Psychologiczne koncepcje człowieka - Behawiorystyczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2261
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologiczne koncepcje człowieka -  Behawiorystyczna - strona 1 Psychologiczne koncepcje człowieka -  Behawiorystyczna - strona 2 Psychologiczne koncepcje człowieka -  Behawiorystyczna - strona 3

Fragment notatki:

Psychologiczne koncepcje człowieka. I - koncepcja Behawiorystyczna - człowiek reaktywny
II - koncepcja psychodynamiczna - człowiek niedoskonały
III - koncepcja poznawcza - człowiek samodzielny
Ad. II Struktura osobowości Id - podstawa, nieświadoma struktura stanowiąca źródło energii wedle zasady przyjemności. Najbardziej podstawowy element ludzkiej natury kieruje się więc regułą maksymalizowania doznań hedonistycznych.
Ego - pełni funkcję koordynatora kontaktów z rzeczywistością. Funkcjonuje na zasadzie realności. Pełni funkcję kontrolną i decyzyjną. Pozostaje w opozycji do id.
Superego - zinternalizowane reguły postępowania i normy moralne. Kieruje się zasadą moralności (zasada słuszności). Wywodzi się z wymagań rodziców, rodziców nagród i kar zewnętrznych, przekształca się w sumienie, pełniące funkcje samokontroli. Superego powściąga impulsy z id, szczególnie te, które stoją w sprzeczności z normami moralnymi lub wymaganiami społecznymi. Nakłania ego do preferowania celów zgodnych z normami moralnymi, nie zaś najbardziej dostępnych. Formą przejawiania się superego jest ideał własnego ja. Dwa składniki podejścia humanistycznego : Teoria potrzeb - mechanizmem sterującym ludzkimi zachowaniami są potrzeby, pojmowane jakoś brak czegoś i stanowiące hierarchię.
Teoria samoaktualizacji - proces stawania się tym, kim się jest, dążeniem do wewnętrznej spójności, jedności z samym sobą, spełniania swojego przeznaczenia lub powołania. Koncepcja psychodynamiczna, założenia: ☼ ludzkie działanie jest ukierunkowane przez wewnętrzne siły motywacyjne, między którymi zazwyczaj istnieje konflikt i które są z zasady nieświadome ☼ celem psychologii ni jest badanie zewnętrznych zachowań, lecz poznawanie osobowości człowieka ☼ wiedza o osobowości stanowi system sił dynamicznych, zwanych popędami, pozwala przewidywać i wyjaśniać ludzkie zachowania pozwala ponadto je korygować ☼ siły motywacyjne są z reguły nieświadome, a człowiek z reguły nie zdaje sobie sprawy, dlaczego działa tak jak działa ☼ koncepcja ta wyjaśnia nie tylko jak działa człowiek, ale również wyjaśnia jak zmienić jego osobowość ☼ najbardziej znaną wersją portretu dynamicznego jest psychoanaliza, a w ostatnich latach dużą popularność zdobyła psychologia humanistyczna, której najwybitniejszym przedstawicielem jest Abraham Maslow (1908 - 1970) wg niego głównym celem jednostki jest rozwijanie się i aktualizacja jej własnych potencjalnych możliwości i zainteresowań, dąży ona do samorealizacji, chce być sobą
piramida Maslow'a

(…)

…,
obniżenie motywacji wewnętrznej społeczny, alienacja, choroby somatyczne
ograniczenia w samorealizacji, lęk konfliktowość Asertywność a inteligencja emocjonalna stres, lęk
ucieczka agresja
na zewnątrz do wewnątrz na zewnątrz
Adaptorzy i innowatorzy
- sposób podejmowania nowych inicjatyw
- radzenie sobie ze strukturą organizacyjną podejmowania decyzji
- wyjaśnianie własnych porażek i sukcesów
Adaptator…
… człowieka zależą od informacji
☼ człowiek jest sterowany przez informacje płynące ze środowiska oraz informacje zakodowane uprzednio w pamięci
☼ struktura informacji decyduje o tym, do czego ludzie dążą, czego chcą
☼ informacje pochodzą z dwóch źródeł: płyną aktualnie z otoczenia oraz są zakodowane (system wiedzy o sobie, o świecie)
Składniki inteligencji emocjonalnej.
• zwracanie uwagi na swoje stany…
… ze świadomością uczuć własnych i rozwojem współodczuwania (empatii)
Modele inteligencji emocjonalnej
Model autorstwa Salove'a i Mayer'a
☺ zdolność rozpoznawania i kierowania własnych emocji i uczuć
☺ zdolność do dostrzegania i kierowania emocjami i uczuciami innych
☺ znajomość różnych stanów emocjonalnych i wykorzystywanie tych umiejętności w kierowaniu własnymi działaniami
☺ zdolność do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi
Model stworzony przez Bar - On'a
☺ zbiór pozaintelektualnych możliwości, kompetencji i umiejętności wpływających na zdolność jednostki do efektywnego radzenia sobie z oczekiwaniami otoczenia (umiejętność interpersonalna), strategie radzenia sobie ze stresem
Wg Goleman'a
☺ do zdolności określanych mianem inteligencji emocjonalnej zalicza znajomość własnych emocji (samoświadomość…

- świadomość praw osobistych
- w budowaniu postawy asertywnej najistotniejsze jest poczucie TO CO CHCĘ ZROBIĆ JEST W
PORZĄDKU i ŻE MAM PRAWO DO TAKIEJ WŁAŚNIE DECYZJI
Asertywne reagowanie na krytykę
postawa dziecka postawa oskarżonego
- zaprzeczanie faktom - próba symulowania rozprawy sądowej
- usprawiedliwianie się
- milczenie i strach
- atakowanie
Teoria osobowości - nie zajmuje się obserwowalnymi…
… najsprawniejszego członka grupy (np. gdy grupa rozwiązuje wspólnie trudne zadanie matematyczne).
Grupa rozwiązująca zadanie dysjunktywne będzie efektywna tylko wtedy, gdy jej najzdolniejszy członek potrafi przekonać resztę grupy do swoich racji
Myślenie grupowe.
Warunki sprzyjające
- duża spójność grupy, grupa zapewnia prestiż i jest atrakcyjna
- izolacja grupy, grupa jest wyizolowana, chroniona…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz