Pozycja prawna Prezesa Rady Ministrów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pozycja prawna Prezesa Rady Ministrów  - strona 1 Pozycja prawna Prezesa Rady Ministrów  - strona 2 Pozycja prawna Prezesa Rady Ministrów  - strona 3

Fragment notatki:

POZYCJA PRAWNA PREZESA RADY MINISTRÓW
Ustawa z 8 października 1996 roku - „o organizacji i trybie pracy RM oraz zakresie działania ministrów”. Ustawa ta była kilkakrotnie nowelizowana. Tekst jednolity ukazał się w 1990 r. Dz.U. Nr 82 poz. 929 o organizacji i trybie pracy RM oraz o zakresie działania ministrów. Prezes RM czyli premier, szef rządu itd., przede wszystkim reprezentuje RM, kieruje pracami RM, wydaje rozporządzenia, zarządzenia, zapewnia wykonanie polityki RM i określa sposoby jej wykonania a także koordynuje, kontroluje pracę poszczególnych ministrów.
Prezes RM - jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników administracji rządowej i sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach jak to określa ustawa i konstytucja, jest organem nadzoru nad gminą, powiatem, samorządem województwa.
NACZELNE ORGANY MINISTROWIE
Podstawa prawna art. 149 Konstytucji RP, zgodnie z tym artykułem ministrowie kierują działami administracji rządowej. Oprócz Konstytucji mamy ustawę z 4 września 1997 r. o działaniach administracji rządowej, Dz.U. Nr 141 poz. 943 z późn. zm. Ustawa ta weszła w życie 1.04.1999 r. W pierwszej wersji tej ustawy wymieniono 28 działów a teraz mamy 32 działy. I te działy prezes RM może przesuwać pod odpowiednie osoby. Jeżeli mamy nazwę działu to mamy od razu do działu właściwego ministra, jeżeli jest wypisany w ustawie dział administracji to mamy ministra właściwego do spraw administracji publicznej, jeżeli mamy dział nauka to mamy ministra właściwego ds. nauki, jeżeli mamy rynki rolne albo dział rozwój wsi to mamy ministra właściwego ds. rozwoju wsi, ministra właściwego ds. rynków rolnych. Ustawodawca posługuje się nazwą minister właściwy ds. administracji albo minister właściwy ds. wewnętrznych. Aktualnie wygląda to tak:
Minister Edukacji Narodowej i Sportu ma 3 działy:
kultura fizyczna i sport
oświata i wychowanie
szkolnictwo wyższe
Przyjmuje się określenie minister właściwy działu kultury fizycznej i sportu, min. właściwy ds. oświaty i wychowania, min. właściwy ds. szkolnictwa wyższego.
Minister Finansów 3 działy:
budżet
finanse publiczne
instytucje finansowe
Minister Gospodarki ma 2 działy
gospodarka
turystyka
Minister Kultury kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Minister Obrony Narodowej - obrona narodowa
Minister Nauki - przewodniczący KBN (Komitetu Badań Naukowych)
nauka
Minister Pracy i Polityki Społecznej
praca
zabezpieczenie społeczne
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
rolnictwo


(…)

… Kultury i Dziedzictwa Narodowego podlega Komitet Kinematografii, Generalny Konserwator Zabytków.
Oprócz tych centralnych organów, które są powoływane przez RM, prezesa RM albo przez poszczególnych ministrów, wyróżnia się także centralne organy państwowe powoływane przez Sejm. Ze względu na pełnioną funkcję organy takie jak: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych czy Główny Inspektor Pracy…
… ma przewodniczącego, ale nieprzewodniczący jest organem. Za każdym razem trzeba sprawdzić czy cała jednostka jest organem czy jest tylko urzędem, czy kierownik jest organem.
PREZESOWI RM podlegają:
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, czyli nie urząd a prezes jest organem;
Prezes Głównego Urzędu Miar;
Polski Komitet Normalizacyjny tu cała ta jednostka jest organem kolegialnym, jest organem wieloosobowym jest organem centralnym.
Komitet ma również swojego przewodniczącego, ale cały komitet jest organem.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;
Centralna Komisja ds. tytułu naukowego i stopni naukowych - organ kolegialny. Cała Komisja jest organem, mimo, że ma przewodniczącego.
Szef Urzędu Ochrony Państwa - centralny organ administracji państwowej podlegający prezesowi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz