Pytania na zaliczenie - Pedagogika naturalistyczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2905
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na zaliczenie - Pedagogika naturalistyczna - strona 1 Pytania na zaliczenie - Pedagogika naturalistyczna - strona 2 Pytania na zaliczenie - Pedagogika naturalistyczna - strona 3

Fragment notatki:

1. Pedagogika jako nauka naturalistyczna, demokratyczna i burżuazyjna.
a) Pedagogika naturalistyczna - nurt pedagogiczny, którego początki stworzył Jan Jakub Rousseau, głosząc tezę swobodnego wychowania zgodnego z naturą dziecka. Naturalizm pedagogiczny odkrywał dziecko, jego potrzeby, zainteresowania, ograniczając rolę wychowawcy do czuwania nad jego rozwojem (pajdocentryzm).
Główne zasady:
- wychowanie powinno być dostosowane do naturalnego rozwoju dziecka
- dziecko powinno uczyć się wtedy, gdy poczuje potrzebę zdobywania wiedzy
- nauczyciel ma stwarzać warunki do rozwoju potrzeb poznawczych i moralnych dzieci
- nauczanie powinno być zindywidualizowane
- szkoła ma pobudzać aktywność dziecka
- ocena prac indywidualnych i zbiorowych oraz testy pomiaru uzdolnień dzieci zamiast egzaminów
- udział uczniów w planowaniu programu
- nieprzywiązywanie znaczenia do nagród i kar z zewnątrz, poleganie na wewnętrznej motywacji dziecka
- położenie nacisku na kooperację i pracę zespołową oraz twórczą ekspresję
b) Pedagogika demokratyczna; powszechne nauczanie i wychowanie; dydaktyka jako teoria nauczania; c) Pedagogika burżuazyjna
2.Dziedziny wychowania (klasyfikacja, dziedziny szczegółowe)
kryteria podziału
- wychowanie intelektualne
- fizyczne(przy zdrowej aktywności)
- Wychowanie moralne:
to ogół świadomych oddziaływań wychowawczych i działań własnych wychowanka, których celem jest ukształtowanie dyspozycji psychicznych warunkujących zachowanie moralne jednostki jako członka zbiorowości ludzkiej.
- Wychowanie estetyczne
ogół świadomych oddziaływań i działań własnych wychowanka, w których wartości estetyczne i artystyczne wykorzystuje się do pogłębiania życia uczuciowego, rozwoju aktywności twórczej i samoekspresji wychowanka oraz do umożliwiania mu kontaktu z różnymi dziedzinami sztuki. Ma na celu bowiem przygotowanie człowieka do odbioru wartości piękna.
- wychowanie umysłowe
to kształtowanie pozytywnej motywacji i postaw wobec nauki jako wytworu umysłu ludzkiego, wobec pracy umysłowej i zaszczepianie potrzeby rozwijania własnego umysłu wychowanków.
- wychowanie patriotyczne
Wychowanie mające na celu jak najlepsze przygotowanie wychowanków do służby własnemu narodowi i krajowi; polega na kształtowaniu przywiązania do kraju ojczystego, jego przeszłości i teraźniejszości , na kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za jego wielostronny rozwój i miejsce wśród innych krajów, na uświadamianiu wychowankom ich obowiązków wobec własnego kraju.
- wychowanie seksualne
Wychowanie seksualne to ogół działań i wpływów zmierzających do ukształtowania u dzieci i młodzieży postaw szacunku i zrozumienia wobec przedstawicieli płci odmiennej oraz takich uczuć wzajemnych, jakie są warunkiem wytwarzania się prawidłowych relacji między dziewczętami i chłopcami.


(…)

… do zachowań zgodnych z przyjętymi w danym społeczeństwie normami umożliwiającymi harmonijne współżycie.
3. sposoby podziału i umiejętności podziału dziedzin
Wśród wielu możliwych dwa systemy klasyfikacyjne zdobyły sobie w teorii wychowania równorzędne prawo obywatelstwa. Pierwszy z nich za zasadę podziału przyjmuje sfery rzeczywistości, drugi natomiast polega na wyodrębnieniu dziedzin wychowania…
… - wychowawczym zarówno na lekcji szkolnej, jak i poprzez inne formy kształcenia oraz zabiegi mające na celu przyswojenie uczniowi i wychowankowi nie tylko wiedzy i związanych z nią umiejętności, ale też poglądów, przekonań, orientacji i motywacji
5. Wychowanie moralne (skąd się bierze moralność, czynniki, klasyfikacjia wartości, normy moralne, oceny, sankcje)
- wychowanie intelektualne, woincjonalna, emocjonalna
- cele wychowania moralnego
- główne czynniki wychowania moralnego
- grupa rówieśnicza rodzina szkoła
Wychowanie moralne - wg Muszyńskiego jest to proces wychowania i rozwijania w jednostce cech ułatwiających jej współżycie z innymi osobami, postawy mające na celu dobro innych ludzi i ogólny pożytek, aktywne doskonalenie siebie przez prace na rzecz społeczeństwa.
Normy moralne- elementy tworzące kulturę, nakazy postępownia akceptowane w danym kręgu kulturowym, które muszą być przestrzegane przez wszystkich ludzi z danego kręgu.
Klasyfikacje wartości:
Spranger - b. użyteczna klasyfikacja dla teorii wychowania:
- wartości teoretyczne (odkrywanie prawdy, jaką daje nauka)
- wart. ekonomiczne (dobra materialne)
- w. estetyczno - artystyczne (przeżycia piękna i harmonii)
- społeczne (bezinteresowne…
… działania na rzecz innych)
- polityczne (władza i wpływy)
- religijne (prawdy, których źródłem jest religia)
Rokeach:
- wartości ostateczne - odnoszące się do najważniejszych celów w życiu, które ludzie czynią przedmiotem swych dążeń (np. bezpieczeństwo narodowe, dojrzała miłość, dostatnie życie, mądrość)
- w. instrumentalne - dotyczące najogólniejszych sposobów postępowania i cech osobowości, dzięki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz