Rachunkowość - wykłady - Przetwarzanie danych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1253
Wyświetleń: 4837
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość - wykłady - Przetwarzanie danych - strona 1 Rachunkowość - wykłady - Przetwarzanie danych - strona 2 Rachunkowość - wykłady - Przetwarzanie danych - strona 3

Fragment notatki:....Rachunkowość to system identyfikacji, pomiaru, przetwarzania i przekazywania informacji finansowych o sytuacji majątkowej i osiągniętych wynikach służący celom sprawozdawczym i decyzyjnym różnych użytkowników (wewnętrznych i zewnętrznych) jest swoistym językiem którym posługuje się świat gospodarczy, korzystający sobie tylko znane metody, zasady, koncepcje, i standardy, które zawarte są w normach prawnych obowiązujących podmioty gospodarcze ( w Polsce to ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.)....


....Celem sprawozdań finansowych jest rzetelna i jasna prezentacja sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki
Zgodnie z MSSF sprawozdawczość finansowa stanowi podstawę do oceny kierownictwa jednostki za zarządzanie powierzonym majątkiem, czyli wskazuj na odpowiedzialność kierownictwa jednostki za należyte wykorzystanie majątku w okresie objętym sprawozdaniem.
Cele sprawozdania finansowego przyjęte w MSSF zostały oparte na założeniach koncepcyjnych, sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych Komitetu Międzynarodowego Standardu Rachunkowości....


....Podzielność pionowa - podział wartości przedmiotu ewidencji lub wydzielanie niektórych operacji na odrębne konto syntetyczne (korygujące)
- środki trwałe i umorzenie
- odpisy aktualizujące wartość aktywów/zapasów, środków trwałych, inwestycji, należności

Typowe przykłady podzielności pionowej gdy wyodrębnia się obroty ze strony kredytowej konta jest konto środki trwałe.

Z konta środki trwałe wydziela się ich dotychczasowe złużycie w postaci samodzielnego konta o nazwie umorzenie środków trwałych, którego saldo na koniec okresu sprawozdawczego będzie zmniejszało wartość początkową środków trwałych, gdyż środki trwałe wchodzą do bilansu według wartości netto.....


(…)

księgowe
Zgodnie z ustawą o rachunkowości wszelkie zapisy na kontach księgowych dokonywane są na podstawie dowodów księgowych stwierdzających dokonanie operacji gospodarczych.
SCHEMAT PRZETWARZANIA INFORMACJI KSIĘGOWEJ
Zgodnie z art. 20 Ustawy o rachunkowości można podzielić dowody księgowe w następujący sposób:
a) sporządzone przez jednostkę gospodarczą, które dzielą się na zbiorcze służące…
… księgowe saldami początkowymi
b) zaksięgować podane operacje gospodarcze na kontach
c) sporządzić bilans końcowy
d) sporządzić bilans próbny czyli zestawienie obrotów i sald kont księgowych
AKTYWA
SUMA
PASYWA
SUMA
A. Aktywa trwałe
B. Aktywa obrotowe
- materiały
- wyroby gotowe
- rachunek bieżący
- kasa
- należność odbiorców
70000
A. Kapitał własny
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
- kredyty…

42000
18000
2000
1000
17000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
85000
60000
11000
SUMA
167000
167000
316000
316000
156000
156000
Zestawienie obrotu i sald określony jako bilans próbny sporządzany jest przed opracowaniem bilansu, a jego celem jest sprawdzenie prawidłowości otwarcia kont księgowych oraz zgodność zaksięgowanych operacji gospodarczych, zgodnie z regułą podwójnego zapisu, wykorzystuje ono następujące równości:
suma sald początkowych debetowych wszystkich kont księgowych musi być równa sumie sald początkowych kredytowych wszystkich kont księgowych
suma obrotów debetowych wszystkich kont księgowych musi być równa sumie obrotów sald kredytowych wszystkich sal księgowych
suma sald końcowych debetowych musi być równa sumie sald kredytowych wszystkich kont księgowych
Zestawienie obrotów kont i sald…
… lub kilku kont tylko jednego konta, które swym zakresem obejmuje ewidencje wszystkich kont łączonych.
Przykładem łączenia kont są konta rozrachunków, które łączą konta należności i zobowiązań są to konta aktywno - pasywne, które funkcjonują w sposób następujący:
Łączenie kont księgowych stosuje się wówczas gdy:
a) zbędne jest szczegółowe grupowanie składników aktywów lub pasywów
b) należy połączyć operacje…
… terminie, weksel własny wchodzi w skład krótkoterminowych aktywów finansowych posiadacza weksla.
Weksle obce o terminie wykopu poniżej 3 miesięcy zalicza się do środków pieniężnych.
Dyskonto weksla
Weksel obcy może zostać zdyskontowany w banku. W efekcie tej operacji bank wypłaca posiadaczowi weksla określoną kwotę, niższą od sumy wekslowej (bank potrąca dyskonto, które jest „ceną” za realizację weksla…

- suma aktywów bilansów na koniec roku co najmniej 2,5 mln euro w przeliczeniu na złotych po kursie NBP -u z dnia bilansowego
Terminy sporządzania sprawozdań:
obowiązkowo są sporządzane na koniec roku obrotowego, a także na dzień przed ogłoszeniem upadłości lub postawieniem w stan likwidacji, dzień zakończenia działalności, a także dzień poprzedzający zmianę formy prawnej
sprawozdanie finansowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz