Rachunkowość finansowa- wykład 2,3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2492
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość finansowa- wykład 2,3 - strona 1 Rachunkowość finansowa- wykład 2,3 - strona 2 Rachunkowość finansowa- wykład 2,3 - strona 3

Fragment notatki:

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
6/10/2011 oraz 13/10/2011
Literatura obowiązkowa:
Wykład 2 - 3, “Zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach bilansowych i wynikowych”
1.
Z. Messner, Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach,
Katowice 2001 – powtórzenie wiadomości z podstaw rachunkowości
2.
Rachunkowość finansowa, Praca zbiorowa pod redakcją Z. Messnera, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001, rozdział 10.1 – 10.6.1, 10.6.5; 11.3 –
11.5.
3.
Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, redaktor naukowy Z. Messner,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, rozdział 2.
Konta bilansowe:
Aktywne
Aktywno – Pasywne
Pasywne
Równowaga bilansowa
EWIDENCJA PROCESU ZAKUPU MATERIAŁÓW I TOWARÓW
ZOBOWIĄZANIA
WOBEC DOSTAWCÓW
MATERIAŁY /
TOWARY
ROZLICZENIE
ZAKUPU
(1)
(2)
1. Rachunek (faktura) od dostawcy za zakupione materiały lub towary
2. Przyjęcie do magazynu zakupionych materiałów lub towarów na podstawie dowodu Pz - przyjęcie z
zewnątrz
Konta kosztów i przychodów
KONTA KOSZTÓW
I STRAT NADZWYCZAJNYCH
KONTA PRZYCHODÓW
I ZYSKÓW NADZWYCZAJNYCH
ZMNIEJSZENIA
ZMNIEJSZENIA
PRZENIESIENIA
PRZENIESIENIA
ZWIĘKSZENIA
ZWIĘKSZENIA
NA DZIEŃ
NA DZIEŃ
BILANSOWY
WYNIK FINANSOWY
BILANSOWY
 KOSZTY  PRZYCHODY
.
 STRATY NADZWY  ZYSKI NADZWY
CZAJNE
CZAJNE
Uniwersytet Ekonomiczny, Ewa Wanda Maruszewska, Rachunkowość Finansowa
1
Majątek jednostek gospodarczych - aktywa
A. Akt yw a trwałe
I .W artości niem aterialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe
III. Należności długoterm inowe
IV. Inwestycje długoterm inowe
1. Nieruchom ości
2. W artości niem aterialne i prawne
3. Długoterm inowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje długoterm inowe
B. Akt ywa obrotowe
I. Zapasy
1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy
II. Należności krótkoterm inowe
1. Należności z tytułu dostaw i usług
( od odbiorców)
2. Należności z tytułu podatków , dotacji , ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
3. Inne należności
4. Należności dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterm inowe
1. Krótkoterm inowe aktywa finansowe
2. Środki pieniężne
3. Inne inwestycje krótkoterm inowe
Źródła pochodzenia (finansowania) majątku - pasywa
A. Kapitał y / fundusze własne
I. Kapitał / fundusz podstawowy
II. Kapitał/ fundusz zapasowy
III. Kapitał/ fundusz rezer wowy
IV. W ynik finansowy
B. Kapitał y / fundusze obce
I. Zobowiązania długoterm inowe
II. Zobowiązania krótkoterm inowe
Uniwersytet Ekonomiczny, Ewa Wanda Maruszewska, Rachunkowość Finansowa
2
Podział kosztów i przychodów
Segmenty wyniku finansowego
Wynik na
pozostałej
działalności
operacyjnej
Wynik na
sprzedaży
(podstawowa
działalność
operacyjna)
Wynik na
działalności
finansowej
Wynik na zdarzeniach
nadzwyczajnych
Zyski
nadzwyczajne
Pozostałe
koszty
operacyjne
Koszty działalności
operacyjnej
Pozostałe Koszty

(…)

…, Rachunkowość Finansowa
11
Przykład 2- ujmowanie kosztów bieżącej działalności jednostki
Zaksięguj następujące operacje gospodarcze stosując ewidencję kosztów wyłącznie
w układzie kalkulacyjnym.
1. Wydano materiały bezpośrednie do zużycia
10 000
2. Opłacono podatek od nieruchomości
2 000
3. Otrzymano fakturę za wykonany remont dachu budynku administracyjnego
50 000 + 11 000 (VAT)
4. Zapłacono karę umowną
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz