Kataliza enzymatyczna - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kataliza enzymatyczna - wykład - strona 1 Kataliza enzymatyczna - wykład - strona 2 Kataliza enzymatyczna - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Kataliza enzymatyczna    1. Swoistość enzymu względem katalizowanej reakcji i względem substratu (specyficzność reakcji i  specyficzność substratowa)     2. Budowa enzymu  holoenzym = koenzym + apoenzym    3. Mechanizm działania enzymów    E+S ↔ ES → E+S    Reakcja katalizowana przez enzym rozpoczyna się od związania substratów przez centrum aktywne  enzymu i powstania przejściowego kompleksu enzym-substrat (E-S). Następnie zachodzi właściwa  reakcja:  połączenie cząsteczek substratów w produkt reakcji albo rozłożenie substratu na  mniejsze cząsteczki . Reakcja kończy się uwolnieniem produktów przez enzym. Cząsteczka enzymu  nie zużywa się podczas reakcji i po uwolnieniu produktów jest gotowa do przyłączenia nowych  substratów.     Energia aktywacji  - to energia, która muszą mieć cząsteczki (jony, atomy), aby były zdolne do  określonej reakcji chemicznej; energię aktywacji wyraża się zwykle w kJ/mol reagujących cząsteczek;  im mniejsza jest energia aktywacji tym reakcja zachodzi szybciej.     Jeżeli w czasie zderzeń substraty maja za małą energie reakcja nie zachodzi. Łączna liczba zderzeń  między cząsteczkami wzrasta z temperaturą (cząsteczki poruszają się szybciej). Udział cząsteczek  obdarzonych energią większą od energii aktywacji wzrasta wraz z temperaturą.    W reakcji katalizowanej wymagana jest znacznie niższa energia aktywacji E akt. W identycznych  warunkach temperatury, znacznie więcej cząsteczek ma energie przekraczające tę zmniejszoną  wartość progową. Na wykresie odpowiada temu pole oznaczone szarym + czarnym kolorem łącznie.          Nazewnictwo i klasyfikacja enzymów    Enzymy dawniej poznane mają tradycyjnie używane nazwy zwyczajowe np. pepsyna, trypsyna.  Często używanym sposobem tworzenia nazwy enzymu jest dodanie do nazwy rozkładanego związku  końcówki „ aza ” np.:    - sacharoza - sacharaza    - dehydrogenacja (odłączenie H2) - dehydrogenaza    - dekarboksylacja (odłączenie CO2) - dekarboksylaza    Klasy enzymów wg klasyfikacji międzynarodowej :   - KLASA 1 –  oksydoreduktazy  - przenoszą ładunki (elektrony i protony) z cząsteczki substratu na  cząsteczkę akceptora AH 2+ B → A+ BH2  - KLASA 2 –  transferazy  - przenoszą daną grupę funkcyjną z cząsteczki jednej substancji na  cząsteczkę innej substancji   AB+ C → A+ C  - KLASA 3 -  hydrolizy - powodują rozpad substratu pod wpływem wody (hydroliza) AB+ H2O → A+  B  - KLASA 4 -  liazy - powodują rozpad bez udziału wody AB → A+ B  - KLASA 5 -  izomerazy - zmieniają wzajemne położenie grup chem. wewn. cząsteczki związku 

(…)

… związku
AB→BA
- KLASA 6 - ligazy- powodują syntezę różnych cząsteczek; powstają wiązania chemiczne A+ B →
AB
Kinetyka reakcji enzymatycznych
Ilościowo szybkość reakcji określa się jako zmianę molowego stężenia substratu lub produktu w
jednostce czasu. Jeżeli mamy równanie reakcji chemicznej A  B + C +..., to szybkość reakcji
opisuje równanie:
lub
Gdzie:
- stężenie molowe substancji A, B, C…
t – czas reakcji
- ubytek stężenia substratu w jednostce czasu
- przyrost stężenia produktów w jednostce czasu
k - współczynnik proporcjonalności (stała szybkości reakcji)
Szybkość reakcji jest wprost proporcjonalna do iloczynu stężeń substratów.
Jeżeli mamy równanie reakcji chemicznej aA + bB + cC  dD to szybkość reakcji opisuje równanie:
Gdzie:
k – stała szybkość reakcji
(a, b, c) – wykładnik potęgi, do której należy podnieść stężenie, odpowiednio [A], [B], [C]
W przypadku reakcji gazowych często w równaniach kinetycznych zamiast stężeń molowych stosuje
się ciśnienia cząstkowe.
Rząd reakcji
Współczynniki potęgowe (a, b, c) przy stężeniach poszczególnych substratów określają rząd reakcji,
który może być cząstkowy lub sumaryczny.
- cząstkowy rząd reakcji - jeżeli a=1 to reakcja jest pierwszego rzędu względem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz