Rachunek zysków i strat - Rachunek wyników

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek zysków i strat - Rachunek wyników - strona 1 Rachunek zysków i strat - Rachunek wyników - strona 2 Rachunek zysków i strat - Rachunek wyników - strona 3

Fragment notatki:

Rachunek zysków i strat - zwany wcześniej rachunkiem wyników - jeden z podstawowych i obligatoryjnych elementów sprawozdania finansowego jednostki. Informuje jaka jest efektywność poszczególnych rodzajów działalności oraz jaki jest ogólny wynik finansowy przedsiębiorstwa. Rachunek zysków i strat ukazuje zdolność firmy do generowania zysków i samofinansowania, prezentuje strumienie pieniężne. Sprawozdanie to polega na zestawieniu strumieni przychodów uzyskanych w jednostce ze sprzedaży wyrobów i usług bądź towarów w ramach prowadzonej działalności handlowej oraz przychodów uzyskanych z przeprowadzenia operacji finansowych i kosztów tej działalności.Rachunek wyników może być przedstawiony w 2 wariantach - w zależności, który wybrała firma przeprowadzając sprawozdanie:
wariant kalkulacyjny rachunku
wariant porównawczy rachunku
Rachunek zysków i strat składa się z następujących elementów
W zależności od wybranego wariantu przez firmę:
1. Wariant porównawczy Przychody ze sprzedaży w tym: do jednostek powiązanych Przychody ze sprzedaży produktów Zmiana stanu produktów Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty operacyjne amortyzacja zużycie materiałów i energii usługi obce podatki i opłaty w tym: podatek akcyzowy wynagrodzenia ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pozostałe koszty rodzajowe wartość sprzedanych towarów i materiałów
Wynik na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne
Wynik operacyjny Przychody finansowe Koszty finansowe w tym: odsetki Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Odpis rezerwy kapitałowej i odpis wartości z konsolidacji
Wynik brutto Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe obciążenia Wynik z udziałów w jednostkach stowarzyszonych Wynik na działalności zaniechanej i pozostałe Wynik akcjonariuszy mniejszościowych
Wynik netto 2. Wariant kalkulacyjny Przychody ze sprzedaży w tym: do jednostek powiązanych Przychody ze sprzedaży produktów Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty sprzedanych towarów i produktów Koszty sprzedanych produktów Koszty sprzedanych towarów i materiałów Koszty sprzedaży Koszty zarządu
Wynik na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne
Wynik operacyjny Przychody finansowe

(…)

… wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4 Inne inwestycje długoterminowe V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 Inne rozliczenia międzyokresowe B Aktywa obrotowe I Zapasy 1 Materiały 2 Półprodukty i produkty w toku 3 Produkty gotowe 4 Towary 5 Zaliczki na dostawy II Należności krótkoterminowe 1 Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2 Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty -do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) inne d) dochodzone na drodze sądowej III Inwestycje krótkoterminowe 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - środki pieniężne w kasie i na rachunkach - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne 2 Inne inwestycje krótkoterminowe IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem Pasywa A Kapitał (fundusz) własny I Kapitał (fundusz) podstawowy II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna III Udziały (akcje) własne (wielkość…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz