Rachunkowość Finansowa - wykłady - bilans

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 6622
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość Finansowa - wykłady - bilans - strona 1 Rachunkowość Finansowa - wykłady - bilans - strona 2 Rachunkowość Finansowa - wykłady - bilans - strona 3

Fragment notatki:


W pierwszym pliku poruszono m.in. takie zagadnienia jak: bilans, aktywa trwałe, aktywa obrotowe, kapitał własny, zobowiązania.
W drugim pliku znalazły się m.in. takie tematy jak: rachunek zysków i strat, przychody i zyski, koszty i straty, rachunek zysków i strat.
Trzeci plik z kolei stanowi prezentacja (umieszczona w pliku tekstowym), na której omówiono m.in.takie zagadnienia jak: definicja rachunkowości, ewidencja księgowa, rachunek kosztów, sprawozdawczość finansowa. A także m.in.: podmiot rachunkowości, jej funkcje oraz zasady.
W czwartym pliku również znalazła się prezentacja (umieszczona w pliku tekstowym) - omówiono w niej m.in. następujące tematy: rachunek zysków i strat, przychody i zyski, koszty i straty oraz warianty rachunku zysków i strat.
Piąty plik to również prezentacja zamieszczona w pliku typu word. Znalazły się tam m.in. takie tematy jak: ewidencja aktywów trwałych, środki trwałe, cena nabycia, koszt wytworzenia oraz m.in. ewidencja szczegółowa środków trwałych.
W szóstym pliku, w formie prezentacji w formacie doc., zaprezentowano takie tematy jak m.in.: ewidencja rozrachunków, rozrachunki z pracownikami oraz m.in. ewidencja VAT w transakcjach zakupu i sprzedaży.


(…)

… przeznaczone do użycia na potrzeby jednostki a w szczególności:
Autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje
Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych
Know-how
W bilansie rzeczowe aktywa trwałe:
Środki trwałe
Środki trwałe w budowie
Zaliczki na środki trwałe w budowie
Środki trwałe:
Grunty
Budynki, lokale, obiekty inżynierii
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki…
… i karami, z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych," Straty i zyski nadzwyczajne
to straty i zyski powstające na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia,
WYKŁAD 2
Wykład 1 (20.02)
Bilans - wartościowe zestawienie zasobów majątkowych (aktywów) i źródeł ich pochodzenia (pasywów) sporządzone w określonej formie i na określony dzień (dzień bilansowy).
Bilans:
Aktywa (majątek) = pasywa (kapitał)
Podstawowe pojęcia:
Aktywa trwałe - aktywa wykorzystywane w okresie dłuższym niż rok kapitał własny - kapitał…
… działalności operacyjnej przedstawione w układzie rodzajowym
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności koszty i przychody związane: z działalnością socjalną, ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, a także nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych…
… korzyści ekonomicznych
Uporządkowanie aktywów w bilansie:
Wg kryterium płynności
W podziale na aktywa trwałe i obrotowe
Aktywa trwałe:
To aktywa jednostki, które nie są zliczane do aktywów obrotowych i obejmujące:
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa finansowe o charakterze długoterminowym
Aktywa obrotowe:
Część aktywów jednostki, które w przypadku:
Aktywów rzeczowych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz