniać się zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie lub wykreślenie wpisu. Dotyczy to tylko sytuacji, gdy osoby trzecie działa­ją w dobrej wierze. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz