Rachunkowość bankowa 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość bankowa 1 - strona 1 Rachunkowość bankowa 1 - strona 2 Rachunkowość bankowa 1 - strona 3

Fragment notatki:


Podmioty i przedmiot rachunkowości bankowej Podmioty rachunkowości bankowej
Bank - osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami ustaw, działająca na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki pieniężne pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym (ustawa).
Przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków pieniężnych do sfinansowania kredytów (pośrednictwo finansowe) Rachunkowość - sformalizowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych (ukształtowany w procesie rozwoju gospodarczego) z określonymi metodami, zasadami i regułami. Do rachunkowości należy również przetwarzanie danych w celu prezentacji w takiej formie aby ich interpretacja służyła podejmowaniu racjonalnych decyzji. Rachunkowość ma na celu pomiar, rejestrację, grupowanie i interpretację procesów gospodarczych.
Obejmuje następujący zakres:
opis przyjętych zasad rachunkowości,
prowadzenie ksiąg rachunkowych (dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, inwentarz, zestawienie obrotów i sald),
okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
sporządzanie sprawozdań finansowych i innych sprawozdań, których dane wynikają z ksiąg rachunkowych,
zasady gromadzenia i przechowywania wymaganej dokumentacji,
poddawanie badaniu i ogłaszanie sprawozdań finansowych,
Rachunkowość bankowa wypełnia wszystkie uniwersalne zadania rachunkowości (w szczególności umożliwia zarządzanie aktywami i pasywami oraz kontrolę przebiegu działalności).
Jako system informacyjny musi być wiarygodna, użyteczna, sprawna i niezawodna.
Zapisy księgowe:
wyłącznie na podstawie dokumentów źródłowych,
przy zastosowania miernika pieniężnego,
zasady podwójnego zapisu (bilansowanie, kontrola,
kompletność zapisu),
weryfikacja zapisów w drodze okresowej inwentaryzacji oraz wyceny aktywów i pasywów
(doprowadzenie stanu ewidencyjnego do stanu
rzeczywistego). Podmiotami rachunkowości bankowej są banki.
NBP (bank banków). Emisja znaków pieniężnych, udzielanie kredytu refinansowego bankom, organizacja rozliczeń pieniężnych całego systemu bankowego, kształtowanie polityki pieniężnej Państwa.
Banki komercyjne (uniwersalne i specjalistyczne np. inwestycyjne, hipoteczne, spółdzielcze).
Podmiotami rachunkowości mogą być również:


(…)

… kredytu ( kredyt, przyrzeczenie udzielenia kredytu, operacje papierami wartościowymi).
operacje depozytowe (wkłady, emisja własnych papierów wartościowych, pośrednictwo w operacjach papierami wartościowymi), operacje zlecone (rachunek bieżący-bankowe inkaso faktur, akredytywa, polecenie przelewu, polecenie zapłaty, czeki, rozliczenia kompensacyjne, rozliczenia międzybankowe, handel dewizami
Dokumentacja…
… ustawy zmieniającej tą ustawę), Uchwała nr 1/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków i sporządzania informacji dodatkowej (Dz.Urz. NBP Nr 14, poz. 27),
Uchwała nr 2/99 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie szczególnych zasad sporządzania przez banki skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz.Urz. NBP Nr 14, poz.28),
Uchwała nr 8/1999 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością bankową
(Dz.Urz. NBP Nr 26, poz. 43),
Zarządzenie Nr 4/95 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 lutego 1995 r. w sprawie ustalenia wzorcowego planu kont banków (Dz.Urz. NBP Nr 6, poz. 11), Zarządzenie Nr 15/99 Zarządu NBP z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz