Przychody i koszty finansowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przychody i koszty finansowe - strona 1

Fragment notatki:

Przychody i koszty finansowe . W ramach działalności gospodarczej jednostka może prowadzić operacje polegające na zaangażowaniu części środków na zakup i obrót papierami wartościowymi lub na lokacie środków pieniężnych w banku, udzielaniu pożyczek itp.
Za przychody finansowe uważa się: -przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, udziałów i akcji,
-odsetki od lokat, wykładów bankowych lub pożyczek,
-otrzymane dywidendy od akcji obcych,
-przychody z udziałów w innych jednostkach,
-dostatnie różnice kursowe składników majątku wyrażonego w walutach obcych,
-otrzymane lub naliczone odsetki za nieterminowa regulacje należności oraz rozwiązanie tworzonych na nie rezerw.
Do kosztów finansowych (kosztów operacji finansowych) należą: -wartość nabycia (cena nabycia) sprzedanych obligacji, udziałów i akcji obcych, -odsetki od kredytów i pożyczek, oprócz odsetek płaconych od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji i działalności finansowej z funduszy specjalnych, a także odsetki od emitowanych przez jednostkę obligacji,
-dyskonto od weksli własnych lub obcych dyskontowanych w banku,
-ujemne różnice kursowe składników majątku wyrażonych w walutach obcych,
-różnice kursowe związane z wyceną majątku finansowego,
-zapłacone odsetki za nieterminową regulacje zobowiązań oraz utworzone na nie rezerwy,
-odsetki i opłaty dodatkowe od środków trwałych przyjętych w leasing finansowy.
Przychody i koszty finansowe są udokumentowane głównie na podstawie wyciągów bankowych oraz not obciążeniowych lub uznaniowych.
Do ewidencji przychodów z tytułu operacji finansowych służy konto „Przychody finansowe”, natomiast di ewidencji kosztów - konto „Koszty finansowe”. Przychody finansowe ujmuje się zawsze po stronie Ma, a koszty operacji finansowcy po stronie Wn odpowiedniego konta.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do tych kont powinna umożliwić wyodrębnienie Poszczególnych tytułów w zakresie kosztów i przychodów. W końcu roku obrachunkowego przychody finansowe przenosi się na stronę Ma, a koszty finansowe na stronę Wn konta „Wynik finansowy”. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz