Funkcja personalna i motywowanie w zarządzaniu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2730
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcja personalna i motywowanie w zarządzaniu - strona 1 Funkcja personalna i motywowanie w zarządzaniu - strona 2 Funkcja personalna i motywowanie w zarządzaniu - strona 3

Fragment notatki:

FUNKCJA PERSONALNA I MOTYWOWANIE W ZARZĄDZANIU
Funkcje personalne
-inaczej zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie kadrami, zarządzanie personelem
-zorganizowany zbiór działań nakierowanych na ludzi zatrudnionych w instytucji, zmierzający
do:
*ukształtowania potencjału pracowników tak, żeby byli w stanie osiągnąć cele instytucji
*zaspokojenia potrzeb pracowników
Potencjał personelu
-zintegrowany zestaw pożądanych cech ludzi zatrudnionych w instytucji
-potencjał personelu dostosowany do celów i specyfiki instytucji, czyli zmienny w czasie
Składniki potencjału kadrowego instytucji
-liczebność zatrudnienia
-kwalifikacje personelu (rodzaj i poziom)
-doświadczenie
-cechy demograficzne personelu
-struktura personelu
-postawy pracowników
-indywidualne zachowania pracowników
-zbiorowe zachowania pracowników
Koncepcje struktury funkcji personalnej
-wielość koncepcji, które akcentują różne elementy struktury funkcji personalnej
-zadania opisane dalej – synteza najistotniejszych elementów
Zadania funkcji personalnej
-formowanie personelu instytucji:
*ustalanie pożądanego potencjału personelu
*rekrutacja i dobór pracowników
*integracja
*przemieszczenia
*zwolnienia
-aktywizowanie personelu:
*kierowanie
*motywowanie
*funkcja socjalna
-ocena personelu:
*całościowa ocena potencjału
*indywidualna ocena pracowników
-doskonalenie personelu:
*szkolenia wewnętrzne
*szkolenia zewnętrzne
*samodoskonalenie
Rekrutacja i selekcja
-rekrutacja – proces pozyskiwania pracowników na wakujące stanowiska
-selekcja (dobór) – proces badania przydatności kandydatów na określone stanowiska pracy
Motywowanie pracowników
-celowy proces oddziaływania przełożonego na podwładnych, ukierunkowujący ich
zachowania na realizację powierzonych im zadań
-rozpoznanie potrzeb podwładnych oraz świadome aktywizowanie tych potrzeb w celu
pobudzania podwładnych do działania zgodnego z wolą kierownika i pozwalającego na
zaspokojenie potrzeb
Podstawowe teorie motywacji
-teorie treści – „co” motywuje
-teorie procesu – „jak” się motywuje
-teorie wzmocnienia – sposoby uczenia się zachowań organizacyjnych
Teorie treści
-teoria hierarchii potrzeb Maslowa
-teoria ERG Aldofera
-teoria dwuczynnikowa Herzberga
-teoria osiągnięć Clellanda
Teoria ERG Aldofera
-ERG – existance, relatedness, growth
-3 kategorie potrzeb:
*egzystencjalne
*kontakty społeczne
*rozwój
Teoria dwuczynnikowa Herzberga
Dwie grupy czynników wpływających na motywację pracownika:
-czynniki wywołujące niezadowolenie (dyskomfort psychiczny), tzw. czynniki higieny
-czynniki wywołujące zadowolenie (komfort psychiczny), tzw. czynniki motywacji
Kierunek oddziaływania
-czynniki higieny – by zniwelować niezadowolenie
-czynniki motywujące – by wywołać zadowolenie
Teoria osiągnięć Clellanda
3 siły napędowe u pracowników:
*potrzeba osiągnięć
*potrzeba afiliacji
*potrzeba władzy
Teorie procesu – „jak” motywować
-Teoria oczekiwań V. Vrooma
-Teoria oczekiwań, wyników i zachowań E.Lawlera i L.Portera
Teoria oczekiwań V. Vrooma
-Motywacja zależna

(…)


-unikanie niemiłych konsekwencji
-karanie – osłabienie niepożądanych zachowań
-eliminacja danych zachowań
Instrumenty motywacji
-motywacja wewnętrzna vs. zewnętrzna
-motywacja pozytywna vs. negatywna
-motywacja finansowa vs. pozafinansowa
-motywacja formalna vs. nieformalna

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz