Rada Ministrów jako organ administracji gospodarczej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 378
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rada Ministrów jako organ administracji gospodarczej - strona 1 Rada Ministrów jako organ administracji gospodarczej - strona 2 Rada Ministrów jako organ administracji gospodarczej - strona 3

Fragment notatki:

Rada Ministrów jako organ administracji gospodarczej.
Przepisy prawne normujące organizację i tryb pracy RM - K. '97, i w ust. z 8.VIII.'96r. o org. i trybie pracy RM oraz zakresie działania ministrów, Regulamin pracy RM z '98r. RM sprawuje najważniejszą rolę w dziedzinie gospodarki. Funkcje RM: *sprawy polityki państwa nie zastrzeżone dla innych org. państwowych i sam. ter. *zapewnienie wykonania ustaw *opracowuje i zgłasza Sejmowi projekty ustaw niezbędne z punktu widzenia realizacji zadań państwa wobec gosp. *kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie prac org. adm. rządowej . Organy pomocnicze i opiniodawcze RM: *Komitet Ekonomiczny *K. Społeczny *K. Spraw Obronnych *K. ds. Polityki Regionalnej i Zrównoważonego Rozwoju. *K. Ekonomiczny RM ma podst. znaczenie w sprawach makroekonomicznych. Zakres jego działania to sprawy projektów aktów normatywnych i programów, analiz i sprawozdań z polityki gosp. państwa: *planowanie i realizacja dochodów i wydatków budżetu państwa *rozwój: gospodarczy, rynku finansowego, infrastruktury technicznej gosp.*współpraca gosp. *przestrzenne zagospodarowanie kraju *prognozy koniunktury gosp. *Przy prezesie RM ciała o charakterze naukowym: *Rada Legislacyjna (opiniowanie projektów aktów normatywnych)*R. Strategii Społeczno Gospodarczej (wypracowanie opinii w zagadnieniach polityki gosp. i społecznej). Ministerstwo: *minister *sekretarz stanu *podsekretarz stanu.
Minister gospodarki jako organ administracji gospodarczej.
Min. gosp. powstało na podstawie reformy Centrum Administracyjnego. Utworzone na mocy ustawy z 21.VI.1996r. "o urzędzie ministra gospodarki". Zastąpiło: *Ministerstwo Przemysłu i Handlu *M. Współpracy Gospodarczej z Zagranicą *Prezesa Centralnego Urzędu Planowania Kompetencje ministra gosp.: *gospodarka *gosp. przestrzenna *rozwój regionalny W zakresie gospodarki minister zajmuje się: *współpracą gosp. z zagranicą *energetyką *certyfikacjami *sprawami dotyczącymi własności przemysłowych *działalnością gosp. wykonywaną w imieniu Skarbu P. *współpracą z organami Samorządu Gosp. W zakresie gosp. przestrzennej minister zajmuje się: *zagospodarowaniem przestrzennym *wspieraniem mieszkalnictwa *gosp. nieruchomościami *polityką miejską w zakresie nie należącym do samorządu terytorialnego *rządowymi programami rozwoju infrastruktury komunalnej *ogródkami działkowymi W zakresie rozwoju regionalnego minister zajmuje się: *współpracą z jednostkami organizacyjnymi zrzeszającymi organy sam. ter. w zakresie spraw społeczno-gospodarczych kraju (ze związkami gmin, miast, powiatów) *współpracą z jednostkami sam. ter. w zakresie rozwoju kraju *opracowanie projektów krajowej strategii rozwoju regionalnego *zawieranie kontraktów regionalnych (np. Kontrakt dla Warszawy - budowa metra, Kontrakt dla Śląska)
Minister Skarbu Państwa jako organ administracji gospodarczej.

(…)

…., o utworzeniu fundacji bądź innej osoby prawnej. *Kontrola wykonywania przez inne organy adm. państwowej oraz państwowe osoby prawne zadań w zakresie przekształceń własnościowych.
Rządowe Centrum Studiów Strategicznych i jego rola w gospodarce narodowej.
RCSS - państwowa jednostka organizacyjna, prowadzi prace służące RM i Prezesowi RM do programowania strategicznego, prognozowania rozwoju gosp. i społecznego…
… administracji gospodarczej.
Ministerstwo Skarbu Państwa - utworzone na mocy ustawy z 8.VIII.1996r. "O zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa". Skarb Państwa - ma osobowość prawną i reprezentuje w sprawach gosp. R.P. Minister S.P. zastąpił: *min. przemysłu i handlu *m. przekształceń własnościowych *m. współpracy gosp. z zagranicą *m. spraw wewnętrznych *Szefa Urzędu Rady Ministrów…
… *przygotowywanie analiz, prognoz i programów zleconych przez RM i Prezesa RM *wykonywanie zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, stosownie do kompetencji ustalonych w odrębnych przepisach. *RCSS współdziała z Polską Akademią Nauk, instytucjami naukowymi, szkołami wyższymi i samorządem województwa. *RCSS kieruje Prezes Kropiwnicki w randze ministra i członka RM. Do powoływania i odwoływania Prezesa…
… kwalifikacyjne pracowników Centrum. *Prezes RM, w drodze rozporządzenia, nadaje Centrum statut, w którym określa jego wewnętrzną organizację. RCSS nie jest nastawione wyłącznie na wykonywanie prac prognostycznych. * RCSS ogłasza swoją ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej. Opiera się przede wszystkim na danych publikowanych przez GUS, NBP i Ministerstwo Finansów. Skład Komitetu Integracji Europejskiej
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz