Przywództwo i motywowanie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przywództwo i motywowanie-opracowanie - strona 1 Przywództwo i motywowanie-opracowanie - strona 2 Przywództwo i motywowanie-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Przywództwo, formy władzy
.PRZYWÓDZTWO:JAKO PROCES: wykorzystuje nie polegające na przymusie wpływy do kształtowania celów grupy lub organizacji, motywowania zachowań nastawionych na osiągnięcie tych celów oraz pomaganiu w określaniu kultury grupy lub organizacji.JAKO WŁAŚCIWOŚĆ: zestaw cech przypisywany jednostkom, które są postrzegane jako przywódcy.Przywódcy: osoby, które potrafią oddziaływać na zachowania innych bez potrzeby uciekania się do użycia siły; osoby akceptowane przez innych w roli przywódcy.WPŁYW: to działania lub przykłady, które pośrednio lub bezpośrednio powodują zmianę w zachowaniu, albo postawach innej osoby lub grupy.WŁADZA: to możliwość wywierania wpływy, zmiany zachowań lub postaw innych zgodnie z wolą kierującego, obejmuje cechy osobiste albo związane z pozycją.
AUTORYTET FORMALNY: władza zagwarantowana hierarchią organizacyjną
Władza określona przez organizację i przyznana ludziom zajmującym określone stanowisko
ŹRÓDŁA WŁADZY JEDNOSTKI:Władza prawomocna - władza przyznawana przez hierarchię organizacyjną ludziom zajmującym konkretne stanowiska, Władza nagradzania - władza udzielania lub cofania nagród, takich jak podwyżki płac, premie, awanse, pochwały, wyrazy uznania i ciekawe zadania w pracy, Władza wywierania przymusu - władza umożliwiająca wymuszenie stosowania się do wymagań przy użyciu zagrożenia psychicznego, emocjonalnego i fizycznego, Władza przypisywana - przypisywana komuś osobista władza oparta na utożsamianiu się, naśladownictwie, lojalności lub charyzmie, Władza ekspercka - osobista władza przysługująca komuś z racji posiadanych informacji lub kompetencji, Władza odniesienia(charyzmatyczna)- wiaże się z tym, że poddany próbuje się identyfikować z przywódcą. Poddany podąża za charyzmatycznym przywódcą.Władza przedstawicielska- wynika z delegowanych uprawnień, poprzez dzielenie uprawnień delegujemy władzę
WARUNKI AKCEPTACJI POLECEŃ: Podwładny jest w stanie zrozumieć i rozumie, Podwładny uznaje, ze polecenie jest zgodne z jego celami i celami organizacji, Podwładny uznaje, że polecenie jest zgodne z całością jego interesów, Podwładny jest zdolny pod względem fizycznym i umysłowym wykonać polecenie. Motywowanie i teorie motywacji. Motywacja. Ogół motywów, którymi kieruje się człowiek.
Stan wewnętrzny człowieka, wywołany czynnikami wewnętrznymi lub zewnętrznymi, uruchamiający, ukierunkowujący i podtrzymujący ludzkie zachowania (działania).
Teorie motywacji, Ewolucja form i metod motywowania Tradycyjne podejścia do motywowania. Model tradycyjny (Taylor)-używanie bodźcowego systemu płac -technokratyczny, mechanistyczny-podejście przedmiotowe do człowieka-kierownik na straży pracowników -kierownik-nadzorca-kierownik ma zmuszać pracowników by tylko wykonywali pracę-pominięcie kwestii stosunków międzyludzkich-gł. Motywatorem są pieniądze-kierownik wie najlepiej, pracownik ma pracować.

(…)

… dana osoba oczekuje w wyniku jej zachowań. Dodatkowym czynnikiem motywacji jest wartościowość czy siła preferencji danej osoby dla określonego wyniku
Teorie wzmocnienia Teorie wzmocnienia często noszą nazwę modyfikacji zachowań. Teoria modyfikacji czy uczenia zachowań opiera się na prawie skutku, które stwierdza, że zachowanie przynoszące przyjemne konsekwencje prawdopodobnie zostanie powtórzone. zachowanie zaś o konsekwencjach ujemnych, karzących, raczej nie będzie powtarzane.
Teoria ERGTeoria motywacji Claytona Alderferola sugerująca, że potrzeby ludzkie są ułożone w 3 nakładających się kategoriach,„Rozbota piramida Maslowa”
Potrzeby:Potrzeba egzystencji- fizjologiczne i bezpieczeństwa, Potrzeby kontaktów społecznych- przynależności i szacunku dla siebie i innych, Potrzeby wzrostu (rozwoju…
…, Stosunki interpersonalne, Płaca i bezpieczeństwo, Polityka i administracja firmy. - potrzeba osiągnięć - pragnienie osiągnięcia celu lub wykonania zadania w sposób bardziej skuteczny niż w przeszłości;
- potrzeba afiliacji - pragnienie ludzkiego towarzystwa i akceptacji;
- potrzeba władzy - pragnienie wywierania wpływu na innych i kontrolowania swojego otoczenia.
Teorie procesuDlaczego ludzie wybierają pewne warianty zachowań do zaspokojenia swoich potrzeb i jak oceniają swoje zadowolenie po osiągnięciu tych celów.
Teoria oczekiwań:Teoria, zgodnie z którą motywacja zależy od siły naszego pragnienia i oczekiwanego prawdopodobieństwa jego zaspokojenia.
Przesłanki teorii oczekiwań:
O zachowaniu decyduje pewna kombinacja sił tkwiących w jednostce i otoczeniu
Ludzie podejmują decyzję o swoim zachowaniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz