Reakcje chemiczne w chemii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reakcje chemiczne w chemii - strona 1 Reakcje chemiczne w chemii - strona 2 Reakcje chemiczne w chemii - strona 3

Fragment notatki:


    Reakcje  chemiczne   Wykład 3 –  REAKCJE CHEMICZNE      Reakcje chemiczne   Reakcje  chemiczne   są  to  takie  przemiany,   w  wyniku  których  z  jednych  substancji  powstają  inne  substancje,  o  zupełnie  odmiennych  właściwościach  fizycznych  i  chemicznych.      Reakcja chemiczna  to proces podczas którego następuje zmiana  składu i właściwości materii.    Podczas reakcji chemicznej następuje zrywanie lub/i tworzenie  wiązań chemicznych.      Substancje  wchodzące  w  reakcje  chemiczne  noszą  nazwę  substratów.     Substancje, które  powstają  w czasie  reakcji  chemicznych  noszą  nazwę  produktów.      Wykład 3    RÓWNANIE REAKCJI CHEMICZNEJ  Równanie  reakcji  chemicznej   -  zapis  przebiegu  procesu  chemicznego  za  pomocą  symboli  pierwiastków  chemicznych  i  wzorów  związków  chemicznych  (bardzo  podobne do zwykłego równania matematycznego)  O 2H CO 2O CH 2 2 2 4 SUBSTRATY  PRODUKTY  REAGENTY  PRZED reakcją  PO reakcji  Wykład 3 –  REAKCJE CHEMICZNE  Lewa strona równania reakcji musi się równać  stronie prawej   -pod względem wypadkowego ładunku elektrycznego    - pod względem liczby poszczególnych pierwiastków     Fe+3 +    OH- → Fe(OH)3   Ładunek elektryczny strony lewej: +3 + (-3) = 0  Ładunek elektryczny strony prawej: 0 = 0         Liczba pierwiastków:  strona lewa     strona prawa      Fe = 1                  Fe = 1      O  = 3                  O = 3      H  = 3                  H = 3  L = P   Wykład 3 –  REAKCJE CHEMICZNE  3  Prawa rządzące reakcjami chemicznymi   Prawo zachowania masy:   suma mas substratów jest równa sumie mas produktów   Prawo stałości składu:  pierwiastki chemiczne reagują ze sobą w ściśle określonych stosunkach  stechiometrycznych    Prawo stosunków wielokrotnych:  te same pierwiastki mogą tworzyć różne związki o stechiometrii  wyrażanej  niewielkimi liczbami całkowitymi   np. N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5    Wykład 3 –  REAKCJE CHEMICZNE  Prawo stosunków objętościowych:  objętości gazowych substratów i produktów reakcji, mierzone w  jednakowych warunkach , mają się do siebie jak niewielki liczby całkowite    Prawo Avogadra:  w jednakowych objętościach gazów (doskonałych) znajdują się jednakowe  liczby cząsteczek   Wykład 3 –  REAKCJE CHEMICZNE  Typy reakcji chemicznych    1.  Wg schematu reakcji  (syntezy, rozkładu,wymiany) 

(…)

… molowych produktów, podniesionych do potęg
równych ich współczynnikom stechiometrycznym do iloczynu stężeń molowych substratów,
podniesionych do potęg równych ich współczynnikom stechiometrycznym, ma wartość
stałą, niezależną od stężenia tych reagentów a zależną jedynie od temperatury i ciśnienia.
aA +bB
Kc
cC + dD
c
d
cC cD
a
b
c A cB
c A , c B , c C , c D - stężenia molowe
reagentów w stanie równowagi…
…:
Efekt energetyczny
reakcja EGZOTERMICZNA (wydzielanie ciepła)
C + O2 → CO2 ΔH = –394 kJ/mol
– reakcja ENDOTERMICZNA (pochłanianie ciepła)
CaCO3 → CaO + CO2 ΔH = 176 kJ/mol
Wapiennik
ΔH - standardowa entalpia reakcji – energia reakcji zmierzona w
warunkach standardowych, tzn. reagenty jako czyste substancje,
pod ciścieniem Po = 105 Pa i w temperaturze 298 K (lub podanej)
(–)
Znak entalpii (+/–) ustala się dla reakcji:
(–) reakcja egzotermiczna – reagujący układ traci energię (ciepło)
(+) reakcja endotermiczna – reagujący układ zyskuje energię (ciepło)
(+)
Wykład 3 – REAKCJE CHEMICZNE
EFEKT ENERGETYCZNY REAKCJI
Prawo Hessa: Efekt energetyczny reakcji nie zależy od drogi po której reakcja
przebiega, a jedynie od jej stanu początkowego i końcowego
Przykład: Otrzymywanie ditlenku węgla CO2
Substraty
R(1)
Droga 1…
… ciśnienia
:
-
(2) Vprod.< Vsub.
np. N2 + 3H2 ↔ 2NH3
przesunięcie równowagi
• wzrost ciśnienia
:
• obniżenie ciśnienia
:
(3) Vprod. > Vsub.
np.
N2 O4 ↔ 2NO2
przesunięcie równowagi
• wzrost ciśnienia
:
• obniżenie ciśnienia
:
Wykład 3 – REAKCJE CHEMICZNE
TEMPERATURA
(1) reakcje egzotermiczne
aA + bB
cC + dD + Q
przesunięcie równowagi
• wzrost temperatury
:
• obniżenie temperatury
:
(2) reakcje endotermiczne
aA + bB + Q
cC + dD
przesunięcie równowagi
• wzrost temperatury
:
• obniżenie temperatury
:
W reakcjach egzotermicznych wzrost temperatury sprzyja tworzeniu
substratów, natomiast w reakcjach endotermicznych wzrost temperatury
sprzyja tworzeniu produktów.
Wykład 3 – REAKCJE CHEMICZNE
Zasada Le Chateliera - Brauna (zasada przekory)
Wpływ temperatury na stan równowagi chemicznej
CO2 + H2 + 40,3 KJ/ mol…

Katalizatory:
•Homogeniczne:
kwasy/zasady
kompleksy metali przejściowych
•Heterogenizowane homogeniczne katalizatory
•Heterogeniczne katalizatory:
katalizatory jednorodne
katalizatory na nośniku
Biokatalizatory (enzymy)
Kataliza homogeniczna
kataliza heterogeniczna
Kataliza enzymatyczna
Wykład 3 – REAKCJE CHEMICZNE
Energetyka reakcji chemicznych
energia
kompleks aktywny
E1
energia aktywacji
Eo
substraty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz