Etyka zawodowa w rachunkowości- wykład 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 763
Wyświetleń: 2723
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etyka zawodowa w rachunkowości- wykład 2 - strona 1 Etyka zawodowa w rachunkowości- wykład 2 - strona 2 Etyka zawodowa w rachunkowości- wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:

Etyka
zawodowa w rachunkowości
„Prawda ma tylko jedną twarz,
kłamstwo ma ich wiele”
Karol Ludwik Monteskiusz
Ewa Wanda Maruszewska, Etyka w rachunkowości
Modele w zakresie podejmowania decyzji
zawierających
dylematy etyczne w rachunkowości
James R. Rest
Lawrence Kohlberg
1. Umiejętność rozpoznania dylematu
etycznego,
2. Ocena aspektów moralnych dylematu,
3. Określenie intencji (zamiarów) w zakresie
dokonywanych wyborów moralnych, co
oznacza dokonanie wyborów moralnych,
4. Podjęcie decyzji uwzględniającej dokonane
wybory moralne
Ewa Wanda Maruszewska, Etyka w rachunkowości
Proces decyzyjny
Decyzja
Wiedza
Doświadczenie, wiedza,
wpływ otoczenia
Informacje
Etyka opisowa,
Ryzyko, Niepewność
Start:
Identyfikacja
problemu
Dane wejściowe
Ewa Wanda Maruszewska, Etyka w rachunkowości
Czynniki wpływające na podejmowanie
decyzji, w których występują dylematy
etyczne
Stanowisko zajmowane w strukturze organizacyjnej
przedsiębiorstwa
Stopień socjalizacji przedsiębiorstwa
Sposoby pracy
Lata pracy i wiek osób badanych
Płeć
Aspekty społeczne i ekologiczne
Przeżyte doświadczenia zawodowe i wyciągnięte z
nich wnioski
Ewa Wanda Maruszewska, Etyka w rachunkowości
Czynniki wpływające na podejmowanie
decyzji w zakresie dylematów etycznych
Czynniki kulturowe
Pojmowanie odpowiedzialności społecznej
Zasady wyznawanej religii
Inne: sposób postrzegania prawa obowiązującego
w danym kraju, edukacja w zakresie etyki
zawodowej, zwyczaje w branży, predyspozycje
psychologiczne
Ewa Wanda Maruszewska, Etyka w rachunkowości
Przykład 1:
Spółka działa w grupie kapitałowej. Od bieżącego
roku, z tytułu korzystania z know-how, jednostka
zobowiązana będzie do zapłaty opłaty licencyjnej
na rzecz spółki-matki. Opłata ustalona jest jako
procent od sprzedaży a faktura wystawiana będzie
do 31 marca następnego roku, za rok poprzedni.
Jakie są możliwe rozwiązania ewidencyjne tej
operacji? Jakie poszczególne rozwiązania niosą za
sobą konsekwencje prezentacji w bilansie?
Czy wpłyną one na bieżące zobowiązania podatkowe
z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych?
6
Przykład 2:
Jednostka świadczy usługi na indywidualne zlecenia klientów
i w związku z tym często klienci wpłacają zaliczki bądź
zadatki na poczet przyszłych usług.
W grudniu zawarto umowę na realizację usługi w styczniu
kolejnego roku. Umowę podpisano ze stałym klientem,
więc odstąpiono od zaliczki. Wystawiono jednak fakturę z
terminem płatności w lutym, a jej kwotę ujęto jako
przychód grudniowy, posiłkując się zasadą memoriału.
W grudniu poniesiono 90% kosztów związanych z usługą.
Rozważane są dwa warianty ujęcia tych kosztów w
sprawozdaniu finansowym za rok bieżący: rozliczenia
międzyokresowe lub produkcja w toku.
7
Przykład 2 cd.:
Jak powinny zostać ujęte poniesione koszty w
sprawozdaniu finansowym za rok bieżący?
W jaki sposób podjęta decyzja wpłynęła na
sprawozdanie finansowe?
8
Przykład 2 cd.:
Czy ocenę sytuacji zmieni informacja, że kwota
przychodu zaliczonego na poczet grudnia
spowodowała wzrost zysku

(…)

…, Gazeta Prawna, 8 stycznia 2011.
Dawid Tokarz, Twórcy Interbroka trafią za kratki, Puls Biznesu,
26 września 2011.
+ Kodeks Etyki Zawodowej w Rachunkowości Stowarzyszenia
Księgowych w Polsce
+ materiał z wykładów
Ewa Wanda Maruszewska, Etyka w rachunkowości


na zachowania nieetyczne i/lub fałszowanie
Nieprzestrzeganie zasad rachunkowości:
- manipulowanie kosztami i przychodami
pomiędzy okresami
-
„zapominanie” o zamieszczeniu istotnych
informacji w sprawozdaniu finansowym
np. w zakresie ciągłości lub transakcji z podmiotami
powiązanymi lub o transakcjach pozabilansowych
-
-
Ostrożna wycena – manipulowanie rezerwami,
odpisami aktualizującymi
Kapitalizowanie kosztów…
… Maruszewska, Etyka w rachunkowości
Obszary rachunkowości narażone na
zachowania nieetyczne
„ Postępuj tak, abyś swoją wolę mógł uważać za
źródło prawa powszechnego”
Immanuel Kant
Ewa Wanda Maruszewska, Etyka w rachunkowości
Obszary rachunkowości szczególnie narażone
na zachowania nieetyczne i/lub fałszowanie
Proces zakupu:
- fikcyjne zakupy usług lub zakupy po
zawyżonych cenach
-
zakupy na prywatne potrzeby…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz