Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1981
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych
Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych dzielimy:
Ze względu na moment sporządzania na:
prospektywny,
retrospektywny.
Ze względu na cel na:
bezwzględny (absolutny),
względny (relatywny, porównawczy),
Ze względu na sposób przeprowadzania na:
wielo-wskaźnikowy (cząstkowy),
jednowskaźnikowy (syntetyczny).
Zasady oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych:
zasada przyrostowości,
zasada uniwersalności,
zasada porównywalności,
zasada kompleksowości,
zasada jednoznaczności,
zasada obiektywności,
zasada spójności.
Korzyści netto z przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmują:
przychody z inwestycji,
koszty generowane przez inwestycję,
nakłady inwestycyjne, obejmujące: nakłady przed-inwestycyjne,
nakłady na rzeczowe składniki aktywów trwałych,
nakłady na kapitał obrotowy.
Bezwzględny rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych obejmuje metody:
proste (nie uwzględniające zmian wartości pieniądza w czasie) w tym:
proste stopy zwrotu,
prosty okres zwrotu,
księgową stopę zwrotu.
dyskontowe (oparte na analizie przepływów pieniężnych netto) w tym:
wartość bieżącą netto (NPV),
wewnętrzną stopę zwrotu (IRR),
współczynnik (wskaźnik) rentowności,
zdyskontowany okres zwrotu.
Prosta stopa zwrotu RR (Rate of Return) obliczana jest jako:
RR = (korzyści netto / nakłady inwestycyjne) x 100%
Może ona przyjmować postać prostej stopy zwrotu nakładów inwestycyjnych ROI (Return on Investment) obliczanej jako:
ROI = (zysk operacyjny / całkowite nakłady inwestycyjne) x 100%
Lub prostej stopy zwrotu z kapitału własnego (ROE):
Przedsięwzięcie inwestycyjne uznaje się za opłacalne jeżeli stopa zwrotu jest wyższa od stopy granicznej (np. oprocentowania lokat lub obligacji).
Jako wartość graniczną można również przyjmować średnią stopę zwrotu w danej branży (lub w całej gospodarce) albo stopę zwrotu z innych (alternatywnych) przedsięwzięć.
Prosty okres zwrotu PP (Payback Period) określa się ogólnie jako:
PP = (nakłady inwestycyjne / korzyści netto) x 100%
Jest to okres po jakim zwrócą się poniesione nakłady inwestycyjne.
Wartość ta porównywana jest z wartością graniczną (progową), która może być określana subiektywnie przez danego inwestora lub branżę.


(…)

… - zysk netto w okresie (roku) t,
WPI - wartość początkowa inwestycji (nakłady inwestycyjne),
WKI - księgowa wartość rezydualna inwestycji,
d - liczba okresów, w których przedsięwzięcie generuje zyski.
W przeciwieństwie do prostej stopy zwrotu przyjmuje się tu wielkości średnie, a nie roczne (obliczane oddzielnie dla każdego okresu).
Wartością graniczną dla ARR może być np. wskaźnik ROA (obliczony…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz