Regulaminy wewnątrzzakładowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Regulaminy wewnątrzzakładowe - strona 1 Regulaminy wewnątrzzakładowe - strona 2 Regulaminy wewnątrzzakładowe - strona 3

Fragment notatki:

Regulaminy wewnątrzzakładowe Występuje wiele różnych regulaminów, ale największe znaczenie mają dwa(regulamin pracy i regulamin wynagradzania). Regulamin pracy Pojawiały się już w XIX wieku, ale były arbitralnie kształtowane przez pracodawcę, ale z czasem ustawodawca ingerował w treść regulaminów i poddał kontroli inspekcji pracy. Charakter prawny regulaminów pracy Nie ma zgodności na temat natury prawnej regulaminów, dwie najważniejsze koncepcje: Teoria normatywna - regulamin jest aktem normatywnym, specyficznym źródłem prawa, Teoria umowy - regulamin jest zatem dopełnieniem umowy i opiera się na zgodzie obu stron (koncepcja przeważająca) Zakres zastosowania regulaminu pracy Regulamin pracy nie musi być wydawany przez wszystkich pracodawców , zawsze ustawodawca wskazuje na pewien próg zatrudnienia, od którego istnieje obowiązek wydania regulaminu, obecnie próg wynosi 20 pracowników (było różnie, za komuny 50, a po noweli 5 osób)
Obowiązek jest opisywany od strony negatywnego ujęcia(regulaminu nie wprowadza się gdy jest mniej niż 20 pracowników - rodzi to problem, czy pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników ma zakaz wydawania regulaminu? - są dwie koncepcje, ale Góral twierdzi, że jest regulamin jest korzystny dla pracowników, dlatego tez jest to dopuszczalne, ale problem powstaje w sformułowaniu przepisu). Nie trzeba wydawać regulaminu w takich zakładach, gdzie obowiązuje układ zbiorowy pracy, który zawiera w sobie treść zbieżną z regulaminem pracy . Tryb wydawania regulaminu pracy Co do zasady jest to kompetencja pracodawcy na mocy upoważnienia kodeksowego , przy czym jednak jeśli w firmie działają związki zawodowe to treść regulaminu musi być uzgodniona ze wszystkimi związkami zawodowymi(a przynajmniej ze wszystkimi reprezentatywnymi) (uzgodniona, a więc nie tylko konsultacja) Jeśli jest kilka związków zawodowych to regulamin powinien być uzgodniony ze wszystkimi związkami zawodowymi, przy czym związki powinny w ciągu 30 dni od przedstawienia propozycji zająć wspólne stanowisko . Jeśli związki nie mogą się zgodzić co do stanowiska to regulamin wydaje samodzielnie pracodawca , który jedynie powinien zwrócić uwagę na problemy pojawiające się w trakcie negocjacji. Podczas trwania negocjacji strony powinny określić termin do jakiego będą trwać negocjacje - jest to o tyle istotne, że jeżeli do upływu terminu nie będą uzgodnione postanowienia regulaminu to wtedy regulamin jest wyłączną kompetencją pracodawcy (sprzyja to trochę grze na zwłokę pracodawcy). Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania wiadomości o regulaminie

(…)

… i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,
6) wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom,
7) rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego,
7a) wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe,
8) obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,
9) przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
§ 2. Regulamin pracy powinien zawierać informacje o karach stosowanych zgodnie z art. 108 z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników.
Regulamin…
… musi być podany do wiadomości nowemu pracownikowi osobiście to znaczy, że jest to oparte na umowie). Na gruncie regulaminu pracy możemy mówić o przełamaniu zasady ignorantia iuris nocet - jeśli zatem pracownik nie zostanie poinformowany o regulaminie to nie będzie odpowiadał np. za naruszenie obowiązków wynikających z regulaminu pracy. Treść regulaminu pracy
Art. 104. k.p.
§ 1. Regulamin pracy ustala organizację…
… ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:
1) karę upomnienia,
2) karę nagany.
§ 2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów…
… nie jest wprowadzany jeśli w zakładzie funkcjonuje układ zbiorowy pracy, który jest na tyle konkretny, że w oparciu o postanowienia tego układu da się określić indywidualne warunki wynagradzania pracowników. Wyłączenia dotyczące układów zbiorowych pracy dotyczą także regulaminu wynagradzania - wyłączenia dotyczące korpusu służby cywilnej, sędziów, prokuratorów itp. Tryb ustanawiania regulaminu wynagradzania
Regulamin…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz