Rachunkowość - wykłady UEK

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 9800
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość - wykłady UEK - strona 1 Rachunkowość - wykłady UEK - strona 2 Rachunkowość - wykłady UEK - strona 3

Fragment notatki:W dokumencie znajdują się podstawowe zagadnienia z przedmiotu w tym: historia rachunkowości, definicja rachunkowości, funkcje i zakres rachunkowości, zespoły kont, modele rachunkowości, zasady rachunkowości. Dalej opisane zostały pojęcia dotyczące bilansu w tym zagadnienia aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, środki trwałe w budowie, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Następne zagadnienia opisane w notatce to: aktywa obrotowe, zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Dalej został opracowany temat pasywów, w tym zagadnienia: kapitał, fundusz podstawowy, udziały własne, kapitał zapasowy, kapitał z aktualizacji wyceny, fundusze rezerwowe, zysk, strata z lat ubiegłych. Ponadto w dokumencie znajdują się również takie pojęcia jak: zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, rozliczenia międzyokresowe. Oprócz tego w notatce pojawiają się także zagadnienia: cechy bilansu, cena nabycia, koszt wytworzenia, wartość godziwa, cena sprzedaży netto, umorzenia i amortyzacja, metoda naturalna, liniowa, degresywna. Kolejne aspekty rachunkowości opisane w treści dokumentu to: LIFO, FIFO, AP, rachunek zysków i strat, koszt, wykaz kont w układzie rodzajowym, przychody i koszty finansowe, wynik finansowy. Kolejnym opisanym zagadnieniem jest sprawozdanie finansowe, rachunek przepływów pieniężnych, działalność operacyjna, inwestycyjna, finansowa, odpowiedzialność karna.

RACHUNKOWOSC
HISTORIA RACHUNKOWOŚCI:
-starożytny Egipt: poborcy, pisarze odnotowywali ile chłopi są winni -Mezopotamia: starożytna fabryka tekstyliów, archiwa, stanowisko księgowego, dokumenty księgowe
„Cokolwiek przekazujesz niech będzie pod liczbą i wagą, a dawanie i odbieranie-wszystko na piśmie”
-średniowiecze to mroczne czasy dla rachunkowości, wszystko zaprzepaszczono
-Włochy- tam narodziła się współczesna rachunkowość, banki (udzielanie kredytów -Bolonia i Florencja -księgi rachunkowe-niejednolite)
-ujednolicenie
-księga miejscowego urzędnika skarbowego Massari z 1340r Genua (księgowość podwójna)
-Luca Paciali „Summa de Arithmetica, Geometrica, Proportioni et Proportionalite” („ogół wiadomości z zakresu arytmetyki, geometrii, stosunku i proporcjonalności”) z 1494r. -rozdział na temat księgowości podwójnej (część o rachunkach i pisarzach)
-Benedetto Cotrugliego „Della mercatatura El del Mercante perfetto” („o handlu i kupcu doskonałym”) z 1458r. -szkoła florencka i wenecka
-Francja wiek XVIII- kodeks Savariego (przechowywanie dokumentów przez 10 lat)
-wiek XIX rewolucja przemysłowa
-potrzeby inf. o kosztach wyrobów
-potrzeba potwierdzenia wiarygodności (rozwój instytucji białego rewidenta -Anglia 1880, Instytut Biegłych księgowych Anglii i Szkocji, Stany Zjednoczone- ustawa o ujednoliceniu zasad rachunkowości z 1906r)
-rachunkowość- dziedzina teoretyczno- praktyczna
Rachunkowość w Polsce
-rejestry skarbowe- czasy W. Jagiełły
-księgi rachunkowe- kopalnia soli w Bochni i w Wieliczce (tzw. rejestry soli -najstarsze zabytki)
-księgi rachunkowe zakonu krzyżackiego z Malborku
-inwentarze królewskie z czasów K. Jagiellończyka
-polska rachunkowość korzysta z niemieckiej rachunkowości
-1934r. Polski Kodeks Handlowy (opisywał rachunkowość pełną, uproszczoną i budżetową)
-20 wrzesień 1994r.- pierwsza Polska ustawa o

(…)

… koszty związane ze składkami ZUS opłacone przez pracodawcę, obowiązkowe koszty, które ponosi pracodawca np. odzież ochronna, szkolenie BHP, badania okresowe
Usługi obce- konto o bardzo szerokiej treści, usługi świadczone przez obce podmioty gosp. na rzecz naszej firmy
Podatki i opłaty- obejmuje tego rodzaju zobowiązania publiczno- prawne, które są kosztem, nie ma podatku dochodowego, VAT, jest podatek…
… jej prowadzenia
ZYSKI NADZWYCZAJNE:
Wpływ odszkodowań za straty spowodowane przyczynami losowymi
Odpady użytkowe przyjęte do magazynu, a odzyskane po zdarzeniach losowych
STRATY NADZWYCZAJNE:
Utrata aktywów przedsiębiorstwa na skutek zdarzeń losowych (w tym kradzieży z włamaniem)
Wynagrodzenia osób zatrudnionych przy usuwaniu skutków szkód losowych
Usługi obce i zużycie materiałów związane z usuwaniem szkód…
… publiczno- prawnym, tj. takich do których stosują się postanowienia ustawy o ordynacji podatkowej lub wpływy z ich zwrotu
Wydatki i wydatki z tytułu kontaktów zawieranych w calu nabycia i odsprzedaży jeżeli są one elementem działalności operacyjnej jednostki
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA (lokacyjna)- obejmuje nabywanie lub zbywanie składników aktywów trwałych i krótkoterminowych aktywów finansowych
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz