Pytania z egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 490
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania z egzaminu - strona 1 Pytania z egzaminu - strona 2 Pytania z egzaminu - strona 3

Fragment notatki:

Makro!
Podstawowe obszary problemowe makroekonomii: bezrobocie, inflacja, wzrost gospodarczy, polityka makroekonomiczna. Produkt Krajowy Brutto to: miara wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju.
Produkt narodowy brutto to: miara całkowitych dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju, niezależnie od miejsca świadczenia usług przez czynniki produkcji.
Dochód narodowy to: produkt narodowy netto, wytworzony w gospodarce. Jego wielkość otrzymuje się poprzez odcięcie amortyzacji od PNB w cenach czynników produkcji.
Wzrost gospodarczy to: przyrost realnego PNB
Czynniki wzrostu gospodarczego: historyczne (kapitał, ziemia, praca), modelowe (zatrudnienie, wydajność pracy, majątek produkcyjny i jego efektywność, inwestycje), systemowe (zasoby naturalne i demograficzne, postęp naukowy, międzynarodowy podział pracy)
Równowagę na rynku dóbr przedstawia graficznie: Krzywa IS - kombinacja nominalnej stopy procentowej (oś OY) i PKB (oś OX), która zapewnia równowagę na rynku dóbr.
Recesja gospodarcza to: Trwałe i głębokie naruszenie równowagi gospodarczej.
Klasyczny cykl koniunkturalny gospodarki to: Wahania wielkości produkcji w czasie.
Każdy cykl koniunkturalny charakteryzuje się pewnymi podstawowymi elementami: posiada fazy: kryzysu, depresji, ożywienia, rozkwitu
Z ilu faz składa się klasyczny cykl koniunkturalny: 4
Pieniądz to: Powszechnie akceptowany towar za pomocą, którego dokonujemy płatności za dostarczone dobra lub wywiązujemy się z zobowiązań. Jest to środek wymiany.
Emitentem pieniądza w polskiej gospodarce jest: Bank Centralny
System finansowy państwa to: Zbiór instytucji, norm regulacyjnych i ochronnych państwa oraz reguł rynkowych podejmowania i realizacji decyzji finansowych.
Podmioty systemu finansowego państwa: bank centralny, banki komercyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze powiernicze, giełda, biura maklerskie, budżety :centralne lokalne, towarzystwa kredytowe
Ilu stopniowy jest współczesny system bankowy w Polsce (i nie tylko): dwustopniowy- nadrzędny bank centralny i podlegające mu inne banki
Kto określa obowiązkowe rezerwy gotówkowe w bankach komercyjnych : Bank centralny
Budżet państwa to: Zapis rocznych założonych i wykonanych dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem przez rząd danego kraju określonych zadań ekonomicznych i społecznych
System podatkowy państwa to: Zbiór zasad, reguł i instytucji zobligowanych do określania i poboru podatków.
Deficyt budżetowy występuje gdy: wpływy budżetowe są mniejsze niż roczne wydatki.
Dług publiczny to: Suma deficytów budżetowych z lat poprzednich.


(…)

… się tym, że przy cenie równej zeru popyt nań przewyższa dostępną podaż.
Co to jest koszt alternatywny dla zasobu rzadkiego? Jest to ilość innego dobra, z którego trzeba zrezygnować, aby możliwe stało się wytworzenie dodatkowej jednostki tego pierwszego dobra.
Co prezentuje Krzywa możliwości produkcyjnych? - Przy każdej maksymalnej wielkości produkcji jednego dobra - maksymalną możliwą produkcję drugiego dobra.
Jakie znasz podstawowe typy gospodarek? - nakazowa, wolnorynkowa, mieszana
Podaj definicję ekonomii pozytywnej - zajmuje się obiektywnym, naukowym objaśnianiem zasad funkcjonowania gospodarki.
Czym zajmuje się ekonomia normatywna? - dostarcza zaleceń i rekomendacji opartych na subiektywnych sądach wartościujących.
Czym zajmuje się mikroekonomia? - dziedzina ekonomii zajmującą się badaniem zachowania…
… jest trwały wzrost cen towarów i usług nie związany z poprawą parametrów jakościowych tychże towarów czy usług. To wzrost ilości „pustych pieniędzy” na rynku. Spada siła nabywcza pieniądza.
Elementy polityki antyinflacyjnej państwa to między innymi: ograniczenie wydatków państwa; stosowanie zachęt to oszczędzania; ustalenie wysokiej stopy procentowej kredytów Formy inwestycji zagranicznych: Inwestycje portfelowe, inwestycje bezpośrednie
Inwestycje portfelowe to: nabywanie pakietów akcji spółek notowanych na giełdzie, nabywanie papierów wartościowych w postaci obligacji, bonów skarbowych itp.
Inwestycje bezpośrednie to: nabywanie trwałych udziałów w przedsiębiorstwach działających poza granicami kraju inwestora, w celu osiągnięcia wpływów na zarządzanie tymi przedsiębiorstwami.
???Rodzaje polityki…

Ze względu na charakter można wyróżnić następujące monopole: wymuszony, państwowy, naturalny
Rodzaje monopoli. - oligopol, duopol, pool i ring, kartel, syndykat, trust, koncern, konglomerat, holding, świadomy paralelizm

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz