Zarządzanie finansami - wykład 3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie finansami - wykład 3 - strona 1 Zarządzanie finansami - wykład 3 - strona 2 Zarządzanie finansami - wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:


2010-12-12 1 ZARZĄDZANIE FINANSAMI Ocena efektywności przedsięwzięd  inwestycyjnych Po co? Zagadnienia mierzenia i oceny efektywności  funkcjonowania przedsiębiorstw należą do  najważniejszych problemów analizy i  diagnozowania stanu i perspektyw firm  działających w otoczeniu rynkowym. Badanie ekonomicznej efektywności jest niezbędną  procedurą poprzedzającą podjęcie każdej decyzji  inwestycyjnej. Decyzje inwestycyjne Decyzje inwestycyjne określają przyszłośd  przedsiębiorstwa. Od ich trafności zależy  potencjalna perspektywiczna konkurencyjnośd  przedsiębiorstwa, jego udział w rynku  i możliwośd generowania zysków.  Przedsięwzięcie gospodarcze Działalnośd rozumie się jako realizację  określonych przedsięwzięd gospodarczych.  Modernizacja istniejącej  produkcji. Rozszerzenie  rynku. inne Rozszerzenie działalności Wprowadzenie  nowej technologii. Rozpoczynanie działalności Restrukturyzacja przedsiębiorstwa PRZEDSIĘWZIĘCIE Modernizacja istniejącej  działalności Prowadzenie  działalności i Inwestycja nakład kapitałowy poniesiony dziś kosztem  rezygnacji z bieżącej konsumpcji na rzecz  przyszłych korzyści 2010-12-12 2 rzeczowe finansowe rzeczy obiekty majątku trwałego wartości niematerialne obiekty majątku obrot owego ale związane  z gru ntem maszyny, urządzenia szkoleniowe INWESTYCJE Podejmowanie decyzji inwestycyjnych zł ziemia budy nki maszy ny technologia technika produkcja PROJEKTY INWESTYCYJNE EFEKTYWNY PORTFEL PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH B a n k personelem zarządzanie zarządzanie finansami zarządzanie zasobami rzeczowymi rynek badania MEN ED ZER i rozwój STRATEGIA FIRMY  ZASOBY  FIRMY OTOCZENIE FIRMY IDENTYFIKACJA POTRZEB  INWESTYCYJNYCH OCENA EFEKTYWNOŚCI   PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH GENEROWANIE PROJEKTÓW   INWESTYCYJNYCH DYWERSYFIKACJA PORTFELA  PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH PRZEWIDYWANE WYNIKI   INWESTYCYJNE FORM UŁOWANIE STRATEGII INWESTYCYJNEJ POLITYKA  INWESTYCYJNA Projektowanie inwestycji • Projekt inwestycji jest zbiorem uporządkowanych  informacji służących decydentom do podjęcia  decyzji inwestycyjnej. Ze względu na swoją  zawartośd merytoryczną powinien zawierad: – Genezę projektu.  – Analizę rynku i koncepcję marketingu. – Lokalizację inwestycji. – Koncepcje rozwiązao technicznych i technologicznych. – Program zaopatrzenia w materialne zasoby czynników  produkcji. – Strukturę organizacji i projektowany sposób zarządzania. Projektowanie inwestycji (cd.) – Program potrzeb w zakresie personelu i jego szkolenia. – Harmonogram realizacji projektu.

(…)

… - co oznacza że stopa zwrotu jest wyższa niż koszt pozyskania
kapitału. Przedsięwzięcie zwiększa zasoby firmy.
NCF
1
Możliwe są 3 przedziały wartości NPV:
100.000
57 735
NPV = 57 735 zł- 50 000 zł = 7 735zł
Wewnętrzna stopa zwrotu
IRR (Internal Rate of Return)
Wskaźnik IRR wyznaczany jest metodą prób i błędów przez
podstawianie do wzoru na NPV spodziewanej wysokości stopy
dyskontowej z uwzględnieniem kolejnych zmian, aż do
zrównania zaktualizowanych wpływów z nakładami.
Projekt inwestycyjny może być przyjęty, gdy IRR jest wyższa
Wewnętrzna stopa zwrotu - IRR
IRR - stopa zwrotu generowana przez rozważany
projekt. Inaczej mówiąc jest to wartośd stopy
dyskontowej, przy której
PVNCF = NINV,
SNCFi/(1+r)i = NINV , to r =?
od minimalnej stopy oprocentowania kapitału na rynku.
IRR oznacza maksymalną stopę…
… inwestycji,
MIRR to taka wartość stopy dyskontowej, która zrównuje
zaktualizowaną wartość końcową dodatnich przepływów
pieniężnych z wartością bieżącą ujemnych przepływów
pieniężnych, czyli:
5. ZMODYFIKOWANA WEWNĘTRZNA STOPA
ZWROTU - IRR* (MODIFIED INTERNAL RATE OF
RETURN – MIRR)
n
t 0
której przyszła wartość nakładów inwestycji ponoszona na
koniec okresu eksploatacji będzie równa przyszłej wartości…
… opłacalności projektów inwestycyjnych
jest wybór właściwej stopy dyskonta k. Zależnośd wartości
NPV od przyjętej stopy dyskonta pokazuje wykres. Jak
widad z wykresu im wyższa jest stopa dyskonta k tym niższa
jest wartośd NPV, i odwrotnie im niższa jest wartośd stopy
dyskonta tym NPV jest wyższe.
NPV
Wartośd obecna netto inwestycji,
NPV (Net Present Value)
k
5
2010-12-12
Przykład (k=14%)
Lata
4 385
10 000…
… są stosowane na ogół w tym zakresie dwa
rozwiązania:
- rozwiązania subiektywne.
- rozwiązanie obiektywne (współczynnik zmienności CV)
Rozwiązanie subiektywne polega na wyodrębnieniu przez
zarządzającego różnych klas ryzyka i przypisaniu do nich
wyodrębnionych
grup
rodzajowych
projektów
inwestycyjnych.
11
2010-12-12
5. WSPÓŁCZYNNIK ZMIENNOŚCI
Przeprowadzenie oceny opłacalności projektu
inwestycyjnego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz