Przykładowe kolokwium- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2674
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przykładowe kolokwium- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Planowane kolokwium będzie miało formę zdań niedokończonych (do
uzupełnienia przez Państwa) w poniższej (przykładowej) postaci:
1. Błąd standardowy to…
2. Liczba stopni swobody dla testu t-Studenta dla jednej populacji wynosi…
3. Błąd II rodzaju polega na…
4. Estymatorem nazywamy…
5. Hipotezę zerową należy odrzucić, gdy…
6. Przyjmując, że zmienna ma w populacji rozkład normalny,
P (μ - 1,96σ ≤ X ≤ μ + 1,96σ) =…
7. Błąd I rodzaju polega na…
8. Założenia, które muszą być spełnione, aby zastosować test t-Studenta dla jednej
populacji są następujące:…
9. Test jednostronny stosujemy, gdy…
10. Długość przedziału ufności dla statystyki zależy od…
Dodatkowo mogą się na nim pojawić zadania dotyczące rozkładu normalnego,
twierdzenia Moivre’a-Laplace’a,Centralnego Twierdzenia Granicznego, oszacowania
nieznanej wartości średniej populacyjnej na podstawie rezultatów przebadania dużej
lub małej próby bądź testu t-Studenta dla jednej populacji, np.:
1. Czas potrzebny międzymiastowej centrali telefonicznej na zrealizowanie połączenia
Ma rozkład normalny o średniej 30 sekund i odchyleniu standardowym równym 10
sekund. Jakie jest prawdopodobieństwo, ze na połączenie trzeba będzie czekać
dłużej niż 40 sekund?
2. 60% studentów socjologii zalicza kolokwium ze statystyki indukcyjnej. Jeżeli
kolokwium będzie pisać 200 losowo wybranych studentów, jakie jest
prawdopodobieństwo, że co najmniej połowa studentów je zaliczy?
3. Ile wynosi przeciętny poziom empatii studentów psychologii, jeżeli w przebadanej
225-osobowej próbie studentów psychologii uzyskano średnią równą 40 punktów, a
odchylenie standardowe wynosiło 3 punkty ? W jaki sposób można zwiększyć
dokładność przeprowadzonego szacunku ?
4. Przyjmując, że optymizm w populacji akademickiej ma rozkład o μ = 100 punktów
i σ = 10, wyznacz prawdopodobieństwo wylosowania z tej populacji 400-osobowej
próby, w której przeciętny poziom optymizmu nie przekraczałby 99 punktów.
5. Sprawdź, czy treści dotyczące „ja” są lepiej zapamiętywane, jeżeli w 30-osobowej
próbie losowej osoby w wieku 19-25 lat zapamiętywały przeciętnie 11 przymiotników
opisujących ich własne cechy osobowe, a odchylenie standardowe było równe 2.
Przeciętna liczba zapamiętywanych przymiotników w populacji osób w tym wieku
wynosi 7.
Na kolokwium mogą się także pojawić pytania otwarte, takiej postaci, jak
wysłane Państwu przykładowe pytania egzaminacyjne, np.:
Co to jest moc testu statystycznego i w jaki sposób można ją maksymalizować?
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz