Przekształcenia polityczno- terytorialne w Europie w latach 1938- 1941

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przekształcenia polityczno- terytorialne w Europie w latach 1938- 1941 - strona 1 Przekształcenia polityczno- terytorialne w Europie w latach 1938- 1941 - strona 2

Fragment notatki:

Przekształcenia polityczno- terytorialne w Europie w latach 1938- 1941.
Przystąpienie Włoch do paktu antykominternowskiego w XI 1937 r. i zbliżenie niemiecko- włoskie, oraz rezygnacja Włoch z pretensji do dominacji basenie Dunaju dało Niemcom wolną rękę w podporządkowaniu sobie Austrii. 12 II 1938 roku Hitler wezwał do swojej siedziby w Obersalzbergu, kanclerza Austrii Kurta Schuschnigga i zażądał od niego m.in. dopuszczenia do rządów austriackich nazistów (ich przywódca Seyss- Inquart miał zostać ministrem spraw wewnętrznych). Schuschnig początkowo się zgodził, ale po powrocie do kraju zapowiedział na 13 III 1938 r. plebiscyt. Spowodowało to gwałtowną reakcję Berlina. 11 III 1938 r. Hitler zmusił kanclerz Austrii do ustąpienia, rząd przejął Seyss- Inquart, a12 III wojska niemieckie wkroczyły do Austrii. Dokonano w ten sposób Anschlussu (połączenia jej z rzeszą). Reakcja państw zachodnich była bardzo słaba, również Włochy nie stawiały żadnych przeszkód.
W dwa miesiące później Niemcy wysunęły sprawę Czechosłowacji. Niemcy zaczęli się domagać oderwania od Czechosłowacji i przyłączenia do Rzeszy płn. I zachodnich jej rejonów określanych jako Sudety. Obszar ten zamieszkiwało ok. 3 mln Niemców. Nazistowska Partia Niemców Sudeckich, na czele, której stał Konrad Henlein już wiosną 1938 domagała się od władz czechosłowackich autonomii. Odmowa Czechosłowacji w dniu 24 IX 1938 r. spowodowała zwołanie konferencji w Monachium w dniach 29-30 IX 1938 r. z udziałem premierów Wielkiej Brytanii- Chamberlaina, Francji Daladiera oraz Mussoliniego. Poparli oni w całości niemieckie żądania. Sudety na terenie, których znajdowały się czechosłowackie umocnienia wojenne znalazły się w rękach niemieckich. Pozycja Hitlera uległa po Monachium wzmocnieniu, bo przyznał w Wiedniu w XI 1938 r. Węgrom Słowację i Ruś Podkarpacką. 14 III 1939 r. Słowacy przy niemieckiej ogłosili powstanie niepodległego państwa słowackiego. Tego samego dnia prezydent Czechosłowacji Emil Hacha i czechosłowacki minister spraw zagranicznych udali się do Berlina jednocześnie oddziały niemieckie zaczęły przekraczać granicę i zajmować czeskie miasta. Hitler zażądał od Hachy kapitulacji. Żądanie to zostało przyjęte. 16 II Hitler proklamował w Pradze utworzenie Protektoratu Czech i Moraw, jako części Rzeszy Wielkoniemieckiej. Polska zajęła Zaolzie- cześć Śląska Cieszyńskiego zamieszkanego prze mniejszość polską. Polska uzyskała również wspólną granicę z Węgrami. W X 1938 r. III Rzesza zaplanowała dokonanie kolejnego aktu zaborczego- aneksji Kłajpedy. Większość jej mieszkańców stanowili Niemcy. 11 XII 1938 r. odbyły się wybory do sejmu krajowego Kłajpedy, które przyniosły zwycięstwo liście niemieckiej. W dniu 20 III 1939 roku Ribbentrop zażądał od litewskiego ministra spraw zagranicznych przyłączenia Kłajpedy. Miasto przeszło w ręce niemieckie 22/23 III 1939 r.


(…)

… Ukrainy i Zachodniej Białorusi.. po dokonaniu wyborów zgromadzenia te zwróciły się z prośbą do Rady najwyższej ZSRR o przyłączenie polskich ziem wschodnich odpowiednio do Ukraińskiej Republiki Radzieckiej i Białoruskiej Republiki Radzieckiej. Zgoda taka została wyrażona na posiedzeniu w dniu 1/2 XI 1939 r. W listopadzie 1939 r. rozpoczęła się wojna radziecko- fińska zakończona pokojem w Moskwie w III…
… podział Francji na dwie strefy: okupowaną, obejmującą 2/3 terytorium Francji oraz nie okupowaną (tzw. państwo francuskie, z siedzibą rządu w Vichy),. Niemcy uzyskali ważne porty nad kanałem La Manche i Atlantykiem. Alzacja i Lotaryngia zostały włączone do Rzeszy i rozpoczęto ich intensywną germanizację.

… Estonia, Łotwa, rumuńska Besarabia oraz tereny Polski na wschód od tzw. linii czterech rzek; Pisy, Narwi, Bugu i Sanu. 1 IX Hitler zaatakował Polskę. 17 IX do agresji przystąpił Stalin. Po zakończeniu kampanii przeciwko Polsce, obaj okupanci przystąpili do przeprowadzania zmian terytorialnych na ziemiach polskich. Już w połowie X Hitler wydał dekrety, które weszły w Zycie 25 X 1939 r. przewidywały…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz