Przepisy porządkowe i środki oddziaływujące na przebieg postępowania - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przepisy porządkowe i środki oddziaływujące na przebieg postępowania - omówienie - strona 1 Przepisy porządkowe i środki oddziaływujące na przebieg postępowania - omówienie - strona 2 Przepisy porządkowe i środki oddziaływujące na przebieg postępowania - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Przepisy porządkowe i środki oddziaływujące na przebieg postępowania
Pod tym zbiorczym określeniem kryją się przepisy o charakterze techniczno-procesowym umożliwiające sprawne i zgodne z prawem przeprowadzenie postępowania takie jak : doręczenia, wezwania, protokoły i adnotacje, terminy i ich przywracanie oraz przeglądnie akt sprawy. I.
Doręczenie - doręczeniu podlegają pisma kierowane przez organ administracji do uczestników postępowania . Z punktu widzenia instytucji doręczeń nie ma znaczenia to czy adresat zapoznał się z treścią doręczanego pisma. Istotne jest tylko to czy doręczenie było skuteczne w rozumieniu kodeksu. Zgodnie z art. 41 kpa od momentu wszczęcia postępowania do jego zakończenia strony, ich przedstawiciele i pełnomocnicy zobowiązani są do informowania organu o każdej zmianie swojego adresu, jeżeli tego nie uczynią doręczenie pod dotychczasowym adresem jest skuteczne prawnie- jak adresat się wyprowadzi to i tak doręczenie wywołuje skutek prawny i od dnia doręczenia biegnie termin 14 dni do wniesienia odwołania. Zasadą jest że pisma doręcza się stronie a gdy strona działa przez przedstawiciela to temu przedstawicielowi Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika pisma doręcza się temu pełnomocnikowi art. 40 p 2. Doręczenie pisma w takiej sytuacji bezpośrednio stronie nie wywołuje skutku prawnego doręczenia. W związku z tym organ powinien przestrzegać tego wyboru strony. Jak organ doręczał by stronie pismo bezpośrednio a nie pełnomocnikowi to przyjmuje się jakby pismo nie zostało doręczone. Jeżeli doręczono pismo wyłącznie pełnomocnikowi a pismo to było np.: decyzją będzie to stanowiło podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego na podstawie art. 145 p 1 punkt 4 kpa i będzie to traktowane jak to że strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu. Zasadą jest doręczanie pism za pokwitowaniem ( warunek skutecznego doręczenia ) przez pocztę , inne uprawnione osoby bądź pracowników organów administracji. Jeżeli przez pocztę to zawsze za potwierdzeniem odbioru. Od listopada zeszłego roku na podstawie art. 31 ze znaczkiem 1 możliwe jest również doręczenie pism drogą elektroniczną warunkiem jest wydanie przepisów wykonawczych a wiec w chwili obecnej jego praktyczne znaczenie jest dość nikłe.
Wyróżniamy dwa rodzaje doręczeń:
1 właściwe
2 zastępcze
Ad 1.Gdy chodzi o osoby fizyczne doręczenie właściwe to doręczenie pisma do rąk własnych adresata w jego mieszkaniu lub miejscu pracy. Jeżeli ten sposób doręczenia jest niemożliwy bądź istnieje inna potrzeba można doręczyć pismo w lokalu siedziby organu administracji pod warunkiem że przepisy szczególne tego nie zabraniają. W grę wchodzą tutaj 3 sytuacje ( rodzaje doręczeni w ramach doręczenia właściwego): 1 ma być w sprawie wydana decyzja przyznająca stronie uprawnienia i strona zabiega o jej jak najszybsze wydanie . 2 gdy stronie w żaden sposób nie można adresatowi doręczyć skutecznie pisma, za to pracownik spotyka adresata w siedzibie organu i może się okazać że adresat pojawia się w urzędzie w innej sprawie a decyzji nakładającej obowiązki nie odbiera i jak urzędnik spotka adresata wtedy w siedzibie organu następują już skutki doręczenia , jak odmówi przyjęcia pisma to będzie miał zastosowanie art. 47kpa który mówi że w razie odmowy przyjęcia pisma obowiązuje fikcja prawna że nastąpiło doręczenie pisma w dacie odmowy jego przyjęcia. Skutki odmowa wywiera takie same jak by przyjęcie nastąpiło ale nie zna się treści pisma. 3. art. 42p3 polega na doręczenia pisma w każdym miejscu gdzie się adresata zastanie ale pod warunkiem że albo doręczenie w inny sposób nie było możliwe albo w razie koniecznej potrzeby jak określa to kodeks. Taki rodzaj doręczenia musi być dokonany z poszanowaniem prywatności adresata. Jeżeli żaden z tych 3 sposobów nie jest możliwe to winno być dostosowane doręczenie zastępcze.


(…)

… jeśli tak doręcza się pismo w skrzynce na listy należy umieścić zawiadomienie do adresata o tym fakcie , jeżeli takiej skrzynki (oddawcza skrzynka pocztowa) nie ma to trzeba umieści na drzwiach zawiadomienie. Praktyczne znaczenie tego doręczenia jest takie że jest ono mało skuteczne.
polega na tym że pozostawia się pismo na okres 14 dni na poczcie jeśli jest doręczane przez pocztę w urzędzie gminy jeśli jest doręczane w inny sposób. Zawiadomienie o pozostawieniu pisma na poczcie lub w urzędzie gminy informujące adresata o tym że w terminie 7 dni może odebrać pismo albo pozostawia się w oddawczej skrzynce pocztowej albo na drzwiach, jak odebrał pismo to datą doręczenia będzie faktyczna data odbioru , jeżeli nie odebrał to trzeba ponownie wezwać adresata do odbioru pisma zakreślając mu taki termin który łącznie…
… do miejsca wezwania, jeżeli mimo prawidłowego wezwania osoba nie stawia się na wezwanie na podstawie art.88 może być ukarana grzywną do 50 zł. a jak powtórne niestawienie się do 200zł.Jeżeli osoba która ma być wezwana w dalszej odległości która ma być wezwana a nie ma obowiązku stawienia się może być zastosowana instytucja pomocy prawnej zwana rekwizycją. Polega ona na tym że organ administracyjny zgłasza…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz