Aktywa inwestycyjne- wykład 11

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Aktywa inwestycyjne- wykład 11 - strona 1 Aktywa inwestycyjne- wykład 11 - strona 2 Aktywa inwestycyjne- wykład 11 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 11
Aktywa inwestycyjne
8 grudnia 2011
Literatura obowiązkowa:
1. Rachunkowość finansowa, Praca zbiorowa pod redakcją Z. Messnera, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001, rozdział 4.1 – 4.3.3.3, 4.4.
A.
Aktywa trwałe
IV.
1.
2.
3.
4.
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
Udział lub akcje
Inne papiery wartościowe
Udzielone pożyczki
Inne długoterminowe aktywa finansowe
Inne inwestycje długoterminowe
B.
Aktywa obrotowe
III.
1.
a)
b)
2.
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe
w pozostałych jednostkach
Udział lub akcje
Inne papiery wartościowe
Udzielone pożyczki
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
środki pieniężne w kasie i na rachunkach
inne środki pieniężne
inne aktywa pieniężne
Inne inwestycje krótkoterminowe
Uniwersytet Ekonomiczny, Ewa Wanda Maruszewska, Rachunkowość Finansowa
1
Inwestycje - rozumie się przez to aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści
ekonomicznych wynikających z:
przyrostu wartości tych aktywów
- uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach)
- lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej
a w szczególności:
a) aktywa finansowe
b) oraz te nieruchomości, ruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są
użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści.
Ad. a) Aktywa finansowe - rozumie się przez to:
1. aktywa pieniężne
2. instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki
3. a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo
do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach.
Aktywa finansowe, jeżeli są:
- płatne i wymagalne
- lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich
założenia, wystawienia lub nabycia
- albo stanowią aktywa pieniężne
są wykazywane w aktywach obrotowych. W pozostałych przypadkach stanowią aktywa
trwałe. Aktywa pieniężne zawsze zalicza się do aktywów obrotowych.
Ad. b) Wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje w ruchomości i
nieruchomości
- Inwestycją w nieruchomość (lub w wartość niematerialną i prawną) jest nieruchomość (lub
wartość niematerialna i prawna) utrzymywana w celu uzyskiwania pożytków z wynajmu lub
korzyści z przyrostu wartości, pod warunkiem, że nie jest ona przeznaczona do:
-
użytku na własne potrzeby w procesie produkcji, dostawy dóbr lub świadczenia usług
albo do własnej działalności administracyjnej,
-
sprzedaży w toku zwykłej działalności.
- Dzieła sztuki, kruszce traktowane jako lokata kapitału.
Przykład 1
Przedsiębiorstwo produkcyjne, działające w branży farmaceutycznej, nabyło grunt z
zamiarem jego odsprzedaży po cenie sprzedaży wyższej od ceny zakupu. Nie podjęto
decyzji co do planowanego terminu sprzedaży, jednak przypuszcza się, że nastąpi ona
najwcześniej za rok do dwóch lat.
Zaprezentuj ujęcie bilansowe wymienionego

(…)

… nieruchomości
Źródło: Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF. Redaktor naukowy Zbigniew Messner. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2007. Strona 108.
Nieruchomości inwestycyjne a środki trwałe
Źródło: Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF. Redaktor naukowy Zbigniew Messner. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2007. Strona 107.
Uniwersytet Ekonomiczny, Ewa Wanda Maruszewska, Rachunkowość Finansowa
3…
… którego korzystała jednostka, 60 zł.
Po upływie 14 miesięcy kierownik jednostki podjął decyzję o sprzedaży połowy posiadanych
akcji; akcje pozostałe dalej traktowane są jako długoterminowa lokata kapitału. Transakcje
sprzedaży dokonano za pośrednictwem biura maklerskiego, które pobrało prowizję 1% kwoty
transakcji. Kurs, po którym sprzedano akcje wynosił 25 zł za sztukę.
Zaksięguj opisane powyżej operacje gospodarcze. Wycenę rozchodu papierów
wartościowych przeprowadź dwuwariantowo: z wykorzystaniem metody FIFO oraz LIFO.
ZAKUP: 60szt * 20 zł/szt. = 1 200 + 60 = 1 260 zł
40szt * 22 zł/szt. = 880 + 60 = 940 zł
SPRZEDAŻ
21 zł/szt.
23,5 zł/szt.
FIFO – 50 * 21zł/szt. = 1 050
Przychód
50szt * 25zł/szt. = 1 250zł – 12,50 zł = 1 237,50 zł
Zysk na sprzedaży 1 237,50 – 1 050 = 187,50
Rachunek bieżący
Sp. X
1260 /1
940…
… nieruchomości
Źródło: Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF. Redaktor naukowy Zbigniew Messner. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2007. Strona 108.
Nieruchomości inwestycyjne a środki trwałe
Źródło: Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF. Redaktor naukowy Zbigniew Messner. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2007. Strona 107.
Uniwersytet Ekonomiczny, Ewa Wanda Maruszewska, Rachunkowość Finansowa
3…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz