Rachunkowość - wykłady - Spółki kapitałowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3612
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość - wykłady - Spółki kapitałowe - strona 1 Rachunkowość - wykłady - Spółki kapitałowe - strona 2 Rachunkowość - wykłady - Spółki kapitałowe - strona 3

Fragment notatki:


1. Spółki kapitałowe – „Sztuczna” jednostka stworzona zgodnie z przepisami prawa handlowego
- W spółkach kapitałowych inwestorzy mają ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania firmy
- Inwestor ryzykuje tylko utratę kwoty zainwestowanej w spółkę kapitałową
- Wierzyciel nie może domagać się spłaty zobowiązań firmy przez poszczególnego inwestora
- Inwestorzy zwykle nie uczestniczą w zarządzaniu bieżącą działalnością
2. Spółki osobowe –
- Organizacja która łączy dwóch lub więcej partnerów
- Dentyści doktorzy, prawnicy działają często jako spółki osobowe. Niektóre spółki mogą być dużymi, międzynarodowymi firmami
- Partnerzy zwykle są odpowiedzialni za zarządzanie bieżącymi sprawami firmy
3. Jednostki prowadzone przez osobę fizyczną –
- Zwykle są to małe firmy handlowe lub usługowe
- Zarządzanie w poszczególnych typach własności
- Zarządzanie firmy
- Jednostka prowadzona przez osobę fizyczną
- Właściciel aktywnie zarządza bieżącymi sprawami firmy
Bilans korzyści i negatywów poszczególnych typów spółki

Konta wynikowe (procesowe)
Służą do rejestracji ponoszonych kosztów, realizowanych przychodów oraz strat i zysków nadzwyczajnych
Na podstawie informacji pochodzących z kont wynikowych sporządzany jest rachunek zysków i strat

Konta wynikowe
- kosztów
- przychodów
Konta działają w określonych ramach czasowych w obrębie danego roku sprawozdawczego ( roku obrotowego )
Konta rozpoczynają gromadzenie danych w każdym roku obrotowym od nowa
Ich rola kończy się na koniec roku obrotowego po „przekazaniu danych” w celu ustalenia wyniku działalności
W następnym okresie muszą być otworzone od nowa z zerowym stanem


(…)

… Wartość firmy Koszty prac rozwojowych Know-how
II. Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości : Grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów )
Budynki i budowle, lokale będące odrębną własnością Własnościowe prawo do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej
Maszyny i urządzenia techniczne Środki transportu Inne środki trwałe w tym:
Środki trwałe w budowie, przyszłe środki trwałe w okresie ich budowy…
…, inne korzyści pieniężne, oraz powiększone koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem tego składnika majątku do stanu, w którym będzie on zdatny do użytku
W przypadku
- towary które wymagają długotrwałego przygotowania do obrotu oraz - środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych w budowie Do ceny zakupu wlicza się koszty obsługi, zobowiązania zaciągniętych w celu…

Aktywa trwałe
WNiP Rzeczowe Należności Inwestycje Długoterminowe aktywa trwałe długoterminowe długoterminowe rozrachunki międzyokresowe
Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe Środki trwałe Zaliczki w budowie na środki trwałe w budowie
Wycena elementów aktywów trwałych
Środki trwałe wycenia się według : - Cen nabycia - Kosztów wytworzenia - Wartości przeszacowanej ( po aktualizacji wyceny ) pomniejszonych…

Wartość początkowa i dokonane od środków trwałych odpisy umorzeniowe mogą na podstawie odrębnych przepisów ulec zmianie ( np. na skutek inflacji ) * Współczynniki przelicznikowe
Uwaga !!! Zaktualizowana wartość księgowa netto środka trwałego nie może być wyższa od jego wartości godziwej Wartość godziwa - cena rynkowa ( szacunkowa )
Środki trwałe w budowie - wycenia się w wysokości ogółu kosztów…
… - how II. Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości : Grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów )
Budynki i budowle, lokale będące odrębną własnością Własnościowe prawo do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej
Maszyny i urządzenia techniczne Środki transportu Inne środki trwałe w tym:
Środki trwałe w budowie, przyszłe środki trwałe w okresie ich budowy, rozbudowy, modernizacji i montażu III. Aktywa…
… zakupu i sprzedaży Pz - przyjęcie z zewnątrz Rw - pobranie materiałów - rozchód wewnętrzny Wz - wydanie na zewnątrz Pw - przyjęcie wyrobów gotowych z produkcji, do magazynu 2. Obrót gotówkowy Kp - konto przyjmie ( wpłata) Kw - Kasa wypłaci ( dowód wypłaty ) Rk - Raport księgowy Czek gotówkowy - czek upoważniający do podjęcia gotówki z kasy 3. Obrót bezgotówkowy WB - wyciąg bankowy Polecenie przelewu
… i salda kont księgowych - i dodatkowe ewidencje (np. dotyczące zmiany stanu zapasów)
Struktura sprawozdania z przepływów pieniężnych Działalność operacyjna - to podstawowy rodzaj działalności jednostki oraz inne rodzaje działalności nie zaliczane do działalności inwestycyjnej i finansowej - Dodatni wynik z działalności operacyjnej świadczy o tym, że jednostka generuje aktywa pieniężne w ramach…
… z produkcji, do magazynu 2. Obrót gotówkowy Kp - konto przyjmie ( wpłata) Kw - Kasa wypłaci ( dowód wypłaty ) Rk - Raport księgowy Czek gotówkowy - czek upoważniający do podjęcia gotówki z kasy 3. Obrót bezgotówkowy WB - wyciąg bankowy Polecenie przelewu Obrót źródłami trwałymi OT - przyjęcie źródła z inwestycji PT - przekazanie źródła trwałego ET - likwidacja źródła trwałego Fa - faktura 5. Rozrachunki…
…)
Od pracowników np. z tytułu pobranych zaliczek Aktywa obrotowe: II Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe, instrumenty finansowe wyemitowane przez inne jednostki w tym: Akcje, udziały, obligacje itp. Płatne lub wymagalne do 12 miesięcy Aktywa pieniężne:
- środki pieniężne w kasach firmy itp. - inne środki pieniężne - czeki, weksle obce (płatne do 3 miesięcy, powyżej 3 miesięcy kwalifikowane…
… treści nad formą - Operacje gospodarcze opisuje się w księgach rachunkowych zgodnie z rzeczywistością
Zasada memoriałowa - Zobowiązuje podmioty gospodarcze do przypisani a kosztów, przychodów do tych okresów sprawozdawczych w czasie w którym one wystąpiły, a nie w momencie dokonywania zapłaty lub wysłania gotówki
Zasada współmiernych przychodów i kosztów - Dla zapewnienia przychodów i związanych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz